FORFATTER

Hanne Rismyhr
Hanne Rismyhr

Vitenskapelig assistent ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.


12 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Hanne Rismyhr

Pioneren

Tenk om Aas­ta Han­steen had­de hatt en metoo-kam­pan­je å støt­te seg til der hun gikk gjen­nom Kris­tia­nia på kvelds­tid med ride­pis­ken sin for å beskyt­te seg mot inn­på­slit­ne menn!

 

Kirken og krigen

25. okto­ber 1940 sam­let en hånd­full bis­ko­per og and­re lede­re for kris­te­li­ge orga­ni­sa­sjo­ner seg hjem­me hos bis­kop Eivind Berg­grav i Oslo bispe­gård for å fin­ne en sam­let vei i kir­kens kamp mot nazistene. 

 

Kongens tale

Kong Harald hol­der i løpet av et år langt fle­re taler enn Hver­mann­sen, men det er hel­ler sjel­den at annet enn nytt­års­ta­len blir gjen­stand for sær­lig oppmerksomhet.

 

100 år!

I dag er det 100 år siden nors­ke kvin­ner fikk stem­me­rett på lik lin­je med menn. En slik hur­ra­dag bør selv­sagt fei­res med en liten titt i Virk­som­me ord-basens rikholdigheter.

 

Ragna Vilhelmine Nielsen

I for­bin­del­se med stem­me­retts­ju­bi­le­et, vil jeg trek­ke frem noen av de kvin­ne­li­ge taler­ne i data­ba­sen som på uli­ke vis har vært akti­ve pådri­ve­re ved­rø­ren­de kvin­ners stil­ling og ret­tig­he­ter. En av dem er Rag­na Nielsen.

 

Taler ved årets begynnelse og slutt

Det nær­mer seg tida for de sto­re orde­ne ser­vert fra stats­mi­nis­ter og kon­ge. Virk­som­me Ord har ikke et full­tal­lig utvalg av ver­ken poli­tis­ke eller kon­ge­li­ge nytt­års­ta­ler, men vi job­ber med saken, og mener å kun­ne vise til gode repre­sen­tan­ter for sjangeren. 

 

I forsvar

Enhver per­son som møter i det nors­ke retts­ve­se­net, har rett til å for­sva­re seg selv. Noen av dis­se for­svars­ta­le­ne er smerte­full les­ning, and­re gir nytt lys til sakens kjerne.

 
 
til toppen