Opplys folket om fotoskatten

Frikjøpet av hundretusener fotografier fra Dextra-samlingen er et genialt grep, men nå må folket opplyses om bildene og hjelpes i gang med å bruke dem.

Foto­gra­fi­ene stam­mer hoved­sa­ke­lig fra 1900-tal­let. Spare­bank­stif­tel­sen DNB kjøp­te sam­lin­gen i 2009, og den for­val­tes av Norsk Tek­nisk Muse­um. Stif­tel­sen har nå kjøpt bil­de­ne fri fra opp­havs­retts­be­grens­nin­ge­ne og gitt dem den mest libe­ra­le Crea­ti­ve Com­mons-lisen­sen kalt «Navn­gi­vel­se». Det betyr rett og slett at bil­de­ne kan bru­kes i enhver sam­men­heng, også kom­mer­si­ell, så len­ge opp­havs­per­son kredi­te­res. Du fin­ner sam­lin­gen på Digi­talt Muse­um og Tek­nisk Muse­ums nett­sted. Bil­de­ne er lagt ut i høy opp­løs­ning.

Det er alt­så fritt fram for å bru­ke bil­der fra sam­lin­gen til å illust­re­re artik­ler som den­ne, lage slide­shows og gal­le­ri­er, bru­ke bil­de­ne til å sel­ge pro­duk­ter, og benyt­te dem som del av eller utgangs­punkt for nye verk – for å nev­ne noe. Når ret­tig­hets­ha­ver gir et verk lisen­sen CC-navn­gi­vel­se, er det en irre­ver­si­bel beslut­ning. Du kan bru­ke bil­det så len­ge du respek­te­rer lisens­be­tin­gel­se­ne.

Anne Marit Jacobsen i Nationaltheaterets oppsetning av Georg Büchners "Leonce og Lena", 1972.

Anne Marit Jacob­sen i Natio­nal­thea­te­rets opp­set­ning av Georg Büch­ners «Leo­n­ce og Lena», 1972.

Åpner opp vår nære fortid

Fri­kjøps­mo­del­len Spare­bank­stif­tel­sen DNB har valgt gjør noe med et stort kul­tu­relt pro­blem: Kul­tur­ar­ven i vår nære for­tid er nær­mest usyn­lig på net­tet. Den lan­ge verne­ti­den i ånds­verk­lo­ven gjør at et verk ikke fal­ler i det fri (kan bru­kes fritt) før 70 år etter opp­havs­per­sonens død.

Vi har en mer­ke­lig skjev til­stand nå hvor den digi­ta­le offent­lig­he­ten og semi-pri­va­te sfæ­rer som Face­bo­ok flom­mer over av foto­gra­fi­er tatt de sis­te åre­ne. Dess­uten har digi­ta­li­se­rings­pro­sjek­ter sør­get for at man­ge his­to­ris­ke foto­sam­lin­ger er gjort til­gjen­ge­lig.

Kvinner går tur med barn på byggeplass, Stovner senter, Oslo, 1975.

Kvin­ner går tur med barn på bygge­plass, Stov­ner sen­ter, Oslo, 1975.

Det­te fører til at tids­rom­met mel­lom den fjer­ne foto­for­ti­den og den nære for­ti­den – for eksem­pel etter­krigs­ti­den – er nær­mest ikke-eksis­te­ren­de på nett.

Bil­der fra den­ne peri­oden kan ofte bare bru­kes mot beta­ling, hvis man da er så hel­dig å fin­ne ut av hvem som sit­ter på ret­tig­he­te­ne. Én kon­se­kvens av det­te er for eksem­pel at bil­de­ne ikke kan vises på Wiki­pe­dia. I prak­sis er bil­de­ne util­gjen­ge­li­ge og ukjen­te for de aller fles­te.

Blir ikke kjent av seg selv

Jeg håper and­re aktø­rer – stif­tel­ser, virk­som­he­ter, pri­vat­per­soner, kul­tur­in­sti­tu­sjo­ner – tar etter Spare­bank­stif­tel­sen DNB og gjør sam­lin­ger fra den nære for­ti­den til­gjen­ge­lig. Men det­te er bare et førs­te skritt.

Bygging av oljerigg i Gandsfjorden (årstall ikke oppgitt).

Byg­ging av olje­rigg i Gands­fjor­den (års­tall ikke opp­gitt).

En erkjen­nel­se fra de sis­te åre­nes arbeid med å åpne opp inn­hold og data­kil­der for videre­bruk, er at til­rette­leg­ging er nød­ven­dig. De poten­si­el­le bru­ker­ne må opp­ly­ses om mulig­he­te­ne og gje­tes fram til sam­lin­ge­ne. Bil­de­ne vil ikke bli spredd og videre­brukt uten vide­re. Her er en (sik­kert ufull­sten­dig) to do-lis­te:

  • For­klar lisens­be­tin­gel­se­ne: Crea­ti­ve Com­mons har eksis­tert siden 2003, men er fort­satt ukjent for de aller fles­te.
  • Lag opp­skrif­ter og verk­tøy: Vis hvor­dan kor­rekt kredi­te­ring av et foto skal se ut. Sup­pler med verk­tøy som for­enk­ler job­ben (her har f.eks. Vox Pub­li­ca bidratt med en egen pro­gram­ut­vi­del­se for Word­Press).
  • Gjør bil­de­ne syn­li­ge for søke­mo­to­rer: Alle bil­de­ne som er regist­rert på digitaltmuseum.no bør også være mulig å fin­ne via Goog­le og and­re søke­mo­to­rers bil­de­søk (stikk­prø­ver tyder på at det­te er gjort).
  • Vis fram mulig­he­te­ne: Lag eksemp­ler på slide­shows, gal­le­ri­er, bilde­bø­ker og and­re måter å bru­ke bil­de­ne på.
  • Hjelp lek­si­kon­mil­jø­ene: Bil­der fra sam­lin­gen vil beri­ke Wiki­pe­dia og Sto­re Nors­ke Lek­si­kon. Gi øko­no­misk støt­te til illust­ra­sjons­pro­sjek­ter.
  • Gi utvik­ler­ne spe­sial­ser­vice: Arran­ger hack­da­ger og kon­kur­ran­ser, sørg for gode API-er. Et eksem­pel på videre­bruk er Vox Pub­li­cas tema­si­der, der vi match­er inn­hol­det vårt med bil­der fra Digi­talt Muse­um og inn­hold fra and­re kil­der.

De eks­tra ambi­siø­se kan la seg inspi­re­re av Rij­ks­mu­se­um i Amster­dam. Ved gjen­åp­nin­gen av muse­et etter man­ge års oppus­sing i 2013, pre­sen­ter­te det et nytt nett­sted der ver­ket ble satt i sen­trum. Et helt nytt pro­sjekt, Rij­ks­stu­dio, lar pub­li­kum set­te sam­men sine egne sam­lin­ger. De mest akti­ve «remik­ser» ver­ke­ne ved å bru­ke ele­men­ter av dem i nye verk, og det arran­ge­res en årlig Rij­ks­stu­dio Award (se årets vin­ne­re).

Rij­ks­mu­se­um har alt­så kom­bi­nert en kon­se­kvent sat­sing på åpent inn­hold og åpne data med akti­ve grep for å dis­tri­bu­ere ver­ke­ne og enga­sje­re pub­li­kum.

TEMA

F

otograf
i

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen