Premieflom for datajournalistikk

Frister det med en måneds opphold hos Guardian? Eller rause pengepremier?

Bren­ner du inne med en knall­god jour­na­lis­tisk ide som inne­bæ­rer bruk av data­kil­der? Da har du en uvan­lig sjan­se: Information.dk tar nå ini­tia­ti­vet til kon­kur­ran­sen Nor­disk Nyheds­hack­er, der første­pre­mi­en er en måneds opp­hold hos data­jour­na­lis­tikk­pio­ne­re­ne i The Guar­di­an i Lon­don. Opp­hol­det spon­ses med 20.000 kro­ner av Goog­le.

Arran­gø­re­ne defi­ne­rer data­jour­na­lis­tikk vidt. Her er eksemp­ler på for­ma­ter som god­tas:

  • visu­ali­se­ring og mas­hups
  • et nyt eller sam­men­sat data­sæt
  • en web- eller mobil-appli­ka­tion
  • data­dre­ven jour­na­lis­tik i hvil­ken som helst form

Mate­ria­let må være nytt, det vil si laget etter april 2011. Frist for inn­sen­ding: 20. april.

Data Journalism Awards

En annen og stør­re kon­kur­ran­se arran­ge­res av Euro­pean Jour­na­lism Cent­re. Inter­na­tio­nal Data Jour­na­lism Awards utly­ses for førs­te gang, med inn­sen­dings­frist 10. april. Det kon­kur­re­res i tre kate­go­ri­er: Data-dri­ven investi­ga­ti­ve jour­na­lism, Data visu­ali­sa­tion & story­tel­ling og Data-dri­ven appli­ca­tions (mobi­le or web).

Første­pre­mi­en i hver kate­go­ri er på 7500 euro og deles ut i Paris 31. mai. Jury­en ledes av redak­tø­ren for Pro­Pub­li­ca. Les mer på Open Know­led­ge Foun­da­tions blogg.

Finsk app-konkurranse

Hel­sin­gin Sano­mat har også akku­rat utlyst en egen kon­kur­ran­se. Det ori­gi­na­le kon­sep­tet her går ut på å pro­du­se­re det de kal­ler «artik­kel-apps»:

By article apps we mean appli­ca­tions that can be embed­ded into any web site in 560×400 pixel Iframe. An article app should visu­alize some inter­e­s­ting data, with the pos­si­bi­li­ty of user inte­rac­tion or of dis­play­ing data input­ted by the users.

Også den­ne kon­kur­ran­sen er åpen for inter­na­sjo­nal del­ta­kel­se, og det er pre­mi­er på 3000 euro.

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen