2013: Siv-skriket og sosiale medier

Sosiale mediers rolle og innhold er stikkord for mange av de mest leste sakene i Vox Publica i fjor.

Tradis­jonelle og nye medi­er spiller sam­men på stadig nye måter. Den klart mest leste artikke­len hos oss i 2013 var Jens E. Kjeld­sens inn­legg på Retorikkbloggen om Siv Jensens tale på Frem­skrittspar­ti­ets val­gvake. Artikke­lens “kar­riere” hos leserne illus­tr­erer godt hvor­dan dis­tribusjon på nett kan fun­gere i dag. Først ble den oppdaget av brukere på sosiale medi­er, som omtalte den og tipset hveran­dre om den på Face­book og Twit­ter. Deretter snap­pet jour­nal­is­ter i VG og ABC Nyheter opp sak­en, siterte fra den og lenket til den, og det var da leserne virke­lig strøm­met til. Etter en topp de første par dagene har artikke­len stadig blitt fun­net igjen av nye lesere via søk eller artik­lene i nettmediene.

I 2013 økte antallet lesere som fant fram til Vox Pub­li­ca via sosiale medi­er kraftig sam­men­lignet med 2012. Særlig fra Face­books mobil­ver­sjon var øknin­gen stor. Den tred­je mest leste artikke­len, Jon Hus­tads kom­men­tar om medi­er og PR-byråer, ble nesten utelukkende fun­net av brukere via Face­book og Twitter. 

Likev­el, min­dre net­tak­tør­er når fort­satt mest effek­tivt ut til nye lesere ved at en eller flere store net­tavis­er lenker til artik­ler. Hva slags kon­sekvenser dette har for net­tof­fent­ligheten har jeg forsøkt å skissere i en kom­men­tar om NRKs rolle på nett.

Innhold­et i sosiale medi­er, og utvikling i mediebruk, har vi tatt for oss i flere artik­ler. Nest mest lest var en artikkel om ung­doms bruk av app­likasjo­nen Snapchat. Poli­tiske partiers sosiale medi­er-strate­gi­er i val­gkam­p­en var gjen­stand for flere analyser. Mikrobloggens betyd­ning for kine­sisk offent­lighet og ytrings­fri­het ble belyst i en større artikkel.

På tam­p­en av året tok vi opp overvåkn­ing og per­son­vern i større bred­de, med søkelys på kon­sekvenser både for pressens kilde­v­ern og den enkelte borg­ers per­son­vern og datasikker­het. Disse sak­ene ble godt mot­tatt, og vi vil følge opp temaet i 2014.

På utviklings­fron­ten lanserte vi den helt nye og respon­sive ver­sjo­nen av Vox Pub­li­ca i mars 2013. I år vil videreutvikling av temasi­dene være et pri­or­itert pros­jekt, der våre egne artik­ler om et tema vil bli pre­sen­tert sam­men med fak­ta og mate­ri­ale fra andre kilder. Utviklin­gen av en egen Wikipedia-plu­g­in for Word­Press var første steg i dette prosjektet.

De fem mest leste artiklene i 2013

TEMA

S

osiale
medier

67 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen