Haren og skilpadden

Romney trykket inn turboknappen under den første debatten, og er oppe i ryggen på Obamamobilen. Valget var ikke over likevel.

Man­ge stats­vi­te­re mener at valg­kam­pen har mind­re påvirk­ning på vel­ger­nes avgjø­rel­se enn hva man kan få inn­trykk av gjen­nom dek­nin­gen i media. Det til­syne­la­ten­de dra­ma­et som utspil­ler seg i uke­ne før val­get er i vir­ke­lig­he­ten tem­me­lig for­ut­sig­bart. Det som gjør at det vir­ker mer spen­nen­de enn det er, er at vel­ger­ne ikke tuner inn på val­get før de sis­te uke­ne før val­get. Av den­ne grun­nen spret­ter de dag­li­ge menings­må­lin­ge­ne litt i hytt og vær, før de sak­te, men sik­kert fes­ter seg på et visst nivå og hol­der seg der. Det­te nivå­et er også rela­tivt for­ut­sig­bart, for de fles­te vel­ger­ne er vane­dyr. Den sto­re majo­ri­te­ten av vel­ge­re stem­mer på det sam­me par­ti­et som de gjor­de ved for­ri­ge valg. Av de som er til­bøye­lig til å byt­te, er det ett tema som gjel­der mer enn noe annet — the eco­no­my, stu­pid!. Om man har en peke­pinn på hvor­dan det går med øko­no­mi­en, samt tar hen­syn til for eksem­pel om en av kan­di­da­te­ne er sit­ten­de pre­si­dent, ja, da kan man sånn noen­lun­de bereg­ne seg fram til hvor­dan val­get ender. I den­ne sam­men­hen­gen spil­ler valg­kam­pen en rol­le, men da først og fremst som en opp­ly­sen­de pro­sess, hvor vel­ger­ne får anled­ning til å min­nes på hvil­ken kan­di­dat de bør vel­ge.

Iføl­ge det­te per­spek­ti­vet blir hen­del­ser som TV-debat­ter, reklame­kam­pan­jer og små­blem­mer under­veis i valg­kam­pen bare krus­nin­ger på det sto­re poli­tis­ke havet, uten noen som helst varig effekt annet enn å ha holdt valg­kamp­med­ar­bei­de­re og poli­tis­ke snakke­ho­der beskjef­ti­get fram til nes­te løn­ningsslipp.

Om det fin­nes noen som har lest tid­li­ge­re inn­legg på den­ne blog­gen, vil de ikke fin­ne det opp­sikts­vek­ken­de når jeg bekjen­ner meg til det­te per­spek­ti­vet på valg­kam­pens betyd­ning. Bare timer før den førs­te pre­si­dent­kan­di­dat­de­bat­ten fore­slo jeg at val­get etter alle sole­mer­ker var over. All opp­sam­let kunn­skap fra tid­li­ge­re valg indi­ke­rer at Oba­ma skal ta den­ne run­den, av grun­ner som har vært blog­get om tid­li­ge­re. Men så domi­ne­rer Rom­ney den førs­te debat­ten, tryk­ker inn tur­bo­kna­ppen og kom­mer opp i ryg­gen på Oba­ma­mo­bi­len ved sis­te runde­pas­se­ring. Var det ikke over like­vel? Som Tryg­ve Svens­son har skre­vet om har Oba­ma slått til­ba­ke etter den førs­te debat­ten, og både pre­dik­sjons­mar­ke­der og tall­knu­se­re som Nate Sil­vers fivet­hir­ty­eight står fast på at Oba­ma er favo­rit­ten til å vin­ne. Jeg støt­ter meg frem­de­les på dis­se baro­met­re­ne, og mener fort­satt at valg­kam­pens påvirk­ning på valg­ut­fal­let gene­relt er over­vur­dert. Like­vel skjed­de det beve­gel­ser i den­ne valg­kam­pen som viser at der­som ikke beg­ge kan­di­da­te­ne leve­rer på det høye nivå­et som for­ven­tes av dem i uke­ne før val­get, ja, så kan det defi­ni­tivt være avgjø­ren­de for utfal­let. Som en kon­se­kvens har vi fått en spen­nen­de valg­kamp til sis­te slutt.

TEMA

P

residen
tvalget
i USA
2012

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen