28. november: Debatt om høyreekstremisme

Hvem blir høyreekstremister?

Det har i den siste tiden av naturlige årsak­er vært holdt et sterkt fokus på poli­tisk ekstrem­isme og ter­ror­isme i Vesten. Lørdag den 28. novem­ber åpn­er noen av de frem­ste norske forskerne på høyreek­strem­isme opp for pub­likum for å dele sin forskn­ing og sine reflek­sjon­er omkring høyreek­strem­isme: Hvilket tankegods preger høyreek­strem­isme i dag? Hvilke nettverk og strømninger eksis­ter­er og hvilke sak­er mobilis­er­er høyreek­streme på? Hvor­for slut­ter noen per­son­er seg til høyreek­streme miljø og hva kjen­neteg­n­er disse per­son­ene? Hvilken kap­a­sitet har myn­dighetene til å håndtere denne trusse­len og hvor går grensene for hva myn­dighetene kan gjøre?

Debat­ten har en tem­atikk som lig­ger tett på Vox Pub­li­cas inter­esseom­råder, og er der­for spe­sielt anbe­falt for mag­a­sinets lesere.

Tid: lørdag 28. novem­ber 2015 kl 13–15
Sted: Uni­ver­sitet­saulaen, Naturhis­torisk muse­um, Musé­plassen 3, Uni­ver­sitetet i Bergen.

Gå til Face­book-siden for arrange­mentet for mer informasjon

TEMA

H

øyreeks
tremism
e

7 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen