Mediene og Facebook: «It’s complicated»

Det er vanskelig å beskrive relasjonen mellom norske medier og Facebook på en annen måte. Vi elsker trafikken de sender til oss. Vi hater at de stikker av med pengene.

2,2 mil­lio­ner av oss nord­menn bru­ker Face­bo­ok dag­lig, skal vi tro Face­bo­oks egne tall. Alle vi Face­bo­ok-bru­ke­re ser løpen­de et bil­de av hva våre ven­ner og bekjen­te sys­ler med, eller hva de vil vi skal tro de sys­ler med.

Og vi ser redak­sjo­nel­le saker våre ven­ner og bekjen­te mener er vik­ti­ge nok til å dele med oss. Man­ge redak­sjo­nel­le saker.

2014 så fød­se­len av de førs­te nors­ke nett­ste­de­ne som ene og ale­ne er skapt for å utnyt­te den­ne dis­tri­bu­sjons­kraf­ten. Ame­dia-eide Buzzit er en av dem – og muli­gens den som har fått aller mest omta­le – men det er man­ge som kjem­per om opp­merk­som­he­ten, skapt etter sam­me lest som ame­ri­kans­ke Buzz­fe­ed og Upwort­hy.

Men også tra­di­sjo­nel­le medi­er tap­per i øken­de grad inn i den­ne tra­fikk­åren.

I en opp­sum­me­ring av en av man­ge 2014-end­rin­ger av hvil­ke saker Face­bo­ok viser deg i nyhets­strøm­men, opp­sum­mer­te nett­ma­ga­si­net Salon situa­sjo­nen slik: «Don’t rely on Face­bo­ok, but if you need to, it helps to be some­one Face­bo­ok has heard of, from print.»

Medie­ne og Face­bo­ok
Det­te er intro­duk­sjo­nen til en serie på tre artik­ler om medie­nes for­hold til Face­bo­ok. Les også:
Del 1: For­si­den er ikke død. Leve for­si­den.
Del 2: Face­bo­ok: En brann­sprøy­te med tra­fikk. Eller hvor­dan det nå var.
Del 3: Penge­ma­ski­nen – Face­bo­ok som annonse­me­di­um

Og i et land hvor alt­så nes­ten halv­par­ten av inn­byg­ger­ne bru­ker Face­bo­ok dag­lig, betyr det at nett­ste­det sen­der mye tra­fikk til tra­di­sjo­nel­le medi­er. Vel­dig mye. Og det er der kom­plek­si­te­ten trer inn. For Face­bo­ok tje­ner mye pen­ger i Nor­ge. Hvor mye vet bare Face­bo­ok, men ansla­ge­ne – eller gjet­nin­ge­ne, for å være mer eksakt – lig­ger et godt styk­ke over en mil­li­ard kro­ner i året. Dis­se pen­ge­ne kom­mer selv­føl­ge­lig et sted fra – og hvem har for alle prak­tis­ke for­mål vært pri­mær­ka­nal for annon­ser i Nor­ge? Tra­di­sjo­nel­le medi­er.

Nors­ke redak­sjo­ner job­ber alt­så stein­hardt for å gjø­re sine saker syn­lig på Face­bo­ok, et arbeid som er med på å øke ver­di­en av tje­nes­ten. Sam­ti­dig job­ber nors­ke avis-annonse­sel­ge­re stein­hardt med å argu­men­te­re for ver­di­en av vår egen tra­fikk, i kam­pen om de sam­me kro­ne­ne.

Som sagt: it’s com­pli­cated.

Og vir­ke­lig­he­ten er mest sann­syn­lig ikke slik du tror.

Den­ne artik­kel­se­ri­en tar for seg Face­bo­ok og medie­ne i tre deler.

Førs­te del omhand­ler medie­nes egen dis­tri­bu­sjons­kraft – argu­men­tet om at den svek­kes, og at sosi­al medie­dis­tri­bu­sjon er i ferd med å ta over. Det er mulig at det stem­mer i USA. Men ikke i Nor­ge.

And­re del tar et dyp­dykk i avis­tra­fik­ken som kom­mer fra Face­bo­ok – sett gjen­nom Ame­dia-bril­ler. Hvor stor og vik­tig er den egent­lig? Stor og vik­tig, men mind­re vik­tig enn du tror.

Tred­je del omhand­ler pen­ge­ne. Som alt­så ikke utgjør småt­te­ri­er. Men hva vet vi egent­lig om effek­ten av Face­bo­ok som annonse­me­di­um? Vi vet i hvert fall nok til å kon­sta­te­re at effek­ten er langt mind­re enty­dig enn du skul­le tro – og at å påvi­se effekt anta­ke­lig er bort­imot umu­lig. Og vi vet at de som langt på vei får defi­ne­re sann­he­ten om Face­bo­ok (og for den saks skyld Goog­le) som annonse­me­di­um, er Face­bo­ok selv. Og de som lever av å gi råd om å utnyt­te Face­bo­ok – og som lever av kom­mi­sjon fra annonse­sal­get.

TEMA

M

edier

98 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen