Hatet mot rosabloggerne

Hets og trusler mot kvinnelige bloggere er et varsku til samfunnet. Ofrer vi rosabloggernes trygghet, ofrer vi vår egen.

Ros­ablog­gere utsettes for hets, trusler og volds­fan­tasi­er i egne og andres kom­men­tar­felt. Forskeren Emma A. Jane (2012) kaller denne for­men for hat for e‑galle. Som følge av e‑galle har to av Norges best besøk­te ros­ablog­ger i dag stengte kom­men­tar­felt. I denne artikke­len tar jeg for meg hva fenomenet e‑galle er, hvor­dan det påvirk­er ros­ablog­gerne, og hvor­for sam­fun­net må ta val­get ros­ablog­gerne har tatt om å stenge kom­men­tar­fel­tene som et faresignal.

Ros­ablog­gerne har titusen­vis av lesere hver dag, og dominer­er de norske blog­glis­tene. Men disse blog­gernes syn­lighet har en pris, og prisen er daglig hets, hat og trusler. I dag har de to mest leste blog­gerne, begge unge kvin­ner, stengt kom­men­tar­fel­tene i bloggene sine.

Forsiden på Sophie Elise Isachsens blogg (skjermbilde).

For­si­den på Sophie Elise Isach­sens blogg (skjerm­bilde).

Gjen­nom å ha en attrak­tiv livsstil gir ros­ablog­gerne sine lesere muligheter til både å drømme seg bort og å etterligne livsstilen via lenker til net­tbu­tikker hvor leserne kan kjøpe pro­duk­ter. I løpet av få år har disse blog­gerne vært med på å foran­dre lese­vanene til unge kvin­ner – og hvor­dan pro­duk­ter markeds­føres. I dag er det helt van­lig at store del­er av markeds­førings­bud­sjet­tet i pro­duk­tkam­pan­jer går til pro­duk­t­plasser­ing og reklame­ban­nere hos rosabloggerne.

Men mens fasaden har vært rosa og blankpol­ert, og tilværelsen som ros­ablog­ger har fram­stått som per­fekt, har hatet mot dem sydet i kom­men­tar­fel­tene. Anna Ras­mussen, som fram til jan­u­ar 2016 skrev bloggen «Mam­ma til Michelle» (tidligere lokalis­ert på http://mammatilmichelle.blogg.no), val­gte tidlig å stenge kom­men­tar­fel­tene sine. Til TV 2 for­t­alte hun i fjor om hvorfor:

Jeg er ikke flink til å ta imot kri­tikk. Jeg stengte kom­men­tar­fel­tet på bloggen bare noen måned­er etter at jeg oppret­tet den for ca. tre år siden. Men jeg er på Face­book, og har 200.000 føl­gere på Insta­gram. Så jeg får høre min del uansett …

Da Ras­mussen startet ny blogg under eget navn i jan­u­ar 2016, val­gte hun også å la være å ha åpne kommentarfelt.

En annen av topp­blog­gerne som har val­gt bort åpne kom­men­tar­felt er Sophie Elise Isach­sen. Som­meren 2015 stengte hun kom­men­tar­fel­tene sine for­di hun ikke lenger orket skit­tkastin­gen. I blog­ginn­legget «Det tok meg 4 år og 477749 kom­mentar­er» skriv­er Sophie Elise:

Jeg har alltid sagt at stygge kom­mentar­er ikke bryr meg, og det var for­di jeg opprik­tig trodde det. De stygge kom­mentarene hadde jo vært en del av min hverdag i fire år, jeg var så vandt til det at jeg kjente ikke til en dag uten å få høre om alt som var feil på meg, både utseen­demes­sig og personlighetsmessig. …

I løpet av vin­teren 2015/2016 har Sophie Elise kun latt kom­men­tar­fel­tene være åpne på utval­gte blogginnlegg.

Fra temperatur til hets

Da xkcd, en teg­ne­serie som blir pub­lis­ert på Inter­nett, postet «Duty Calls» for noen år siden, var det mange av oss som kjente oss igjen. Det er nem­lig nesten ingent­ing som kan være så irriterende som folk som tar feil på Inter­nett. Og om noen tar feil om en sak vi virke­lig bren­ner for, kan vi legge ned mye tid for å over­be­vise meningsmot­standeren om at han eller hun er på villspor. 

Men det er forskjell på å debat­tere sak, og å være slem og vem­melig. For noen han­dler det ikke om at meningsmot­standeren tar feil. De har en så sterk antipati mot noen at de må fortelle dem om det. Het­sen mot ros­ablog­gerne er av typen “hore”, “styg­ga” og “fei­ta”. Trusler og ønsker om voldtekt hagler. Hatet er kjøn­net. Hatet er objektifisert. 

Mener du ikke som meg, så skal du voldtas

Jeg men­er det er nyt­tig å se på begrepet e‑galle når jeg skal forsøke å fork­lare hatet, het­sen og trus­lene som for eksem­pel blog­geren Sophie Elise blir utsatt for. 

Begrepet kom­mer fra Emma A. Jane. Hun kaller nem­lig fenomenet med kjøn­net og sek­su­alis­ert vem­me­lighet «e‑bile». «Bile», eller galle på norsk, er en brun, gul eller grønnlig slimete tyk­t­fly­tende væske som blir pro­dusert i lev­eren. Det er der­for ikke under­lig at vem­me­lighetene på Inter­nett gir Jane assosi­asjon­er til denne kroppsvæsken. 

Jane definer­er e‑galle som “any text or speech act which relies on tech­nol­o­gy for com­mu­ni­ca­tion and/or pub­li­ca­tion, and is per­ceived by a sender, receiv­er, or out­side observ­er as involv­ing hos­til­i­ty”. Denne defin­isjo­nen er såpass bred at Jane sjøl prob­lema­tis­er­er at den kan kat­e­goris­ere ytringer som ikke er ondsin­net ment som prob­lema­tiske, men påpeker sam­tidig at i forskn­ing i akademia blir ofte defin­isjonene av ondsinnede ytringer så smale at de ikke er funksjonelle for å beskrive hva som skjer på nett.

Het­sen og trus­ler og øns­ker om sek­su­ali­sert vold hag­let mot Sop­hie Elise

E‑galle kom­mer med andre ord i et spek­ter fra det helt ufarlige til det farlige; den som definer­er er mot­tak­eren. Men mye av det som kom­mer er helt klart over streken. Jane framhev­er at e‑galle ofte er «strik­ing­ly sim­i­lar in terms of their reliance on pro­fan­i­ty, ad hominem invec­tive, and hyper­bol­ic imagery of graphic–often sexualized–violence». Stikko­r­dene er alt­så at e‑galle baser­er seg på bannskap, ad hominem-fornærmelser (ta man­nen ist­e­den­for ballen), og over­dreven bilde­fram­still­ing av vold, da gjerne sek­su­alis­ert vold.

E‑galle som ram­mer kvin­ner han­dler som regel om hvor dumme de er, og at de er hys­teriske og stygge. Dette er per­son­lige fornærmelser, ikke pås­tander som han­dler om sak. De per­son­lige fornærmelsene kom­bineres så med trusler og/eller fan­tasi­er om sek­su­alis­ert vold som kor­rek­tiv­er. Jane påpeker at aggresjo­nen mot kvin­ner som oftest blir fram­satt som ondsin­net øns­ketenkn­ing og ikke direk­te trusler. Når denne ondsinnede øns­ketenknin­gen rettes mot kvin­ner, han­dler det svært ofte om voldtekt.

Eksem­pler på ondsin­net øns­ketenkn­ing ret­tet mot ros­ablog­gere finner vi etter at blog­geren Sophie Elise i høst skrev om fly­k­t­ningkrisen rundt Mid­del­havet:

Jeg skal besøke mitt lokale mot­tak, mest sannsyn­lig når jeg er hjemme i Harstad for å hjelpe til i intre­grering­spros­essen til fly­k­t­ninger. Jeg vil gjerne lære bort norske normer og regler til de som kom­mer, jeg vil lære dem norsk, jeg vil stille som lek­se­hjelp til de unge og jeg vil spørre hvor­dan de har det. Jeg vil stille opp som eventuell barnevakt og jeg vil leke i snøen. Jeg skal ta med meg lek­er, masse lek­er. De trenger noe å gjøre. En gam­mel playsta­tion, gam­le bøk­er… Hva som helst.

Dette ble av flere opp­fat­tet som så provoserende at het­sen og trusler og ønsker om sek­su­alis­ert vold haglet mot Sophie Elise. I et inn­legg med tit­te­len «Din horete feige landssviker» gjen­gir Sophie Elise skjer­mdumper av noe av e‑gallen hun har blitt offer for etter at hun pub­lis­erte inn­legget, for sjøl om hun har stengt egne kom­men­tar­felt, finnes det alltids åpne kom­men­tar­felt annetsteds. 

I et kom­men­tar­felt på Face­book har en mann skrevet: «Stakkars uvi­tende men­neskekryp du burde bli vold­tatt av en mus­lim og ban­ka vett inni hodet ditt». En annen mann skriv­er i en kom­men­tar på Face­book «… Kast hun til ulvene, la hun bli gruppe vold­tatt og kutt hodet av hun, la oss se hva hun sier da, hun VET tydeligvis ikke hva som skjer i ver­den eller hvor fort Europa foran­dr­er seg nå… [smile­f­jes som ler]». 

Begge mennene ønsker Sophie Elise vold­tatt – for­di hun ikke men­er som dem.

