De tomme formers norm

Det sies at det vanskeligste med tegning er de første strekene - det blanke arket er ladet med forventninger.

Nå fun­ger­er ikke dig­i­tal illus­trasjon likt med teg­n­ing på papir, men i mine tre siste illus­trasjon­er er det tydelig at visse løs­ninger i kom­po­sisjo­nen nærmest utgjør en norm for å fylle den tomme form.

illustrasjon: Håvard Legreid


Utgangspunk­tet for illus­trasjo­nen til Svei­n­ung Arne­sens føl­je­tong om hvor­for Oba­ma vin­ner val­get er det glisende ese­let (ja, det er basert på Oba­mas eget smil) og den krym­pende ele­fan­ten — begge metafor­er for de amerikanske par­tiene (demokratene har ese­let som par­tisym­bol, og repub­likan­erne ele­fan­ten). Når ideen er klar lager jeg van­ligvis hov­edele­mentene først, men denne gan­gen tenk­te jeg det ville være en god øvelse å jobbe i revers. Der­for lagde jeg selve land­skapet først og plasserte dyrene og trærne i forhold til det. Ele­fan­tens “krym­peskygge” dan­ner en lin­je fra øvre høyre og blikket dras ned mot de hvite tennene til venstre.

illustrasjon: Håvarrd Legreid


I illus­trasjo­nen til artikke­len om grunnloven og men­neskerettighetene med Eidsvolls­bygnin­gen og babyen er selve “bak­grun­nen” hov­edele­ment. Babyen (men­neskerettighetene) sniker seg opp bak­fra og knekker flagget (Grunnloven). Mor­gen­tåken og skyene teg­n­er et kryss i sen­trum med hov­ed­bygnin­gen, mens sik­tlin­jen til babyen lig­ger to tred­jedel­er opp fra bun­nen og litt til ven­stre for å skape spen­ning i en ellers sym­metrisk komposisjon.

illustrasjon: Håvard Legreid


I denne illus­trasjo­nen om tabloid­pressens bidrag til homobeveg­elsen utgjør bløtkak­en med brude­paret for­grun­nen mens bor­dene og sto­lene slyn­ger seg inn i rom­met. Man kan trekke en diag­o­nal fra øvre høyre kant med den ene brud­gom­mens utstrak­te hånd og trekke lin­jen direk­te ned til det for­lat­te fotoap­pa­ratet i nedre ven­stre hjørne. De runde ris­lam­p­ene og vim­pel-guir­lan­derne fun­ger­er her mye som sky­er og him­mel i de andre. 

De tre illus­trasjonene i denne posten føl­ger samme kom­pos­i­toriske prin­sipp og point-of-view. Dette var først veldig over­rask­ende for meg å oppdage, men er ved nærmere etter­tanke slett ikke en uvan­lig løs­ning. Jeg vil gå så langt som å si at disse tre føl­ger en grunn­leggende bildekom­po­sisjon — en norm for å fylle den tomme form.

Bildene er delt av en slags horisont som lig­ger litt under midten av bildet. Ele­menter av kjente stør­relser så som hus, esel, trær og stol­er byg­ger dybde og plasser­er han­dling i for­grunn og bakgrunn.

Vår kul­turelle leseretning går fra øvre ven­stre kant til nedre høyre kant. Så går også han­dlin­gen diag­onalt fra ven­stre topp i to av scenene her. Den tred­je er speil­vendt og sånn sett bare en vari­asjon over samme komposisjon.

Betrak­t­ningspo­sisjo­nen er også lik for de tre motivene. Tilskueren ser rimelig flatt på tablået som fra en nor­mal stående posisjon. Eidsvoll er sett ørlite neden­fra, og hov­ed­mo­tivet frem­står der­for som litt mer ruvende i land­skapet. Innhold­et i bildene er dan­dert utover flat­en og rom­met med tanke på bal­anse og dynamikk — det hele er enkelt kom­pon­ert og har nærmest et klas­sisk snitt. I hov­ed­sak er det lite mot­stand i bildene for betrak­teren — det er åpen­bart hvor en står og hva en ser.

Selvføl­gelig har illus­trasjonene forskjel­lige sik­tlin­jer og han­dlingsakser internt, men likhetene er påfal­l­ende. Først og fremst min­ner de meg selv om to ting; teater­scener og klas­siske land­skaps­ma­leri. Teater­sce­nen tenker jeg først og fremst på i forhold til point-of-view, mens land­skaps­ma­leri­et skin­ner gjen­nom kompositorisk. 

For meg er den kun­st­ner­iske kon­sekvensen av denne reflek­sjo­nen at jeg vil gå videre med vari­asjon­er i utsnitt, kom­po­sisjon og spe­sielt betrak­t­ningspo­sisjon. I så måte er film en utmer­ket kilde til nye innflytelser.

I neste post vil jeg utvide analy­sen av hvor­dan man kan fylle ler­retets tomme form og se nærmere på den indre dynamikken i mine scener med sik­tlin­jer, han­dlingsakser og per­spek­tiv. Jeg vil vise arbei­det fra blyantskisse til fer­dig illustrasjon. 

—> denne blog­g­posten er også pub­lis­ert på min egen port­fo­lio­side leketoys.no

TEMA

I

llustra
sjon

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen