Fjernsynet jubilerer: Digital fortelling om de første 50 årene

NRK fjernsynet fylte 50 år 20. august, og har en historie full av minneverdige øyeblikk. Vi har samlet noen av dem, og presenterer her et sammendrag av norsk fjernsyns utvikling tiår for tiår.

“Vår” NRK-his­to­rie er laget i pre­sen­tasjon­ssys­temet Prezi og er ment som et eksper­i­ment i dig­i­tal fortelling. Slik nav­iger­er du deg gjen­nom fortellingen:

Playk­nap­pen i nedre del av vin­duet tar deg til neste steg i pre­sen­tasjo­nen, men du kan også nav­igere mer til­feldig ved å trykke direk­te på ele­menter eller dra i under­laget. Til høyre i vin­duet lig­ger zoom-menyen mark­ert med pluss, minus og et hus (hjem). I Prezi er alle innhold­se­le­menter hotspots og verk­tøyet zoomer inn på det du trykker på — hold­er du inne musek­nap­pen kan du for­fly­tte deg på under­laget. En ide for utforskn­ing er å zoome seg helt ut (hjem) så man ser det fulle bildet og velge seg hva man vil se på. Prezien kan også ses i full­skjerm via meny­val­get “more”.

Vær opp­merk­som på at Prezi bruk­er litt tid på å laste den første sli­den. Vi anbe­faler litt tålmodighet i starten — det vil lønne seg!

Hvis du ønsker å vise fortellin­gen på din egen nett­side, så kan du det også. Velg “embed” under meny­val­get “more”. Husk å kred­itere Vox Pub­li­ca og lenk tilbake til oss.

Vi i Vox Pub­li­ca er veldig inter­essert i tilbakemeldinger på dette første forsøket. Hva fun­ger­er? Hva fun­ger­er ikke? Er det noen typer artikler/stoff som egn­er seg bedre enn andre? Har du tips til sys­te­mer som bør testes? Skriv gjerne en kom­men­tar under eller gi oss en lyd via Twit­ter eller e‑post.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

13 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Ragn­hild Møl­ster and Håvard Legreid, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Vi har laget dig­i­tal fortelling om fjern­synets første 50 år i Norge. Stolt over resul­tatet! http://bit.ly/9r2Rat #nrk […]

 2. Inter­es­sant at alle klipp fra NRKs arkiv i Prez­i’en må hentes fra YouTube, ikke nrk.no, for­di NRKs nett-TV man­gler de fleste av funksjonene som gjør det enkelt å dele.

 3. Enormt godt poeng der Har­ald. På NRK.no/skole finns mange fine klipp, men ingen embed. Det virk­er dessverre slik at NRK fort­satt insis­ter­er på å ha sine ting innen­for murenene av egen site. Nå var det uansett slik at prezi sin inte­grasjon mot youtube var så god at vi nok ville fore­trukket tuben uansett for dette prosjektet.

  • NRK hør­er på folket — nå er embed­ding mulig på NRK Skole :)

   En opp­da­ter­ing på NRKs nett-tv avspiller i dag mulig­gjør dette. Vi i NRK Skole har val­gt å åpne dette, da det har vært etter­spurt av etter hvert ganske mange brukere.

 4. Inter­es­sant presentasjon!

  Den tekniske grun­nen til at nett-tvk­lipp ikke kan embed­des, er ikke at vi i NRK insis­ter­er på å ha ting innen­for murene, men at Nett-TV etter­hvert er en ganske gam­mel dame som ikke kan alle de tin­gene ungsauer som youtube får til…

  Som det fremkom­mer f.eks. : http://nrkbeta.no/2010/05/12/nrk-nett-tv-en-gammel-tiaaring/ job­ber vi med en ny ver­sjon av nett-tv, med litt flaks er den på plass til våren. Men det er et omfat­tende pros­jekt, så når de ulike delene er på plass skal ikke jeg forskuttere.

  Et annet aspekt, er at NRK nok føler seg noe mer bun­det av norsk lov i hva vi gjør og ikke gjør enn pri­vat­per­son­er på YouTube. Således vil man nok også i fort­set­telsen måtte gå til YouTube om man skal ha innhold NRK ikke har ret­tigheter til å videre­formi­dle på nett.

  • takk for det Anders :> nå var jo fak­tisk poenget med sak­en til en viss grad å hylle NRK for fan­tastiske øye­b­likk gjen­nom mange år. 

   NRK­be­ta rep­re­sen­ter­er på mange måter de håp jeg har for fremti­dens NRK, og har stått bak mange gode ting. Stor glede var det å se Hein­rich Stamm­ler på tuben for tre år siden — for ikke å snakke om Bergens­ba­nen og Byba­nen på ned­last­ing nå nylig.

   Jeg ser at NRK.no/skole har en slags del­ingsløs­ning — vil denne bli erstat­tet med en skikke­lig embed eller hva er tankene her?

 5. Når var det OL i Toron­to? Trodde det var Van­cou­ver vi så i HD i 2010…

 6. Ved siden av Prezi vil jeg anbe­fale å ta en titt på det danske pro­duk­tet ahead.com. Jeg lagde net­topp en inter­ak­tiv plakat­serie om Ole Bull for Bergen Offentlige Bib­liotek i ahead som demon­str­erer endel av mulighetene der.

 7. Sikke en cool Prezi dere har lagd. Jeg ser fem til nye Prezi-pre­sen­tasjon­er og til å diskutere slike dig­i­tale pre­sen­tasjon­spro­gram­mer med deg.

  JK

til toppen