Vi må snakke om hva e‑galle er – og hvorfor det er skadelig

Ofrene for e‑galle blir fort sit­tende i en Catch-22-situ­asjon. Om de rea­ger­er, får hater­ne den reak­sjo­nen de er ute etter, men om de ikke rea­ger­er, vil hater­ne bare fort­sette. Men lar offer­et være å fortelle om e‑gallen hun blir utsatt for, vil det heller ikke skje noe. Det som er sikkert er at ofrene for e‑galle alene ikke kan sette en stop­per for krenkelsene de blir utsatt for.

Enkeltin­di­videt kan ikke demme opp for e‑galle alene

Jane men­er at å true med voldtekt har blitt så nor­malis­ert at det har blitt modus operan­di for dem som ønsker å kri­tis­ere kvin­nelige debat­tan­ter. Hun hevder også at ikke bare er e‑galle øde­leggende for dem som blir utsatt for det, men at den også har poten­sial til å volde større skade. Det er for­di e‑galle «has the poten­tial to reduce the inclu­siv­i­ty and civil­i­ty of both on- and off-line cul­tures». Slik blir e‑galle et demokratisk problem.

Det er bra at ros­ablog­gerne bry­ter tausheten. Det er bra at de forteller om hva de blir utsatt for. Anne Bir­git­ta Nilsen beskriv­er i boka Hat­prat (2014) at å ans­varlig­gjøre, bryte tausheten og fremme kunnskap kan virke fore­byggende på hat­prat og mob­bing. Men hun skriv­er også at å gå inn i debatt med dem som frem­set­ter hets og trusler kan være psykisk belas­tende. Ros­ablog­gerne trenger der­for hjelp fra stor­sam­fun­net. Enkeltin­di­videt kan ikke demme opp for e‑galle alene.

Stengte kommentarfelt er et varsku

Bruken av e‑galle har blitt så utbredt at det har fått føl­ger. Kvin­ner veg­r­er seg for å delta i offent­ligheten, og de kvinnene som deltar vet at kon­sekvensen er e‑galle.

Hets og hat på nett
Artikke­len er tidligere pub­lis­ert i en lengre ver­sjon i Nordi­com-Infor­ma­tions temanum­mer “Hets och hat online”.

Av og til begås det klare lovbrudd. Dem kan rettsvesenet rea­gere mot, men skittstor­men på Inter­nett er så sterk at selv ikke om poli­ti­et hadde sit­tet pålogget 24 timer i døgnet, kunne de ha mak­tet å røk­te debat­ten. Når ros­ablog­gere ser seg nødt til å stenge egne kom­men­tar­felt, kan vi ikke bare trekke på skul­drene, men vi må ta det som et varsku om at vi må ta hets og trusler på alvor. Ofr­er vi ros­ablog­gernes tryg­ghet, ofr­er vi vår egen.

Litteratur:

Jane, E. A. (2012). ““Your a Ugly, Who­r­ish, Slut”. Under­stand­ing E‑bile,” Fem­i­nist Media Stud­ies, 14(4), 531–546.
Nilsen, A. B. (2014). Hat­prat. Oslo: Cap­pe­len Damm.

TEMA

R

osablog
g

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

 1. R. Moseby says:

  Jeg tror jeg skal bruke resten av uka på å finne på et ord.
  Dernest vil jeg definere og utrede det i en blogg og argu­mentere ut i fra min egenkon­struerte definisjon.
  Man ønsker tross alt å frem­stå som seriøs.

  Når det kom­mer til noe som er litt mer jord­nært, uten at jeg definer­er det som spen­nende eller sam­funnsnyt­tig, er følgende:
  Hat til rosabloggere.
  Her gis det et inntrykk av at ord på net­tet er fun­da­men­tale fak­ta, selv om all forskn­ing og vur­der­ing tilsi­er at den virke­lige tanken bak sterke for­mu­leringer ikke er parallelt.
  Det er et godt norsk uttrykk som het­er “tøff på avs­tand”, noe mange benyt­ter seg av på nett. 

  Jeg forsvar­er ikke hets og trusler på nett, men man må ha en edru forståelse av alvorligheten som lig­ger bak uttrykkene, eller mer rik­tig, man­ge­len på alvoret bak dette.

  Det er ren og skjær hys­teride­bat­ter­ing å linke ord på nett med en eventuell oppføl­ging i praksis.
  (Nå snakker vi om men­talt sta­bile irriterte eller småtøffe, ikke eventuelle psykisk syke mennesker).

  Ros­ablog­gere blir i stor grad ikke tatt på alvor da de har val­gt en over­fladisk pro­fi­ler­ing der berg og dal­bane følelses­reg­is­ter og siste resty­lan­be­han­dling eller nye pup­per er vik­tigere enn men­neske­lig rel­lasjon på et mer “one to one” nivå.

  Kon­klusjo­nen jeg trekker er at når man finner på sitt eget språk og debat­ter­er ut fra rigide opp­fat­ninger om et fenomen alle finner mer eller min­dre under­hold­ende men få definer­er som vik­tig eller sam­funns­berik­ende, da er man i sin egen kat­e­gori para­lellen til ros­ablog­geren ift intellek­tuelt nivå.

til toppen