Sniktitt på våre nye temasider

I anledning #hack4no kan du ta en forhåndstitt på våre nye temasider - med innhold fra Store norske leksikon, Digitalt Museum med flere.

Kul­tur­rådet og pros­jek­tet Kul­tur- og natur­reise arran­ger­er i dag og lørdag et hack­a­ton kalt #hack4no. Arrange­mentet er imponerende godt besøkt — om lag 200 utviklere, datasett-eiere og andre inter­esserte er til stede i Kul­tur­rådets lokaler i Oslo. Hack­a­tonet skal munne ut i en pre­mieut­del­ing for beste bidrag basert på minst ett av et utvalg datasett.

Vox Pub­li­ca er med på #hack4no, og vi benyt­ter anled­nin­gen til å vise fram den foreløpige ver­sjo­nen av et pros­jekt vi har job­bet med en stund: Nye temasider der mate­ri­ale fra eksterne data- og innhold­skilder knyttes automa­tisk til våre eksis­terende temasider (som igjen er laget med manuell tag­ging av inn­legg fra nettmagasinet).

Vi har åpnet betasi­dene våre, og der kan du kan se eksem­pler på temasider som NRK og Camil­la Col­lett. Nå er vi spente på tilbakemeldinger. Design og pre­sen­tasjon er langt fra fer­dig — hva kan vi gjøre bedre/annerledes?

Datak­ildene vi bruk­er er: Dig­i­talt Museum/Norvegiana, Store norske lek­sikon, Wikipedia, Virk­somme ord.

Wikipedia-artik­ler vis­er vi allerede nå i tilknyt­ning til temasi­dene i nettma­gasinet (eksem­pel: Kina). Her har vi beskrevet hvor­dan vi utviklet en plu­g­in for Word­Press for å få til dette.

Innhold­et blir hen­tet via søke-API-ene til de respek­tive tilby­derne. Navnet på temaet for hver side blir brukt som søkestreng, og API-ene returner­er resul­tatene i XML- eller JSON-for­mat. De rel­e­vante delene av søk­ere­sul­tatet blir hen­tet ut og for­matert. I de til­fel­lene hvor API-ene ikke returner­er noen rel­e­vante resul­tater vis­es ikke dette.

Et eksem­pel som får full pott er temasi­den til Camil­la Col­lett. Denne innehold­er en beskriv­else av temaet fra Wikipedia, våre egne artik­ler, bilder fra Dig­i­talt Muse­um, taler fra Virk­somme ord og artik­ler fra Store norske leksikon:

Temasiden for Camilla Collett

Temasi­den for Camil­la Collett

Tanken bak temasi­dene er å til­by leserne mer og rel­e­vant infor­masjon i tilknyt­ning til artik­lene Vox Pub­li­ca har pub­lis­ert (til nå 1400 tek­ster siden starten i 2006).

I net­tjour­nal­is­tisk sam­men­heng er koblinger mel­lom eget innhold og tilgjen­gelig data og innhold fra eksterne kilder til nå dårlig utnyt­tet. Vi håper vårt bidrag kan være nyt­tig også for andre, og vi tror utvikling av temasider vil bli mer aktuelt framover. Mye av den samme tankegan­gen kan for eksem­pel finnes igjen i et mye omtalt, nylig annon­sert amerikan­sk oppstartsprosjekt.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen