Undersøkelse testes på elever i videregående skole

Norsk medborgerpanel innleder et samarbeid med Amalie Skram videregående skole om å pilotere undersøkelsene før de går i felten.

Om lag 300 tredje­klas­sin­ger får anled­ning til å gå gjen­nom og sva­re på spørs­må­le­ne som hand­ler om nord­menns hold­nin­ger til sam­funns­spørs­mål som kli­ma og mil­jø, poli­tisk del­ta­kel­se og til­lit, fri­vil­lig arbeid, migra­sjon og vel­ferd.

For­uten å være ver­di­full gjen­nom­kjø­ring og kva­li­tets­sik­ring av spørs­må­le­ne vil sam­ar­bei­det mel­lom Ama­lie Skram vgs og Norsk med­bor­ger­pa­nel gi ele­ve­ne en unik mulig­het til å fors­ke på seg selv.

Lise Lund Bjånesøy presenterer Norsk medborgerpanel for 300 elever ved Amalie Skram videregående skole

Lise Lund Bjå­nes­øy pre­sen­te­rer Norsk med­bor­ger­pa­nel for 300 ele­ver ved Ama­lie Skram videre­gå­en­de sko­le

Et eget ano­ny­mi­sert data­sett med ele­ve­nes svar gis til sko­len, slik at ele­ve­ne kan ana­ly­se­re egne svar. Skil­ler deres menin­ger seg fra nord­menns hold­nin­ger flest? Mener årets tredje­klas­sin­ger noe annet enn nes­te års kull?

På et over­ord­net plan ser sam­ar­beids­part­ner­ne for­de­len av at nors­ke ele­ver på et tid­lig tids­punkt blir eks­po­nert for hva og hvor­dan sam­funns­vi­ter­ne fors­ker, og hva som kre­ves av de som ten­ker å gå den­ne vei­en vide­re etter endt skole­gang. Førs­te pilot gjen­nom­fø­res den 29. sep­tem­ber 2014.

TEMA

S

amfunns
forskni
ng

16 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

 1. Hvis sva­re­ne sam­les inn på nett, kun­ne en jo laga under­vis­ningsopp­legg hvor ele­ve­ne får ana­ly­se­re svar­set­tet med enk­le visu­ali­se­rings­verk­tøy. En av grun­ne­ne til lav svar­pro­sent i spørre­un­der­sø­kel­ser er jo følel­sen av at sva­re­ne blir borte «i et sort hull» og at en ald­ri selv får noe igjen for å sva­re.

  Forsk­nings­rå­det: «Folk sva­rer ikke len­ger»
  http://www.forskningsradet.no/bladetforskning/Nyheter/Folk_svarer_ikke_lenger/1253986892964/tw

 2. Hei Harald,

  De kor­te sva­re­ne til kom­men­ta­ren din er 1) ja og 2) ja. Her er de mel­lom­lan­ge: Sko­len vil få til­gang til data­set­tet som gene­re­res ut fra den­ne tes­tin­gen, og som er aviden­ti­fi­sert for å unn­gå at noen blir gjen­kjent for sva­re­ne de avgir. Basert på det­te data­set­tet vil de kun­ne gjø­re visu­ali­se­rin­ger i sta­ti­stikk­pro­gram­mer som R, eller and­re pro­gram­mer for den saks skyld. Så ja, det er abso­lutt mulig å lage visu­ali­se­rin­ger av sva­re­ne de avgir.

  Når det gjel­der den and­re påstan­den din, så fal­ler den inn under for­kla­rin­gen om at kost­na­de­ne for respon­den­te­ne over­går nyt­ten ved å del­ta i en under­sø­kel­se. I Norsk med­bor­ger­pa­nel er vi opp­tatt av at del­ta­kel­se i under­sø­kel­sen gir ver­di­ful­le bidrag til sam­funns­forsk­nin­gen, som igjen gir beslut­nings­grunn­lag for poli­ti­ker­ne i Nor­ge. I sis­te instans er respon­den­te­ne der­for med på å påvir­ke poli­tik­ken som føres i Nor­ge. Det­te tror vi er med på å moti­ve­re nord­menn til å del­ta i vårt panel, for vel­dig man­ge får per­son­lig gle­de av å bidra til fel­les­ska­pet. Så er det også vik­tig å syn­lig­gjø­re det­te arbei­det for all­menn­he­ten. Med­bor­ger­pa­ne­let har per i dag gjen­nom­ført to run­der, og alle­re­de nå er artik­ler og rap­por­ter fer­dig­stilt eller pre­sen­tert i nasjo­na­le og inter­na­sjo­na­le kon­fe­ran­ser. I til­legg ven­ter vi fle­re resul­ta­ter inn i løpet av høs­ten. Noe har alle­re­de blitt for­mid­let i kana­ler som er til­gjen­ge­li­ge for folk, og vi vil fram­over her på Vox Pub­li­ca også vise til fle­re arbei­der som base­rer seg på under­sø­kel­ser fra pane­let.

 3. Per Georgsen says:

  Sitat: «I sis­te instans er respon­den­tene der­for med på å påvir­ke poli­tik­ken som føres i Nor­ge. Det­te tror vi er med på å moti­vere nord­menn til å del­ta i vårt panel, for vel­dig man­ge får per­son­lig gle­de av å bidra til fel­les­ska­pet.»
  Per­son­lig tror jeg dere tar litt feil i den vur­de­rin­gen. Der­som bidra­get til sam­fun­net had­de vært så given­de, hvor­for kla­ger da så man­ge på skat­ten? Som Harald nev­ner, kan det se ut som om sva­re­ne for­svin­ner i et stort sort hull. Det­te har han helt rett i. Jeg tror at man­ge som meg selv, er utro­lig inter­es­sert i å bidra, dele tan­ker og menin­ger, måle vårt tanke­sett opp i mot and­re osv osv. Det­te for­di det er : 1. inter­es­sant og 2. det gir en ald­ri så liten mulig­het til å bli hørt i saker som vi bryr oss om.
  Å kon­klu­de­re slik du gjør i ditt svar til Harald tror jeg er spe­si­elt «far­lig» da folk flest er utro­lig med­gjør­lig der­som de først har latt seg involve­re i en eller annen sak. Når de til slutt skjøn­ner at det­te ikke gir dem noe av det de had­de håpet på, vil de for­svin­ne og da for godt.
  Som et eksem­pel man­gel på kon­takt med hva fol­ket fak­tisk ten­ker kan en ta OL- debat­ten. Hvor­dan går det an å ta så feil?
  Poli­ti­ker­for­akt er et annet lig­nen­de feno­men. Folk sto­ler på folk (poli­ti­ke­re), men når løf­ter blir brutt igjen og igjen opp­står for­ak­ten. At poli­ti­ke­ren til­la­ter seg en slik opp­før­sel for­di han ikke hører noen kla­ge er ingen unn­skyld­ning. For man­nen i gata er det nes­ten umu­lig å set­te en poli­ti­ker fast på tid­li­ge­re utsagn. Det gåt kan­skje 10 eller 20 år før det skjer, men det er da til­sva­ren­de vans­ke­li­ge­re å få gjort noe med.
  Mao, ta folk på alvor og gi dem opp­merk­som­het til­ba­ke. Ikke en Ipad. Det har vi alle sam­men uan­sett.

til toppen