Marine Le Pen og Front nationals grenser

Reetablering av grenser, drastisk reduksjon av innvandring og sikkerhetspolitikk: Under et valgmøte med tusener av tilhengere i Paris denne uken gjennomgikk Marine Le Pen Front nationals yndlingssaker. Men en rekke hendelser preget showet til lederen av det ekstreme høyrepartiet.

«Schen­gen? Jeg skal få slutt på Schen­gen. Den har gjort lan­det vårt til en ankomst­hall, har sendt mafia til lan­det vårt!» Mari­ne Le Pen, i rød jak­ke og svar­te buk­ser, går vide­re til faren Tyr­kia repre­sen­te­rer og utta­ler set­nin­gen hun skal spin­ne rundt hele kvel­den: «Mitt førs­te til­tak vil være å få til­ba­ke Frank­ri­kes gren­ser!»

Klok­ken er litt over 21.30 på Zénith i La Vil­let­te, nord­øst i Paris 17. april. Den­ne man­dags­kvel­den det ingen rocke­kon­sert her, men klok­ken 20.20 star­tet et hei­dund­ren­de møte med Front natio­nals pre­si­dent. Salen er nes­ten fylt til ran­den. Nes­ten 6000 Mari­ne Le Pen-sym­pa­ti­sø­rer har kom­met hit for å bejub­le hen­ne, poli­ti­ke­ren som enkel­te til­hen­ge­re betrak­ter som en «ny Jean­ne d’Arc som ikke vet det selv».

«Nasjo­na­lis­me er ikke aggres­siv, den vokser utover seg selv. Men man må ikke glem­me at i 1939 var det Léon Blum som erklær­te krig mot Tysk­land», sier Char­les Dela­por­to rolig, en 80-åring som har vært Front natio­nal-med­lem siden 1988.

Ivrig flagg­vif­ting på Front natio­nals valg­kamp­møte (foto: Simon Font­vie­il­le).

På tri­bu­ne­ne som er satt opp av røde plas­tikk­sto­ler, er det ikke bare snakk om blin­ken­de pins, ban­ne­re med «Mari­ne som pre­si­dent» og frans­ke flagg som svin­ges hver gang kan­di­da­ten set­ter inn et støt eller et eks­tra enga­sje­ren­de utrop. Folke­mas­sen stam­per, klap­per, tram­per i halv­mør­ket. Mot en av veg­ge­ne kas­ter en pro­sjek­t­or de lysen­de bok­sta­ve­ne i Mari­ne Le Pens kam­pan­je-slag­ord: «I fol­kets navn». Det visu­el­le rom­met er fylt av blått-hvitt-rødt.

Det må sies at det frans­ke flag­gets far­ger er vesent­li­ge for Front natio­nals kan­di­dat ved pre­si­dent­val­get. For skal vi tro hen­ne er det ved val­get i 2017 intet mind­re enn «sivi­li­sa­sjo­nen som står på spill».

«Våre mot­stan­de­re tror at Frank­ri­kes tid er for­bi, at vi må gå vide­re til and­re ting, sel­ge alt på bil­lig­salg og vel­te oss i en gjør­me av utem­met glo­ba­li­se­ring. Men så har du patrio­te­ne som vet, eller sna­re­re føler, at Frank­ri­kes tid lig­ger foran oss, at det er ved å være seg selv at Frank­ri­ke best kan beskyt­te sine barn…» roper Mari­ne Le Pen.

Anto­nio Dar­risseau (18), med­lem av ung­doms­or­ga­ni­sa­sjo­nen FNJ (Front Natio­nal Jeunesse). (foto: Simon Font­vie­il­le).

«Vi er hjem­me hos oss selv! Vi er hjem­me hos oss selv!» lyder til­hen­ger­nes takt­fas­te svar.

Hva som skal til for at Frank­ri­ke skal være «seg selv», vet Mari­ne Le Pen sva­ret på: Sett opp gren­se­ne.

«Med meg ville det ikke ha vært noen Mohamed Merah!»

Nasjo­nal pre­fe­ran­se ved anset­tel­ser, et fransk sam­funn «pla­get» av skik­ker inn­ført av den uten­lands­ke befolk­nin­gen og «ban­de­lo­ve­ne» i for­ste­de­ne. For ikke å glem­me de man­ge ankla­ge­ne mot «sys­te­met» bestå­en­de av eli­te­ne i poli­tikk og medi­er. «Gi oss Frank­ri­ke til­ba­ke, for pok­ker!», utbry­ter FN-lede­ren.

Alle Front natio­nals klas­si­ke­re er med, men noen pre­si­se­rin­ger må til­føyes. Mari­ne Le Pen anser seg som den nasjo­na­le uav­hen­gig­hets enes­te vok­ter, og hun erklæ­rer at hun med det sam­me hun får mak­ten vil «orga­ni­se­re et møte mel­lom stats­le­der­ne (i EU-lan­de­ne, red.anm), men uten de euro­pe­is­ke insti­tu­sjo­ne­ne.»

For å stop­pe den «enor­me inn­vand­rin­gen», «som er dra­ma­tisk for Frank­ri­ke», og som med­fø­rer, hvis man skal tro Mari­ne Le Pen, en «tred­je-ver­den-gjø­ring» av lan­det, for­lan­ger den blå rosens kan­di­dat «en øye­blik­ke­lig utset­tel­se av den lov­li­ge inn­vand­rin­gen, for å utre­de situa­sjo­nen», og inn­føre en mer «dras­tisk» inn­vand­rings­po­li­tikk.

Som et sik­ker­hets­til­tak vil Mari­ne Le Pen, for­uten de 15 000 stil­lin­ge­ne hun vil ska­pe i ordens­styr­ke­ne og de 40 000 feng­sels­plas­se­ne, ta seg av de såkal­te S‑merkede (per­soner som sik­ker­hets­tje­nes­ten gir den hem­me­li­ge beteg­nel­sen ‘klas­se S’ som «trus­sel mot lan­dets sik­ker­het») på sin egen måte: «Hvis en S‑merket er utlen­ding, blir ved­kom­men­de utvist til hjem­lan­det». Hvis han har dob­belt stats­bor­ger­skap blir han «utvist fra lan­det», og hvis han er fransk blir han «fra­tatt sine ret­tig­he­ter».

Serie: Pre­si­dent­val­get i Frank­ri­ke

  • Frank­ri­ke vel­ger pre­si­dent i vår. Førs­te valg­om­gang avhol­des 23. april. Hvis ingen kan­di­dat får fler­tall, går de to kan­di­da­te­ne med flest stem­mer vide­re til and­re valg­om­gang 7. mai.
  • I en serie dybde­ar­tik­ler vil Vox Pub­li­ca frem mot val­get pre­sen­te­re de vik­tigs­te kan­di­da­te­ne og aktu­el­le poli­tis­ke tema­ene.
  • Pre­si­dent­val­get blir sett som et euro­pe­isk skjebne­valg: En av favo­rit­te­ne, Mari­ne Le Pen fra Front natio­nal, øns­ker å føre Frank­ri­ke ut av euro­en, noe man­ge mener kan få hele EU til å rak­ne.
  • Menings­må­lin­ger tyder på at Le Pen kom­mer til and­re valg­om­gang

Og man kan i det mins­te si at Mari­ne Le Pen er over­be­vist om de gode føl­ge­ne hen­nes til­tak vil få for Frank­ri­ke. Etter å ha hev­det at medie­ne og poli­ti­ker­ne prø­ver å «få oss til å glem­me nav­ne­ne» på ofre­ne fra de sis­te ter­ror­an­gre­pe­ne og «gå vide­re til and­re saker», fort­set­ter hun uten blyg­sel: «Med meg vil­le det ikke vært noen Moha­med Merah (S‑merket fransk-alge­ri­er som sto bak angre­pe­ne i mars 2012. red.anm)». «Og draps­men­ne­ne på Bata­clan som spred­te blod over Paris i novem­ber 2015, had­de ikke engang kom­met inn i lan­det vårt!»

Med mind­re Frank­ri­ke omrin­ges av en her­me­tisk mur, er et slikt utsagn i det mins­te dris­tig. Men det er ikke så vik­tig, for Front natio­nals med­lem­mer og til­hen­ge­re jub­ler. «Islam ut av Frank­ri­ke!» roper noen bakerst i salen. Mari­ne Le Pen vet å spil­le på kol­lek­ti­ve følel­ser og har tyde­lig­vis bestemt seg for å gjø­re talen sin enda litt mer radi­kal. Bare dager unna førs­te run­de lig­ger alle de fire tet-kan­di­da­te­ne på rundt 20 pro­sent opp­slut­ning på menings­må­lin­ge­ne. Man må skil­le seg ut.

Tilhengernes sang, molotov-cocktail og Femen

Uan­sett, hvis det er én gren­se som er her­me­tisk, er det gren­sen mel­lom Front natio­nals med­lem­mer og dem som reg­ner seg som anti-fascis­ter. Alle­re­de fra klok­ken 18.20 har rundt 60 av de sist­nevn­te flok­ket seg rundt metro­sta­sjo­nen på Por­te de Pan­tin. Politi­folk og sik­ker­hets­styr­ker med hjel­mer og skjold sper­rer vei­en for dem ved Zénith de la Vil­let­te. Åtte laste­bi­ler står par­kert langs vei­en som leder til Mari­ne Le Pens møte. Ved siden av selve Zénith står det tret­ten til, sam­men med en anti-opp­rørs­bil.

Dagen før i Auber­vil­li­er, under en anti­fa­scis­tisk demon­stra­sjon mot FN-lede­rens ankomst, kas­tet et fem­ti­talls per­soner pro­sjek­ti­ler mot poli­ti­et, som svar­te med å sky­te tåre­gass. «Hvis Mari­ne Le Pen kom­mer for­bi utlø­ser hun en tred­je ver­dens­krig!» sier Thia­go Alves Da Sil­va, med­lem av Ano­ny­mous’ pari­sis­ke fel­les­skap, og viser fram en Guy Faw­kes-mas­ke. Litt len­ger unna stem­mer en annen «antifa»-forkjemper, Kamel, i med le Chant de Par­ti­sans (Par­ti­sa­ner­san­gen, den frans­ke mot­stands­be­ve­gel­sens sang under and­re ver­dens­krig, red. anm).

«Det er hyg­ge­lig, når man har med sli­ke vichy­is­ter å gjø­re (til­hen­ge­re av Vichy-regi­met, red.anm)», sier den unge man­nen i en for­tro­lig tone, han snak­ker om Front natio­nals med­lem­mer.

Par­la­ments­med­lem­met Gil­bert Col­lard eskor­te­res av poli­ti­et til Front natio­nals valg­møte mens for­nær­mel­se­ne hag­ler fra mot­de­mon­stran­ter. (foto: Simon Font­vie­il­le).

I 19-tiden kom­mer Gil­bert Col­lard, par­la­ments­med­lem for Gard og FN-til­knyt­tet, for å del­ta på møtet. En molo­tov-cock­tail kom­mer susen­de og knu­ser i en gul flam­me ikke langt fra par­la­ments­med­lem­met. For­nær­mel­se­ne hag­ler idet poli­ti­et går imel­lom: «Stikk! Pell deg vekk! Dust, fascist!»

«Pøh, det er de som er fascis­te­ne, det­te er kneb­ling av ytrings­fri­he­ten!» sier repre­sen­tan­ten til Vox Pub­li­ca idet poli­ti­et og FNs ordens­vak­ter eskor­te­rer ham inn til møtet.

Hvis sam­men­stø­te­ne mel­lom poli­ti­et og mili­tan­te anti­fa­scis­ter fort­set­ter frem til klok­ken 20.30, vil ingen kla­re å bry­te bar­rie­ren som ordens­styr­ke­ne har satt opp. Bort­sett fra tre med­lem­mer av den femi­nis­tis­ke beve­gel­sen Femen, fas­te uro­ele­men­ter på FNs sam­lin­ger, som kla­rer å kom­me seg helt fram til Zénith. Den førs­te av dem fan­ges og brin­ges ut av vak­te­ne klok­ken 19.15. Rundt 20.35, akku­rat idet Mari­ne Le Pen sier alt ondt hun kan kom­me på om mus­lims­ke slør, kla­rer en annen å kom­me seg opp på sce­nen i et brøk­dels­se­kund, før hun slen­ges i bak­ken og føres ut av sik­ker­hets­vak­te­ne. «Der ser man hvor­dan de for­styr­rer møtet til den enes­te kvin­nen som for­sva­rer kvin­ner!» sier Front natio­nals pre­si­dent hån­lig. En halv­time sene­re blir en tred­je Femen-akti­vist pluk­ket opp i nær­he­ten av flok­ken av TV-kame­ra­er. «Hur­pe! For­ban­ne­de hore!», roper en ung til­hen­ger med bril­ler.

Klok­ken 22.30, etter en sis­te opp­ford­ring til å «slåss for sei­er», begyn­ner til­hen­ger­ska­ren å for­la­te Zènith de la Vil­let­te. For Her­vé, en 42 år gam­mel høy­ere funk­sjo­nær fra Paris og tjue­årig med­lem av FN, var møtet «prikk­fritt, Mari­ne var i kjempe­slag.»

Avslut­nin­gen av Front natio­nals valg­kamp­ar­ran­ge­ment: Til­hen­ge­re flok­ker seg om Mari­ne Le Pen (i rødt i midt­en). (foto: Simon Font­vie­il­le).

Men ikke kom her og si at for­sla­ge­ne Front natio­nal frem­mer til­hø­rer det eks­tre­me høy­re. «Jeg mener at det er det egent­li­ge høy­re», sva­rer Aude, en stu­dent på 22 år.

Om artik­ke­len
Artik­ke­len er over­satt fra fransk av Ragn­hild Møl­ster.

Uten­for sel­ger noen ung­dom­mer eksemp­la­rer av l’Action fran­cai­se for 4,50 euro. TV-kana­len La Une har hengt seg opp i ordet «Frexit». På Por­te de Pan­tin har et tog­sett på metro­ens lin­je fem slup­pet ut en skokk med til­hen­ge­re på vei hjem fra møtet. En ute­lig­ger med flek­ke­te buk­ser, led­sa­get av en for­kom­men hund, tig­ger blant de rei­sen­de. Ett av FNs frems­te argu­men­ter for ikke å ta imot inn­vand­re­re er at man må prio­ri­te­re å hjel­pe Frank­ri­kes egne hjem­løse. Men i lin­je 5s tog­sett er det ingen som gir så mye som en mynt til den ulyk­ke­li­ge. Kan­skje Mari­ne Le Pens tro­fas­te til­hen­ge­re har en gren­se rundt hjer­tet?

TEMA

P

residen
tvalget
i Fran
krike 2
017

6 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] repor­ta­ge pub­lié le 20 avril 2017 dans la revue nor­vé­gien­ne Vox Pub­li­ca. Tra­duc­tion de Ragn­hild […]

til toppen