Innovasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Náhppi

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  The ideal state (Yoga kids)

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  The ideal state (Keeping the weeds stops erosion)

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  The ideal state (Communal dining room)

  Fra SNL

 • innovasjon

  Innovasjon, fornyelse; nyskapning; forandring; nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser; å bringe fram endringer i måten økonomiske goder eller andre verdier blir produsert på. Innovasjon er en betegnelse på menneskeskapt endring av verdiskapende aktiviteter.Vanligvis blir innovasjon sett som et økonomisk fenomen og defineres som en tilsiktet endring i produksjon av varer og tjenester.Innovasjon skiller seg fra tilpasninger som innebærer en skalering av eksisterende produksjon og som gjøres løpende av bedrifter og personer på bakgrunn av prisforandringer eller andre forhold, som for eksempel endret tilgang på innsatsfaktorer i produksjonen, eller økt etterspørsel..

 • sosial innovasjon

  Sosial innovasjon, samlebetegnelse for tiltak der det utvikles nye løsninger hvor de substansielle forbedringene i samfunnet anses viktigere enn kommersielle resultater i seg selv. Dette til forskjell fra innovasjon generelt, som innebærer endring av etablerte og institusjonaliserte former for verdiskapning (ofte er dette økonomisk produksjon).Sosial innovasjon adresserer  gjerne problemer som er knyttet til miljømessig bærekraft og til sosiale problemer, eller til kombinasjoner av slike.

  Fra wikipedia

 • Diffusjon (kommunikasjon)

  Diffusjon i kommunikasjon er knyttet til Everett Rogers' teori om spredning av nye ideer og ny praksis i et samfunn.

 • Innovasjon

  Innovasjon er noe nytt som er både nyttig og kan nyttiggjøres.

 • Innovasjon Norge

  Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap stiftet 19.