UiB satser på åpne data

Universitetet vil forbedre kommunikasjon både utad og innad med åpne data.

Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen (UiB) er et forsk­nings­uni­ver­si­tet med stor bred­de i både forsk­nin­gen og emner/tema som det under­vi­ses i. Hver dag ska­pes det ny infor­ma­sjon av uni­ver­si­te­tets ansat­te og stu­den­ter. Infor­ma­sjo­nen er av all­menn inter­es­se, men er også inter­es­sant for alle som har sitt dag­li­ge vir­ke ved uni­ver­si­te­tet. Ved å gjø­re offent­lig til­gjen­ge­lig (gjen­nom «åpne data») mye av den infor­ma­sjo­nen som uni­ver­si­te­tet har lag­ret i sine sys­te­mer vil vi opp­nå nye kana­ler for å kom­mu­ni­se­re UiBs forsk­ning og resul­ta­ter av forsk­nin­gen. Vi vil også gjen­nom pro­sjek­tet få nye kana­ler å kom­mu­ni­se­re med egne ansat­te og stu­den­ter.

Pro­sjekt «åpne data ved UiB» er nylig star­tet opp, og det er fore­lø­pig gans­ke begren­set hvil­ke data som er lagt ut. Her er noen eksemp­ler på data som etter hvert kan bli gjort til­gjen­ge­lig:

  • Kalen­der — over­sikt over åpne fore­drag og hen­del­ser i regi av UiB (kob­let mot kart­data for cam­pus)
  • Nye pub­li­ka­sjo­ner fra de viten­ska­pe­li­ge til­sat­te
  • Time­plan, fore­les­nin­ger for stu­den­te­ne (kob­let mot kart­data for cam­pus)
  • Alle emner som det fore­le­ses i ved UiB

Vi føl­ger med på Difis pro­sjekt data.norge.no og de ret­nings­lin­jer og lisen­ser som Difi har utar­bei­det for åpne data.

Utvik­ling av «apper» for bær­ba­re enhe­ter (smart­te­le­fo­ner og nett­brett) har tatt av og vi ser sto­re mulig­he­ter ved å la både stu­den­ter, ansat­te og and­re uten­for UiB utvik­le appli­ka­sjo­ner på UiBs «åpne data». UiB vil nå i førs­te omgang leg­ge vekt på å etab­le­re en infra­struk­tur for «åpne data» som er sik­ker og som vil ska­le­re. Vi vil leg­ge vekt på at data som gjø­res til­gjen­ge­lig er kor­rek­te. Vi må selv også utvik­le egen kom­pe­tan­se på hva åpne data betyr.

Pro­sjekt «åpne data ved UiB» er ett nytt pro­sjekt og det vil ta tid for oss å utvik­le. Det er man­ge «eiere av data» ved UiB, og gjen­nom dia­log med dis­se vil vi over tid leg­ge ut nye data.

TEMA

Å

pne dat
a

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen