Nettmagasin for alle skjermer

Vox Publica har gått grundig til verks: 2013-modellen av nettmagasinet er bygd opp fra grunnen av.
icons_vp_lansering

Utsnitt av spri­tes-doku­men­tet (sam­ling av iko­ner brukt i desig­net)

Respon­s­ivt design er den vik­tigs­te nyhe­ten med den nye ver­sjo­nen av Vox Pub­li­ca som vi pre­sen­te­rer i dag. Nett­ma­ga­si­net skal fun­ge­re like godt på alle skjerm­ty­per — en natur­lig og posi­tiv utvik­ling i en digi­tal hver­dag der sta­dig mer av bru­ken fore­går på smart­te­le­fo­ner og nett­brett.

Vox Pub­li­ca har tatt kon­se­kven­sen av at vi er en rela­tivt bil­led­fat­tig pub­li­ka­sjon og foku­se­rer der­for på respon­s­ivi­tet, far­ger og typo­gra­fi. Det vi har av egen­pro­du­sert bil­led­ma­te­ria­le får også stør­re plass.

Vi har mye nytt å by på, både i pre­sen­ta­sjon og inn­hold:

  • Stør­re illust­ra­sjo­ner: Illust­ra­sjo­nen til sis­te hoved­ar­tik­kel gis stør­re plass og fun­ge­rer som maga­si­nets for­si­de. Når du først kom­mer inn på siden, vises den i stort for­mat, før den rul­ler opp og blir en del av logo-ban­ne­ret. Du kan se den i fullt for­mat igjen ved å klik­ke på pilen. Den­ne illust­ra­sjo­nen føl­ger med på alle side­ne. Når vi skif­ter hoved­ar­tik­kel, for­and­rer logo-ban­ne­ret seg også (på sma­le skjer­mer, 320 px høyde­for­mat, vil du ikke se den­ne illust­ra­sjo­nen, i tråd med prin­sip­pe­ne for respon­s­ivt design).
  • Ny logo: Vi har laget en ny merke­lapp-aktig logo med for­kor­tel­sen VP som leg­ger seg over topp­ban­ne­ret. Her vises også aktu­ell måned og års­tall. I til­legg har vi en smal stri­pe øverst med maga­si­nets ful­le navn. På sma­le skjer­mer er det bare stri­pen som vises.
  • Utgave­stil: For hver nye hoved­ar­tik­kel med illust­ra­sjon end­res også utga­vens farge­sett. Per i dag vil du se det­te på far­gen på side­stol­pen og len­ke­ne. Etter­hvert også bak bil­led­tekst og tema­vig­net­ter. Det­te for å for­ster­ke utgave­pre­get.
  • Vig­net­ter og iko­ner: Opp­le­vel­sen av egen­art og enhet­lig visu­ell pro­fil styr­kes gjen­nom nyde­sig­ne­de iko­ner for for­fat­ter, pub­li­se­rings­dato, kom­men­tar, kule­punkt, RSS-feed. Vide­re har vi nye vig­net­ter for blog­ge­ne.
  • Fon­ter: Det nye desig­net benyt­ter seg av goog­les flagg­skip­fon­ter Droid og Robo­to. Droid kjen­ner man­ge fra sine And­roid-tele­fo­ner, mens Robo­to er utvik­let med tan­ke på høy­opp­lø­se­li­ge «Retina»-skjermer. Redak­sjo­nen har lagt vekt på høy grad av lese­lig­het på små skjer­mer og brudd med stan­dard web-font. Web­bens mot­ta­gel­se av hen­holds­vis Droid og Robo­to spen­ner fra nese­grus beund­ring til regel­rett trol­ling. Se tid­li­ge­re inn­legg på Beta Pub­li­ca.
  • Opp­ryd­ning: Hver artik­kel har en rek­ke meta­data og funk­sjo­ner knyt­tet til seg: For­fat­ter, dato, stikk­ord, kate­go­ri, kom­men­ta­rer, utskrifts­ver­sjon, mulig­het for deling i sosia­le medi­er. Dis­se var spredt litt rundt på siden i for­ri­ge design. Nå har vi sam­let dem på ett sted til høy­re for teks­ten.
  • Bruk av wid­gets: Ved bruk av word­press sin støt­te for wid­gets blir inn­hol­det i side­stol­pe­ne let­te­re å redi­ge­re og mer dyna­misk. Det­te gjør at vi kan bru­ke mer tid på inn­hold og mind­re på koding. Inspi­ra­sjo­nen til utfor­min­gen av widge­te­ne kom­mer fra rubrikk­an­non­se­ne i aviser.
  • Nye blog­ger: En for­enk­ling har også skjedd i hoved­me­ny­en: Kate­go­ri­en «All­men­nin­gen», som rom­met uli­ke sjang­rer, erstat­tes med en ren­dyr­ket sek­sjon for blog­ger. To nye blog­ger er kom­met til: «Poli­tisk PR» tar for seg poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon med et sær­lig blikk på poli­ti­ker­nes for­søk på å omgå medie­nes fil­ter og kom­mu­ni­se­re direk­te med pub­li­kum. Kri­tikk­blog­gen «Pei­ling» fører den klas­sis­ke kul­tur- og kunst­kri­tik­ken vide­re i digi­talt for­mat.
  • Face­bo­ok-side: Sent, men godt fikk vi også nylig etab­lert vår egen Face­bo­ok-side.
spesialelementer

Sam­ling av sepa­ra­te design-ele­men­ter til refe­ran­se for webut­vik­ler.

Vi har job­bet med en åpen beta-ver­sjon av det nye desig­net en stund, og synes nå vi er kom­met så langt på vei at vi kan skif­te ut den gam­le ver­sjo­nen av Vox Pub­li­ca. Sam­ti­dig vet vi at mer jobb gjen­står. Enkel­te sider, som arkiv-side­ne, er ikke desig­net ennå. Alle aspek­ter ved det respon­s­ive desig­net fun­ge­rer anta­ke­lig ikke helt knirke­fritt. Vi kom­mer garan­tert til å fin­ne ting vi skal for­bed­re og nye funk­sjo­ner vi vil til­by — lis­ten er påbe­gynt alle­re­de.

Team­et som har job­bet fram det nye desig­net er: Håvar Skau­gen (weban­svar­lig), Håvard Legreid (illust­ra­tør), Olav A. Øvre­bø (redak­tør), Erlend And­re­sen (weban­svar­lig i førs­te fase av pro­sjek­tet).

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen