Barn i private og kommunale barnehager — alle kommuner 2005–2009

Barnehager frykter kutt når finansiering legges om. Sjekk data over antall barn i private og kommunale barnehager i alle landets kommuner.

Fra nyt­tår legges finan­sier­ing­sor­d­nin­gen for barne­hager om. De øre­merkede statlige tilskud­dene på til sam­men 27 mil­liarder kro­ner går da inn i det kom­mu­nale ram­metil­skud­det. Spørsmålet er hvilke utslag det får for driften av barne­ha­gene. Flere kom­muner kut­ter allerede i støt­ten til både kom­mu­nale og pri­vate barne­hager, skriv­er Aften­posten i dag. 

Barne­hager er en av sam­funnssek­torene hvor det finnes mye og gode offentlige data tilgjen­gelig. Kom­munene rap­porter­er inn data til Sta­tis­tisk sen­tral­byrå via KOS­TRA-sys­temet. I SSBs sta­tis­tikkbank kan en sette sam­men egne tabeller med mange ulike vari­abler og eksportere til flere ulike for­mater for videre bearbeiding.

I barne­hage­sek­toren er det et stort innslag pri­vatei­de barne­hager, noe som gjerne blir gjen­stand for poli­tisk kon­flikt. Vi har sett nærmere på noen av grunnlags­dataene, nem­lig utviklin­gen i antall barn i kom­mu­nale og pri­vate barne­hager. Dette kan være inter­es­sant i lys av Aften­postens artikkel, der det går fram av flere pri­vate barne­hager kan komme i vanske­ligheter som følge av kom­mu­nale kutt når finan­sier­ing­sor­d­nin­gen endres. Hvilke kom­muner har størst andel barn i pri­vate barne­hager, og hvor­dan har utviklin­gen i fordel­ing vært? Vi val­gte ut årene 2005–2009, siden dette har vært ekspan­sjon­spe­ri­o­den i utbyg­ging av barne­hage­plass­er under den rød­grønne reg­jerin­gen (tall for 2010 er naturlig nok ikke tilgjen­gelig ennå).

I SSBs sta­tis­tikkbank gikk vi til siden for barne­hager og val­gte ut vari­ab­lene “antall barn i kom­mu­nale barne­hager”, “antall barn i pri­vate barne­hager” og årene 2005–2009. Her er alle dataene i to ulike formater:

Hvor­dan kan disse dataene visu­alis­eres og/eller settes sam­men med andre data? Kom­men­tar­fel­tet er åpent for tips og forslag.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen