UiB satser på åpne data

Universitetet vil forbedre kommunikasjon både utad og innad med åpne data.

Uni­ver­sitetet i Bergen (UiB) er et forskn­ing­suni­ver­sitet med stor bred­de i både forsknin­gen og emner/tema som det under­vis­es i. Hver dag skapes det ny infor­masjon av uni­ver­sitetets ansat­te og stu­den­ter. Infor­masjo­nen er av all­menn inter­esse, men er også inter­es­sant for alle som har sitt daglige virke ved uni­ver­sitetet. Ved å gjøre offentlig tilgjen­gelig (gjen­nom «åpne data») mye av den infor­masjo­nen som uni­ver­sitetet har lagret i sine sys­te­mer vil vi opp­nå nye kanaler for å kom­mu­nis­ere UiBs forskn­ing og resul­tater av forsknin­gen. Vi vil også gjen­nom pros­jek­tet få nye kanaler å kom­mu­nis­ere med egne ansat­te og studenter. 

Pros­jekt «åpne data ved UiB» er nylig startet opp, og det er foreløpig ganske begrenset hvilke data som er lagt ut. Her er noen eksem­pler på data som etter hvert kan bli gjort tilgjengelig:

  • Kalen­der — over­sikt over åpne fore­drag og hen­delser i regi av UiB (koblet mot kart­da­ta for campus)
  • Nye pub­likasjon­er fra de viten­skapelige tilsatte
  • Time­plan, fore­lesninger for stu­den­tene (koblet mot kart­da­ta for campus)
  • Alle emn­er som det fore­le­ses i ved UiB

Vi føl­ger med på Difis pros­jekt data.norge.no og de ret­ningslin­jer og lisenser som Difi har utar­bei­det for åpne data.

Utvikling av «apper» for bær­bare enheter (smart­tele­fon­er og net­tbrett) har tatt av og vi ser store muligheter ved å la både stu­den­ter, ansat­te og andre uten­for UiB utvikle app­likasjon­er på UiBs «åpne data». UiB vil nå i første omgang legge vekt på å etablere en infra­struk­tur for «åpne data» som er sikker og som vil skalere. Vi vil legge vekt på at data som gjøres tilgjen­gelig er kor­rek­te. Vi må selv også utvikle egen kom­petanse på hva åpne data betyr.

Pros­jekt «åpne data ved UiB» er ett nytt pros­jekt og det vil ta tid for oss å utvikle. Det er mange «eiere av data» ved UiB, og gjen­nom dia­log med disse vil vi over tid legge ut nye data.

TEMA

Å

pne dat
a

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen