Virksomme ord

En blogg om prosjektet Virksomme ord, en database som dokumenterer den politiske talens historie i Norge.

22 innlegg

100 år!

I dag er det 100 år siden nors­ke kvin­ner fikk stem­me­rett på lik lin­je med menn. En slik hur­ra­dag bør selv­sagt fei­res med en liten titt i Virk­som­me ord-basens rik­hol­dig­he­ter.

 

Ragna Vilhelmine Nielsen

I for­bin­del­se med stem­me­retts­ju­bi­le­et, vil jeg trek­ke frem noen av de kvin­ne­li­ge taler­ne i data­ba­sen som på uli­ke vis har vært akti­ve pådri­ve­re ved­rø­ren­de kvin­ners stil­ling og ret­tig­he­ter. En av dem er Rag­na Nielsen.

 

Taler ved årets begynnelse og slutt

Det nær­mer seg tida for de sto­re orde­ne ser­vert fra stats­mi­nis­ter og kon­ge. Virk­som­me Ord har ikke et full­tal­lig utvalg av ver­ken poli­tis­ke eller kon­ge­li­ge nytt­års­ta­ler, men vi job­ber med saken, og mener å kun­ne vise til gode repre­sen­tan­ter for sjan­ge­ren.

 

I forsvar

Enhver per­son som møter i det nors­ke retts­ve­se­net, har rett til å for­sva­re seg selv. Noen av dis­se for­svars­ta­le­ne er smerte­full les­ning, and­re gir nytt lys til sakens kjer­ne.

 
 
til toppen