Nyhetsbrev uke 40

Blant temaene: varsling, e-valg og dansk mediestøtte.

På Vox Pub­li­ca kan du nå lese om Norges tapte uskyld etter 22. juli-angrepene. Blant andre sak­er er en grundig analyse av høstens forsøk med e‑valg.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Ad:varsel har Pål Hivand skrevet om fag­beveg­elsen og varslere, og om den tidligere fengselsin­spek­tøren Ole Johan Sivert­sen som angr­er på at han varslet. På Pressens pris har Nina Kval­heim opp­sum­mert det danske medi­estøt­teut­val­gets rap­port om fordel­ing av frem­tidig støtte.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Fredag 7. okto­ber inviter­er Min­er­va til debatt om norsk borg­erlig offent­lighet på Lit­ter­aturhuset i Oslo. Tors­dag 27. okto­ber arran­geres Mediekon­fer­ansen 2011 i Fredriksstad, mens Clay Shirky kom­mer på besøk til Bergen. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: nored.no melder om at medi­ene er skep­tiske til nett-slet­ting, mens nrkbeta.no men­er at blog­ging og nettde­batt er et ungdomsfenomen.

For å lese artiklene:

De onde skrifters bibliotek
Hva kan man si om ter­ro­ranslaget og mas­sakren den 22. juli som er abso­lutt sikkert? I mitt hode er det bare én ting: Norge har mis­tet en uskyld som aldri vil bli gjen­fun­net. Av Morten Har­ry Olsen.

Ikke fornøyd med åpenheten
Bergen kom­mune får 13 av 18 poeng i åpen­hetsin­dek­sen for 2011. Skuf­fende, men­er Hanne Wien i Norsk Presse­for­bund. Av Kari­na Asb­jørnsen.

Ad:varsel:
Når fag­beveg­elsen svik­ter egne varslere

Organ­isas­jon­sar­bei­der Jar­le Kir­keteig i Felles­for­bun­det er sagt opp fra still­in­gen lokalavdelin­gen etter at han sa ifra om lang­varig trakasser­ing på jobben. Hans skjeb­ne skal nå avgjøres gjen­nom voter­ing i årsmøtet. Er dette fag­beveg­elsen verdig? Av Pål Hivand.

Angr­er på at han varslet
Den tidligere fengselsin­spek­tøren Ole Johan Sivert­sen angr­er på at han sa ifra om de kri­tikkverdi­ge forhold­ene i Oslo fengsel. Av Pål Hivand.

Val­gbloggen
Hva skal vi med e‑valg?

Forsøket med e‑valg var teknisk vel­lykket, men det grunn­leggende spørsmålet er ikke besvart. Av Svei­n­ung Arnesen.

Laber ter­ror-effekt i valg 2011
Fork­larin­gen på endrin­gene fra for­rige lokalvalg bør heller søkes i blokkpoli­tikken enn i ter­ro­ran­grepene. Av Svei­n­ung Arnesen.

Pressens Pris
— Medi­estøt­ten er en demokratistøtte

Medi­estøt­ten bør forde­les basert på antall ansat­te jour­nal­is­ter, fores­lår dan­sk utvalg. Av Nina Kvalheim.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen