Mediene og Facebook: “It’s complicated”

Det er vanskelig å beskrive relasjonen mellom norske medier og Facebook på en annen måte. Vi elsker trafikken de sender til oss. Vi hater at de stikker av med pengene.

2,2 mil­lion­er av oss nord­menn bruk­er Face­book daglig, skal vi tro Face­books egne tall. Alle vi Face­book-brukere ser løpende et bilde av hva våre ven­ner og bek­jente sysler med, eller hva de vil vi skal tro de sysler med. 

Og vi ser redak­sjonelle sak­er våre ven­ner og bek­jente men­er er vik­tige nok til å dele med oss. Mange redak­sjonelle saker.

2014 så fød­se­len av de første norske nettst­e­dene som ene og alene er skapt for å utnytte denne dis­tribusjon­skraften. Ame­dia-eide Buzzit er en av dem – og muli­gens den som har fått aller mest omtale – men det er mange som kjem­per om opp­merk­somheten, skapt etter samme lest som amerikanske Buz­zfeed og Upworthy. 

Men også tradis­jonelle medi­er tap­per i økende grad inn i denne trafikkåren. 

I en opp­sum­mer­ing av en av mange 2014-endringer av hvilke sak­er Face­book vis­er deg i nyhetsstrøm­men, opp­sum­merte nettma­gasinet Salon situ­asjo­nen slik: “Don’t rely on Face­book, but if you need to, it helps to be some­one Face­book has heard of, from print.”

Medi­ene og Facebook
Dette er intro­duk­sjo­nen til en serie på tre artik­ler om medi­enes forhold til Face­book. Les også:
Del 1: For­si­den er ikke død. Leve forsiden.
Del 2: Face­book: En brannsprøyte med trafikk. Eller hvor­dan det nå var.
Del 3: Penge­mask­i­nen – Face­book som annonsemedium

Og i et land hvor alt­så nesten halv­parten av innbyg­gerne bruk­er Face­book daglig, betyr det at nettst­edet sender mye trafikk til tradis­jonelle medi­er. Veldig mye. Og det er der kom­plek­siteten trer inn. For Face­book tjen­er mye penger i Norge. Hvor mye vet bare Face­book, men ansla­gene – eller gjet­nin­gene, for å være mer eksakt – lig­ger et godt stykke over en mil­liard kro­ner i året. Disse pen­gene kom­mer selvføl­gelig et sted fra – og hvem har for alle prak­tiske for­mål vært primærkanal for annonser i Norge? Tradis­jonelle medier.

Norske redak­sjon­er job­ber alt­så stein­hardt for å gjøre sine sak­er syn­lig på Face­book, et arbeid som er med på å øke ver­di­en av tjen­esten. Sam­tidig job­ber norske avis-annons­esel­gere stein­hardt med å argu­mentere for ver­di­en av vår egen trafikk, i kam­p­en om de samme kronene. 

Som sagt: it’s com­pli­cat­ed.

Og virke­ligheten er mest sannsyn­lig ikke slik du tror. 

Denne artikkelse­rien tar for seg Face­book og medi­ene i tre deler. 

Første del omhan­dler medi­enes egen dis­tribusjon­skraft – argu­mentet om at den svekkes, og at sosial mediedis­tribusjon er i ferd med å ta over. Det er mulig at det stem­mer i USA. Men ikke i Norge.

Andre del tar et dypdykk i avis­trafikken som kom­mer fra Face­book – sett gjen­nom Ame­dia-briller. Hvor stor og vik­tig er den egentlig? Stor og vik­tig, men min­dre vik­tig enn du tror. 

Tred­je del omhan­dler pen­gene. Som alt­så ikke utgjør småt­terier. Men hva vet vi egentlig om effek­ten av Face­book som annonsemedi­um? Vi vet i hvert fall nok til å kon­statere at effek­ten er langt min­dre enty­dig enn du skulle tro – og at å påvise effekt antake­lig er bor­ti­mot umulig. Og vi vet at de som langt på vei får definere sannheten om Face­book (og for den saks skyld Google) som annonsemedi­um, er Face­book selv. Og de som lever av å gi råd om å utnytte Face­book – og som lever av kom­misjon fra annonsesalget.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen