Pressens pris pensjoneres

Vi pensjonerer denne bloggen, men fortsetter å dekke debatten om medie- og pressestøtte.

Blog­gen Pres­sens pris ble opp­ret­tet som ledd i vår sat­sing på ana­ly­ser og fak­ta om medie­støt­te i inn- og utland. Sat­sin­gen var sær­lig knyt­tet til det offent­li­ge medie­støtte­ut­val­get, som lever­te sin rap­port i desem­ber 2010.

Vox Pub­li­ca kom­mer fort­satt til å dek­ke medie­støtte­de­bat­ten, ikke minst når regje­rin­gens even­tu­el­le for­slag om end­rin­ger i pres­se- og medie­støt­ten kom­mer. Vi har imid­ler­tid ikke res­sur­ser til å fort­set­te å opp­da­te­re den­ne blog­gen på jevn­lig basis, der­for pen­sjo­ne­res den her­ved.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen