Undersøkelse testes på elever i videregående skole

Norsk medborgerpanel innleder et samarbeid med Amalie Skram videregående skole om å pilotere undersøkelsene før de går i felten.

Om lag 300 tred­jeklassinger får anled­ning til å gå gjen­nom og svare på spørsmå­lene som han­dler om nord­menns hold­ninger til sam­funnsspørsmål som kli­ma og miljø, poli­tisk deltakelse og tillit, friv­il­lig arbeid, migrasjon og velferd. 

Foruten å være verdi­full gjen­nomkjøring og kvalitetssikring av spørsmå­lene vil samar­bei­det mel­lom Amalie Skram vgs og Norsk med­borg­er­pan­el gi elevene en unik mulighet til å forske på seg selv. 

Lise Lund Bjånesøy presenterer Norsk medborgerpanel for 300 elever ved Amalie Skram videregående skole

Lise Lund Bjå­nesøy pre­sen­ter­er Norsk med­borg­er­pan­el for 300 elever ved Amalie Skram videregående skole

Et eget anonymis­ert datasett med elevenes svar gis til skolen, slik at elevene kan analy­sere egne svar. Skiller deres meninger seg fra nord­menns hold­ninger flest? Men­er årets tred­jeklassinger noe annet enn neste års kull?

På et overord­net plan ser samar­bei­dspart­nerne forde­len av at norske elever på et tidlig tid­spunkt blir ekspon­ert for hva og hvor­dan sam­funnsviterne forsker, og hva som kreves av de som tenker å gå denne veien videre etter endt skole­gang. Første pilot gjen­nom­føres den 29. sep­tem­ber 2014.

TEMA

S

amfunns
forskni
ng

16 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

 1. Hvis svarene sam­les inn på nett, kunne en jo laga under­vis­ning­sop­p­legg hvor elevene får analy­sere svarset­tet med enkle visu­alis­er­ingsverk­tøy. En av grunnene til lav svarpros­ent i spør­re­un­der­søkelser er jo følelsen av at svarene blir borte “i et sort hull” og at en aldri selv får noe igjen for å svare. 

  Forskn­ingsrådet: “Folk svar­er ikke lenger”
  http://www.forskningsradet.no/bladetforskning/Nyheter/Folk_svarer_ikke_lenger/1253986892964/tw

 2. Hei Har­ald,

  De korte svarene til kom­mentaren din er 1) ja og 2) ja. Her er de mel­lom­lange: Skolen vil få til­gang til dataset­tet som gener­eres ut fra denne testin­gen, og som er avi­den­ti­fis­ert for å unngå at noen blir gjenkjent for svarene de avgir. Basert på dette dataset­tet vil de kunne gjøre visu­alis­eringer i sta­tis­tikkpro­gram­mer som R, eller andre pro­gram­mer for den saks skyld. Så ja, det er abso­lutt mulig å lage visu­alis­eringer av svarene de avgir. 

  Når det gjelder den andre pås­tanden din, så fall­er den inn under fork­larin­gen om at kost­nadene for respon­den­tene overgår nyt­ten ved å delta i en under­søkelse. I Norsk med­borg­er­pan­el er vi opp­tatt av at deltakelse i under­søkelsen gir verdi­fulle bidrag til sam­funns­forsknin­gen, som igjen gir beslut­nings­grunnlag for poli­tik­erne i Norge. I siste instans er respon­den­tene der­for med på å påvirke poli­tikken som føres i Norge. Dette tror vi er med på å moti­vere nord­menn til å delta i vårt pan­el, for veldig mange får per­son­lig glede av å bidra til fel­lesskapet. Så er det også vik­tig å syn­lig­gjøre dette arbei­det for all­mennheten. Med­borg­er­pan­elet har per i dag gjen­nom­ført to run­der, og allerede nå er artik­ler og rap­porter fer­digstilt eller pre­sen­tert i nasjonale og inter­nasjonale kon­fer­anser. I til­legg ven­ter vi flere resul­tater inn i løpet av høsten. Noe har allerede blitt formi­dlet i kanaler som er tilgjen­gelige for folk, og vi vil framover her på Vox Pub­li­ca også vise til flere arbei­der som baser­er seg på under­søkelser fra panelet.

 3. Per Georgsen says:

  Sitat: “I siste instans er respon­den­tene der­for med på å påvirke poli­tik­ken som føres i Norge. Dette tror vi er med på å moti­vere nord­menn til å delta i vårt pan­el, for vel­dig mange får per­son­lig glede av å bidra til fellesskapet.”
  Per­son­lig tror jeg dere tar litt feil i den vur­derin­gen. Der­som bidraget til sam­fun­net hadde vært så givende, hvor­for klager da så mange på skat­ten? Som Har­ald nevn­er, kan det se ut som om svarene forsvin­ner i et stort sort hull. Dette har han helt rett i. Jeg tror at mange som meg selv, er utrolig inter­essert i å bidra, dele tanker og meninger, måle vårt tanke­sett opp i mot andre osv osv. Dette for­di det er : 1. inter­es­sant og 2. det gir en aldri så liten mulighet til å bli hørt i sak­er som vi bryr oss om.
  Å kon­klud­ere slik du gjør i ditt svar til Har­ald tror jeg er spe­sielt “farlig” da folk flest er utrolig medgjørlig der­som de først har latt seg invol­vere i en eller annen sak. Når de til slutt skjøn­ner at dette ikke gir dem noe av det de hadde håpet på, vil de forsvinne og da for godt.
  Som et eksem­pel man­gel på kon­takt med hva folket fak­tisk tenker kan en ta OL- debat­ten. Hvor­dan går det an å ta så feil?
  Poli­tik­er­forakt er et annet lig­nende fenomen. Folk stol­er på folk (poli­tikere), men når løfter blir brutt igjen og igjen opp­står forak­ten. At poli­tik­eren tillater seg en slik oppførsel for­di han ikke hør­er noen klage er ingen unnskyld­ning. For man­nen i gata er det nesten umulig å sette en poli­tik­er fast på tidligere utsagn. Det gåt kan­skje 10 eller 20 år før det skjer, men det er da tilsvarende vanske­ligere å få gjort noe med.
  Mao, ta folk på alvor og gi dem opp­merk­somhet tilbake. Ikke en Ipad. Det har vi alle sam­men uansett.

til toppen