Kulturjournalistikkens muligheter

Hvem er det egentlig som hører på P2?

Å dek­ke kul­tur er vik­tig for­di det sier noe om hva det vil si å leve i vår tid. Kul­tu­ren er et utgangs­punkt for å reflek­te­re rundt sam­ti­den, ved å spør­re seg hvor­dan kunst og kul­tur spei­ler pro­ble­mer, verdi­spørs­mål og dis­ku­sjo­ner i sam­fun­net. Det mener Ole Jan Lar­sen, som er kanal­sjef for NRK P2. Han har tid­li­ge­re job­bet som lit­te­ra­tur­kri­ti­ker, kom­men­ta­tor, og vært involvert i pro­gram­mer som Dags­nytt, Brenn­punkt og Detek­tor.

Ida Ander­sen har tatt en prat med Lar­sen om radio, P2 og kul­tur­jour­na­lis­tik­kens mulig­he­ter i sis­te epi­so­de av Medie­sam­funn, som du kan høre under:

mediesamfunn_vp

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen