Skriften på webben

Tiden med skriftmessig monotoni på web er endelig over. Hvilke fonter skal nye Vox Publica få?

Et av de vik­tigs­te ele­men­te­ne i design gene­relt er skrift. Typo­gra­fi­ens his­to­rie har frem­brakt et utall mer eller mind­re for­skjel­li­ge skrift­ty­per — fra ris­te­de romers­ke ver­sa­ler i stein til iko­nis­ke Hel­ve­ti­ca på elekt­ro­nis­ke reklame­boards. Skrift­ty­pe­ne har vand­ret fra medi­um til medi­um og bærer med seg både følel­se og his­to­rikk. Men frem til helt nylig har web­ben vært pre­get av en skrift­mes­sig mono­to­ni begren­set til et knip­pe fon­ter. Kan­skje både en hode­pine og ‑pute for desig­ne­re, men nå er hel­dig­vis den­ne tiden defi­ni­tivt over.


arbei­det med å for­nye Vox Pub­li­ca er font­valg et sen­tralt tema. I vårt ori­gi­na­le design bru­ker vi kom­bi­na­sjo­nen Geor­gia (hoved­over­skrif­ter), Ver­da­na (sekun­dær­over­skrif­ter) og Arial (brød­tekst), i til­legg er logo­en og pla­katteks­ten Futu­ra. Det­te er en van­lig kom­bi­na­sjons­løs­ning og såkalt «best prac­tice» for typo­gra­fi; den klas­sis­ke maga­sin-typo­gra­fi­en bru­ker mot­set­nin­gen mel­lom serif og sans-serif som design­skil­le mel­lom over­skrift og brød­tekst. Serif (Geor­gia) har små føt­ter på bok­sta­ve­ne som man kjen­ner fra gam­le skrive­ma­ski­ner, mens sans-serif (Arial, Ver­da­na, Futu­ra) betyr «uten». Vide­re er lese­lig­het en sen­tral nøk­kel for font­valg.

Når man pro­gram­me­rer for web vel­ger man imid­ler­tid også fle­re sub­sti­tutt-fon­ter for hvert ele­ment for å være sik­ker på at bru­ke­ren kan lese teks­ten — det­te for­di fon­te­ne hen­tes fra bru­ke­rens egen maskin og får sitt utse­en­de idet siden hen­tes inn i nett­le­se­ren. Det­te har både ført til man­ge uhel­di­ge kom­bi­na­sjo­ner og har begren­set valg­mu­lig­he­te­ne i design siden det for­ut­set­ter at fon­ten må lig­ge i bru­ke­rens arkiv.


Goog­les web-fon­ter end­rer det­te. Fon­te­ne hen­tes her inn fra Goog­les arkiv på nett idet siden leses, litt som å inklu­de­re (embed­de) en video fra YouT­ube på en blogg. Goog­le er på ingen måte ale­ne om det­te — det fins plen­ty gra­tis- og beta­lings­løs­nin­ger. En annen løs­ning for web-fon­ter involve­rer at man leg­ger hele fon­ten på sin egen web-ser­ver slik at fon­ten las­tes der­fra og at man der­for har alt på ett sted.

Vårt arbeid med fon­te­ne star­tet med Goog­les web-fon­ter og et øns­ke om å videre­føre spe­si­elt det moder­nis­tis­ke pre­get i Futu­ra fra logo­en og pla­katteks­te­ne. Val­get falt der­for først på Josefin/Josefin sans. Det ble imid­ler­tid raskt klart at den­ne fon­ten får stor grad av for­vreng­ning i små typer. Spe­si­elt går det­te ut over lese­lig­he­ten på mobil.


Nes­te alter­na­tiv er Goog­les Droid som finns i både serif og sans-serif. Den­ne fon­ten er spe­si­elt utvik­let for mobil/­lese­brett-ope­ra­tiv­sys­te­met And­roid, og fon­ten har fått vel­dig gode kri­tik­ker for å ha god lese­lig­het og dis­tinkt karak­ter. Det ble imid­ler­tid raskt klart at Droid opp­le­ves som litt utfly­ten­de i små stør­rel­ser på nye mobil­skjer­mer.

Etter en ny run­de rese­arch fant vi at pro­ble­met alle­re­de langt på vei er løst av Goog­le selv. Fon­ten Robo­to er spe­si­elt utvik­let for skarp gjen­gi­vel­se på høy­opp­lø­se­li­ge mobil­skjer­mer, og vår tes­ting støt­ter det­te. Rik­tig­nok har mot­ta­gel­sen av Robo­to vært svært blan­det. De ver­ste kri­ti­ker­ne har kalt den en fire­ho­det-fran­ken-font.


Nå er ikke redak­sjo­nen i Vox Pub­li­ca for font­ner­der å reg­ne, og vi har først å fremst vært ute etter god lese­lig­het, kon­sis­tens og skarp gjen­gi­vel­se. Men Droid har unek­te­lig mer karak­ter enn Robo­to. Kon­klu­sjo­nen blir der­for å bru­ke Droid for uli­ke over­skrif­ter og navi­ga­sjon som skal være i stor type, de nye logo­ene er også basert på Droid, mens Robo­to for­be­hol­des brød­tekst og små typer. Slik får vi også tes­tet to tek­no­lo­gi­er ved å bru­ke én inklu­dert web-font (droid) og én ser­ver­ba­sert (robo­to).

Bruk av web-fon­ter på beg­ge måte­ne vi har valgt vil selv­føl­ge­lig med­føre noe økt las­tings­tid for leser­ne, og det­te er kan­skje den størs­te haken med å for­la­te våre tid­li­ge­re web-safe fon­ter. Fore­lø­pi­ge tes­ter tyder imid­ler­tid på at det­te er et mini­malt pro­blem, og vi føler oss sik­re på at vi har tatt gode valg både este­tisk og funk­sjo­nelt. Vi hol­der imid­ler­tid fort­satt døren på gløtt hvis våre lese­re skul­le kom­me med vek­ti­ge argu­men­ter eller bed­re alter­na­ti­ver.

Om du har erfa­rin­ger med bruk av nye web-fon­ter hører vi gjer­ne fra deg.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Gorm Eriksen says:

    Vi har eks­pe­ri­men­tert litt med web fon­ter i en ny blogg mal for depar­te­men­te­ne og kom nes­ten i mål før vi måt­te gå over til å bru­ke bil­der i ste­de.

    Grun­nen tror vi er dår­lig font hin­ting på fon­ten vi bruk­te og det­te gjor­de at den så for­skjel­lig ut når den var under ca. 22px. Du kan lese mer om det­te her: http://en.wikipedia.org/wiki/Font_hinting

    Dess­uten er mora­len at det er eks­tremt lite rom for feil i fon­ter når man snak­ker logo.

  2. Hei Gorm. Takk for len­ke — det er nok «hin­ting» vi opp­lev­de som pro­ble­met både i for­hold til for­vreng­nin­gen av Jose­fin og i utfl­ytin­gen av droid. Typo­gra­fi på web er svært vans­ke­lig og fall­gru­ve­ne man­ge, og jeg tror ikke det er sis­te gan­gen vi kom­mer til å opp­le­ve pro­ble­mer med det­te.

til toppen