Nettmagasin for alle skjermer

Vox Publica har gått grundig til verks: 2013-modellen av nettmagasinet er bygd opp fra grunnen av.
icons_vp_lansering

Utsnitt av sprites-doku­mentet (sam­ling av ikon­er brukt i designet)

Respon­sivt design er den vik­tig­ste nyheten med den nye ver­sjo­nen av Vox Pub­li­ca som vi pre­sen­ter­er i dag. Nettma­gasinet skal fun­gere like godt på alle skjermtyper — en naturlig og pos­i­tiv utvikling i en dig­i­tal hverdag der stadig mer av bruken foregår på smart­tele­fon­er og nettbrett.

Vox Pub­li­ca har tatt kon­sekvensen av at vi er en rel­a­tivt billed­fat­tig pub­likasjon og fokuser­er der­for på respon­sivitet, farg­er og typografi. Det vi har av egen­pro­dusert billed­ma­te­ri­ale får også større plass.

Vi har mye nytt å by på, både i pre­sen­tasjon og innhold:

  • Større illus­trasjon­er: Illus­trasjo­nen til siste hov­edar­tikkel gis større plass og fun­ger­er som mag­a­sinets for­side. Når du først kom­mer inn på siden, vis­es den i stort for­mat, før den ruller opp og blir en del av logo-ban­neret. Du kan se den i fullt for­mat igjen ved å klikke på pilen. Denne illus­trasjo­nen føl­ger med på alle sidene. Når vi skifter hov­edar­tikkel, foran­dr­er logo-ban­neret seg også (på smale skjer­mer, 320 px høy­de­for­mat, vil du ikke se denne illus­trasjo­nen, i tråd med prin­sip­pene for respon­sivt design).
  • Ny logo: Vi har laget en ny merke­lapp-aktig logo med forko­r­telsen VP som leg­ger seg over topp­ban­neret. Her vis­es også aktuell måned og årstall. I til­legg har vi en smal stripe øverst med mag­a­sinets fulle navn. På smale skjer­mer er det bare stripen som vises.
  • Utgavestil: For hver nye hov­edar­tikkel med illus­trasjon endres også utgavens farge­sett. Per i dag vil du se dette på far­gen på side­stolpen og lenkene. Etter­hvert også bak billedtekst og temav­i­gnetter. Dette for å forsterke utgavepreget.
  • Vignetter og ikon­er: Opplevelsen av ege­nart og enhetlig visuell pro­fil styrkes gjen­nom nyde­signede ikon­er for for­fat­ter, pub­lis­er­ings­da­to, kom­men­tar, kulepunkt, RSS-feed. Videre har vi nye vignetter for bloggene.
  • Fonter: Det nye designet benyt­ter seg av googles flag­gskip­fonter Droid og Roboto. Droid kjen­ner mange fra sine Android-tele­fon­er, mens Roboto er utviklet med tanke på høy­op­pløselige “Retina”-skjermer. Redak­sjo­nen har lagt vekt på høy grad av lese­lighet på små skjer­mer og brudd med stan­dard web-font. Webbens mot­tagelse av hen­holdsvis Droid og Roboto spen­ner fra neseg­rus beun­dring til regel­rett trolling. Se tidligere inn­legg på Beta Pub­li­ca.
  • Oppryd­ning: Hver artikkel har en rekke meta­da­ta og funksjon­er knyt­tet til seg: For­fat­ter, dato, stikko­rd, kat­e­gori, kom­mentar­er, utskriftsver­sjon, mulighet for del­ing i sosiale medi­er. Disse var spredt litt rundt på siden i for­rige design. Nå har vi sam­let dem på ett sted til høyre for teksten.
  • Bruk av wid­gets: Ved bruk av word­press sin støtte for wid­gets blir innhold­et i side­stolpene let­tere å redi­gere og mer dynamisk. Dette gjør at vi kan bruke mer tid på innhold og min­dre på kod­ing. Inspi­rasjo­nen til utformin­gen av wid­getene kom­mer fra rubrikkan­non­sene i aviser.
  • Nye blog­ger: En foren­kling har også skjedd i hov­ed­menyen: Kat­e­gorien “All­men­nin­gen”, som rom­met ulike sjan­gr­er, erstattes med en rendyr­ket sek­sjon for blog­ger. To nye blog­ger er kom­met til: “Poli­tisk PR” tar for seg poli­tisk kom­mu­nikasjon med et særlig blikk på poli­tik­ernes forsøk på å omgå medi­enes fil­ter og kom­mu­nis­ere direk­te med pub­likum. Kri­tikkbloggen “Peil­ing” før­er den klas­siske kul­tur- og kun­stkri­tikken videre i dig­i­talt format.
  • Face­book-side: Sent, men godt fikk vi også nylig etablert vår egen Face­book-side.
spesialelementer

Sam­ling av sep­a­rate design-ele­menter til refer­anse for webutvikler.

Vi har job­bet med en åpen beta-ver­sjon av det nye designet en stund, og synes nå vi er kom­met så langt på vei at vi kan skifte ut den gam­le ver­sjo­nen av Vox Pub­li­ca. Sam­tidig vet vi at mer jobb gjen­står. Enkelte sider, som arkiv-sidene, er ikke designet ennå. Alle aspek­ter ved det respon­sive designet fun­ger­er antake­lig ikke helt knirke­fritt. Vi kom­mer garan­tert til å finne ting vi skal forbedre og nye funksjon­er vi vil til­by — lis­ten er påb­eg­y­nt allerede.

Teamet som har job­bet fram det nye designet er: Håvar Skau­gen (webans­varlig), Håvard Legreid (illus­tratør), Olav A. Øvre­bø (redak­tør), Erlend Andresen (webans­varlig i første fase av prosjektet).

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen