Barn i private og kommunale barnehager — alle kommuner 2005–2009

Barnehager frykter kutt når finansiering legges om. Sjekk data over antall barn i private og kommunale barnehager i alle landets kommuner.

Fra nytt­år leg­ges finan­sie­rings­ord­nin­gen for barne­ha­ger om. De øre­mer­ke­de stat­li­ge til­skud­de­ne på til sam­men 27 mil­li­ar­der kro­ner går da inn i det kom­mu­na­le ram­me­til­skud­det. Spørs­må­let er hvil­ke utslag det får for drif­ten av barne­ha­ge­ne. Fle­re kom­mu­ner kut­ter alle­re­de i støt­ten til både kom­mu­na­le og pri­va­te barne­ha­ger, skri­ver Aften­pos­ten i dag. 

Barne­ha­ger er en av sam­funns­sek­to­re­ne hvor det fin­nes mye og gode offent­li­ge data til­gjen­ge­lig. Kom­mu­ne­ne rap­por­te­rer inn data til Sta­tis­tisk sen­tral­byrå via KOST­RA-sys­te­met. I SSBs sta­ti­stikk­bank kan en set­te sam­men egne tabel­ler med man­ge uli­ke vari­ab­ler og eks­por­te­re til fle­re uli­ke for­ma­ter for vide­re bearbeiding.

I barne­hage­sek­to­ren er det et stort inn­slag pri­vat­eide barne­ha­ger, noe som gjer­ne blir gjen­stand for poli­tisk kon­flikt. Vi har sett nær­me­re på noen av grunn­lags­da­ta­ene, nem­lig utvik­lin­gen i antall barn i kom­mu­na­le og pri­va­te barne­ha­ger. Det­te kan være inter­es­sant i lys av Aften­pos­tens artik­kel, der det går fram av fle­re pri­va­te barne­ha­ger kan kom­me i vans­ke­lig­he­ter som føl­ge av kom­mu­na­le kutt når finan­sie­rings­ord­nin­gen end­res. Hvil­ke kom­mu­ner har størst andel barn i pri­va­te barne­ha­ger, og hvor­dan har utvik­lin­gen i for­de­ling vært? Vi valg­te ut åre­ne 2005–2009, siden det­te har vært eks­pan­sjons­pe­rioden i utbyg­ging av barne­hage­plas­ser under den rødgrøn­ne regje­rin­gen (tall for 2010 er natur­lig nok ikke til­gjen­ge­lig ennå).

I SSBs sta­ti­stikk­bank gikk vi til siden for barne­ha­ger og valg­te ut vari­ab­le­ne «antall barn i kom­mu­na­le barne­ha­ger», «antall barn i pri­va­te barne­ha­ger» og åre­ne 2005–2009. Her er alle data­ene i to uli­ke formater:

Hvor­dan kan dis­se data­ene visu­ali­se­res og/eller set­tes sam­men med and­re data? Kom­men­tar­fel­tet er åpent for tips og forslag.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen