Nyhetsbrev uke 40

Blant temaene: varsling, e-valg og dansk mediestøtte.

På Vox Pub­li­ca kan du nå lese om Nor­ges tap­te uskyld etter 22. juli-angre­pe­ne. Blant and­re saker er en grun­dig ana­ly­se av høs­tens for­søk med e‑valg.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Ad:varsel har Pål Hivand skre­vet om fag­be­ve­gel­sen og vars­le­re, og om den tid­li­ge­re feng­sels­in­spek­tø­ren Ole Johan Sivert­sen som ang­rer på at han vars­let. På Pres­sens pris har Nina Kval­heim opp­sum­mert det dans­ke medie­støtte­ut­val­gets rap­port om for­de­ling av frem­ti­dig støt­te.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Fre­dag 7. okto­ber invi­te­rer Miner­va til debatt om norsk bor­ger­lig offent­lig­het på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo. Tors­dag 27. okto­ber arran­ge­res Medie­kon­fe­ran­sen 2011 i Fred­riks­stad, mens Clay Shir­ky kom­mer på besøk til Ber­gen. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: nored.no mel­der om at medie­ne er skep­tis­ke til nett-slet­ting, mens nrkbeta.no mener at blog­ging og nett­de­batt er et ung­doms­fe­no­men.

For å lese artik­le­ne:

De onde skrif­ters biblio­tek
Hva kan man si om ter­ror­ansla­get og mas­sa­kren den 22. juli som er abso­lutt sik­kert? I mitt hode er det bare én ting: Nor­ge har mis­tet en uskyld som ald­ri vil bli gjen­fun­net. Av Mor­ten Har­ry Olsen.

Ikke for­nøyd med åpen­he­ten
Ber­gen kom­mu­ne får 13 av 18 poeng i åpen­hets­in­dek­sen for 2011. Skuf­fen­de, mener Hanne Wien i Norsk Presse­for­bund. Av Kari­na Asbjørn­sen.

Ad:varsel:
Når fag­be­ve­gel­sen svik­ter egne vars­le­re

Orga­ni­sa­sjons­ar­bei­der Jar­le Kirke­teig i Fel­les­for­bun­det er sagt opp fra stil­lin­gen lokal­av­de­lin­gen etter at han sa ifra om lang­va­rig tra­kas­se­ring på job­ben. Hans skjeb­ne skal nå avgjø­res gjen­nom vote­ring i års­mø­tet. Er det­te fag­be­ve­gel­sen ver­dig? Av Pål Hivand.

Ang­rer på at han vars­let
Den tid­li­ge­re feng­sels­in­spek­tø­ren Ole Johan Sivert­sen ang­rer på at han sa ifra om de kri­tikk­ver­di­ge for­hol­de­ne i Oslo feng­sel. Av Pål Hivand.

Valg­b­log­gen
Hva skal vi med e‑valg?

For­sø­ket med e‑valg var tek­nisk vel­lyk­ket, men det grunn­leg­gen­de spørs­må­let er ikke besvart. Av Svein­ung Arne­sen.

Laber ter­ror-effekt i valg 2011
For­kla­rin­gen på end­rin­ge­ne fra for­ri­ge lokal­valg bør hel­ler søkes i blokk­po­li­tik­ken enn i ter­ror­an­gre­pe­ne. Av Svein­ung Arne­sen.

Pres­sens Pris
— Medie­støt­ten er en demo­krati­støt­te

Medie­støt­ten bør for­de­les basert på antall ansat­te jour­na­lis­ter, fore­slår dansk utvalg. Av Nina Kval­heim.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen