28. november: Debatt om høyreekstremisme

Hvem blir høyreekstremister?

Det har i den sis­te tiden av natur­li­ge årsa­ker vært holdt et sterkt fokus på poli­tisk eks­tre­mis­me og ter­ro­ris­me i Ves­ten. Lør­dag den 28. novem­ber åpner noen av de frems­te nors­ke fors­ker­ne på høyre­eks­tre­mis­me opp for pub­li­kum for å dele sin forsk­ning og sine reflek­sjo­ner omkring høyre­eks­tre­mis­me: Hvil­ket tanke­gods pre­ger høyre­eks­tre­mis­me i dag? Hvil­ke nett­verk og strøm­nin­ger eksis­te­rer og hvil­ke saker mobi­li­se­rer høyre­eks­tre­me på? Hvor­for slut­ter noen per­soner seg til høyre­eks­tre­me mil­jø og hva kjenne­teg­ner dis­se per­sone­ne? Hvil­ken kapa­si­tet har myn­dig­he­te­ne til å hånd­te­re den­ne trus­se­len og hvor går gren­se­ne for hva myn­dig­he­te­ne kan gjø­re?

Debat­ten har en tema­tikk som lig­ger tett på Vox Pub­li­cas inter­esse­om­rå­der, og er der­for spe­si­elt anbe­falt for maga­si­nets lese­re.

Tid: lør­dag 28. novem­ber 2015 kl 13–15
Sted: Uni­ver­si­tets­au­la­en, Natur­his­to­risk muse­um, Musé­plas­sen 3, Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

Gå til Face­bo­ok-siden for arran­ge­men­tet for mer infor­ma­sjon

TEMA

H

øyreeks
tremism
e

7 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen