Opplys folket om fotoskatten

Frikjøpet av hundretusener fotografier fra Dextra-samlingen er et genialt grep, men nå må folket opplyses om bildene og hjelpes i gang med å bruke dem.

Fotografiene stam­mer hov­ed­sake­lig fra 1900-tal­let. Spare­banks­tif­telsen DNB kjøpte sam­lin­gen i 2009, og den for­valtes av Norsk Teknisk Muse­um. Stif­telsen har nå kjøpt bildene fri fra opphavs­retts­be­gren­snin­gene og gitt dem den mest lib­erale Cre­ative Com­mons-lisensen kalt “Navn­givelse”. Det betyr rett og slett at bildene kan brukes i enhver sam­men­heng, også kom­mer­siell, så lenge opphavsper­son kred­iteres. Du finner sam­lin­gen på Dig­i­talt Muse­um og Teknisk Muse­ums nettst­ed. Bildene er lagt ut i høy oppløsning.

Det er alt­så fritt fram for å bruke bilder fra sam­lin­gen til å illus­trere artik­ler som denne, lage slideshows og gal­lerier, bruke bildene til å selge pro­duk­ter, og benytte dem som del av eller utgangspunkt for nye verk – for å nevne noe. Når ret­tighet­shaver gir et verk lisensen CC-navn­givelse, er det en irre­versibel beslut­ning. Du kan bruke bildet så lenge du respek­ter­er lisensbetingelsene.

Anne Marit Jacobsen i Nationaltheaterets oppsetning av Georg Büchners "Leonce og Lena", 1972.
Foto: Frits Solvangcb

Anne Mar­it Jacob­sen i Nation­althe­aterets oppset­ning av Georg Büch­n­ers “Leonce og Lena”, 1972.

Åpner opp vår nære fortid

Frikjøpsmod­ellen Spare­banks­tif­telsen DNB har val­gt gjør noe med et stort kul­turelt prob­lem: Kul­tur­ar­ven i vår nære for­tid er nærmest usyn­lig på net­tet. Den lange ver­ne­ti­den i åndsverkloven gjør at et verk ikke fall­er i det fri (kan brukes fritt) før 70 år etter opphavsper­so­n­ens død. 

Vi har en merke­lig skjev til­stand nå hvor den dig­i­tale offent­ligheten og semi-pri­vate sfær­er som Face­book flom­mer over av fotografi­er tatt de siste årene. Dessuten har dig­i­talis­er­ing­spros­jek­ter sør­get for at mange his­toriske foto­sam­linger er gjort tilgjen­gelig.

Kvinner går tur med barn på byggeplass, Stovner senter, Oslo, 1975.
Foto: Frits Solvangcb

Kvin­ner går tur med barn på bygge­plass, Stovn­er sen­ter, Oslo, 1975.

Dette før­er til at tid­srom­met mel­lom den fjerne foto­for­tiden og den nære for­tiden – for eksem­pel etterkrigsti­den – er nærmest ikke-eksis­terende på nett.

Bilder fra denne peri­o­den kan ofte bare brukes mot betal­ing, hvis man da er så heldig å finne ut av hvem som sit­ter på ret­tighetene. Én kon­sekvens av dette er for eksem­pel at bildene ikke kan vis­es på Wikipedia. I prak­sis er bildene util­gjen­gelige og ukjente for de aller fleste.

Blir ikke kjent av seg selv

Jeg håper andre aktør­er – stif­telser, virk­somheter, pri­vat­per­son­er, kul­turin­sti­tusjon­er – tar etter Spare­banks­tif­telsen DNB og gjør sam­linger fra den nære for­tiden tilgjen­gelig. Men dette er bare et første skritt. 

Bygging av oljerigg i Gandsfjorden (årstall ikke oppgitt).
Foto: Knud­sens foto­sen­tercb

Byg­ging av oljerigg i Gands­fjor­den (årstall ikke oppgitt).

En erk­jen­nelse fra de siste årenes arbeid med å åpne opp innhold og datak­ilder for videre­bruk, er at tilret­te­leg­ging er nød­vendig. De poten­sielle bruk­erne må oppl­y­ses om mulighetene og gjetes fram til sam­lin­gene. Bildene vil ikke bli spredd og videre­brukt uten videre. Her er en (sikkert ufull­s­tendig) to do-liste:

  • Fork­lar lisens­betingelsene: Cre­ative Com­mons har eksis­tert siden 2003, men er fort­satt ukjent for de aller fleste.
  • Lag opp­skrifter og verk­tøy: Vis hvor­dan kor­rekt kred­i­ter­ing av et foto skal se ut. Sup­pler med verk­tøy som foren­kler jobben (her har f.eks. Vox Pub­li­ca bidratt med en egen pro­gra­mutvidelse for Word­Press).
  • Gjør bildene syn­lige for søke­mo­tor­er: Alle bildene som er reg­istr­ert på digitaltmuseum.no bør også være mulig å finne via Google og andre søke­mo­tor­ers bildesøk (stikkprøver tyder på at dette er gjort).
  • Vis fram mulighetene: Lag eksem­pler på slideshows, gal­lerier, bilde­bøk­er og andre måter å bruke bildene på.
  • Hjelp lek­sikon­miljøene: Bilder fra sam­lin­gen vil berike Wikipedia og Store Norske Lek­sikon. Gi økonomisk støtte til illustrasjonsprosjekter.
  • Gi utviklerne spe­sialser­vice: Arranger hackdager og konkur­ranser, sørg for gode API-er. Et eksem­pel på videre­bruk er Vox Pub­li­cas temasider, der vi match­er innhold­et vårt med bilder fra Dig­i­talt Muse­um og innhold fra andre kilder.

De ekstra ambisiøse kan la seg inspirere av Rijksmu­se­um i Ams­ter­dam. Ved gjenåp­nin­gen av museet etter mange års oppuss­ing i 2013, pre­sen­terte det et nytt nettst­ed der ver­ket ble satt i sen­trum. Et helt nytt pros­jekt, Rijksstu­dio, lar pub­likum sette sam­men sine egne sam­linger. De mest aktive “remikser” verkene ved å bruke ele­menter av dem i nye verk, og det arran­geres en årlig Rijksstu­dio Award (se årets vin­nere).

Rijksmu­se­um har alt­så kom­bin­ert en kon­sekvent sats­ing på åpent innhold og åpne data med aktive grep for å dis­tribuere verkene og engas­jere publikum.

TEMA

F

otograf
i

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen