Sniktitt på våre nye temasider

I anledning #hack4no kan du ta en forhåndstitt på våre nye temasider - med innhold fra Store norske leksikon, Digitalt Museum med flere.

Kul­tur­rå­det og pro­sjek­tet Kul­tur- og natur­rei­se arran­ge­rer i dag og lør­dag et hack­a­ton kalt #hack4no. Arran­ge­men­tet er impo­ne­ren­de godt besøkt — om lag 200 utvik­le­re, data­sett-eiere og and­re inter­es­ser­te er til ste­de i Kul­tur­rå­dets loka­ler i Oslo. Hack­a­to­net skal mun­ne ut i en pre­mie­ut­de­ling for bes­te bidrag basert på minst ett av et utvalg data­sett.

Vox Pub­li­ca er med på #hack4no, og vi benyt­ter anled­nin­gen til å vise fram den fore­lø­pi­ge ver­sjo­nen av et pro­sjekt vi har job­bet med en stund: Nye tema­si­der der mate­ria­le fra eks­ter­ne data- og inn­hold­s­kil­der knyt­tes auto­ma­tisk til våre eksis­te­ren­de tema­si­der (som igjen er laget med manu­ell tag­ging av inn­legg fra nett­ma­ga­si­net).

Vi har åpnet beta­si­de­ne våre, og der kan du kan se eksemp­ler på tema­si­der som NRK og Camil­la Col­lett. Nå er vi spen­te på til­bake­mel­din­ger. Design og pre­sen­ta­sjon er langt fra fer­dig — hva kan vi gjø­re bedre/annerledes?

Data­kil­de­ne vi bru­ker er: Digi­talt Museum/Norvegiana, Sto­re nors­ke lek­si­kon, Wiki­pe­dia, Virk­som­me ord.

Wiki­pe­dia-artik­ler viser vi alle­re­de nå i til­knyt­ning til tema­si­de­ne i nett­ma­ga­si­net (eksem­pel: Kina). Her har vi beskre­vet hvor­dan vi utvik­let en plu­gin for Word­Press for å få til det­te.

Inn­hol­det blir hen­tet via søke-API-ene til de respek­ti­ve til­by­der­ne. Nav­net på tema­et for hver side blir brukt som søke­streng, og API-ene retur­ne­rer resul­ta­te­ne i XML- eller JSON-for­mat. De rele­van­te dele­ne av søke­re­sul­ta­tet blir hen­tet ut og for­ma­tert. I de til­fel­le­ne hvor API-ene ikke retur­ne­rer noen rele­van­te resul­ta­ter vises ikke det­te.

Et eksem­pel som får full pott er tema­si­den til Camil­la Col­lett. Den­ne inne­hol­der en beskri­vel­se av tema­et fra Wiki­pe­dia, våre egne artik­ler, bil­der fra Digi­talt Muse­um, taler fra Virk­som­me ord og artik­ler fra Sto­re nors­ke lek­si­kon:

Temasiden for Camilla Collett

Tema­si­den for Camil­la Col­lett

Tan­ken bak tema­si­de­ne er å til­by leser­ne mer og rele­vant infor­ma­sjon i til­knyt­ning til artik­le­ne Vox Pub­li­ca har pub­li­sert (til nå 1400 teks­ter siden star­ten i 2006).

I nett­jour­na­lis­tisk sam­men­heng er kob­lin­ger mel­lom eget inn­hold og til­gjen­ge­lig data og inn­hold fra eks­ter­ne kil­der til nå dår­lig utnyt­tet. Vi håper vårt bidrag kan være nyt­tig også for and­re, og vi tror utvik­ling av tema­si­der vil bli mer aktu­elt fram­over. Mye av den sam­me tanke­gan­gen kan for eksem­pel fin­nes igjen i et mye omtalt, nylig annon­sert ame­ri­kansk opp­starts­pro­sjekt.

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen