2013: Siv-skriket og sosiale medier

Sosiale mediers rolle og innhold er stikkord for mange av de mest leste sakene i Vox Publica i fjor.

Tra­di­sjo­nel­le og nye medi­er spil­ler sam­men på sta­dig nye måter. Den klart mest les­te artik­ke­len hos oss i 2013 var Jens E. Kjeld­sens inn­legg på Reto­rikk­blog­gen om Siv Jen­sens tale på Frem­skritts­par­ti­ets valg­vake. Artik­ke­lens «kar­rie­re» hos leser­ne illust­re­rer godt hvor­dan dis­tri­bu­sjon på nett kan fun­ge­re i dag. Først ble den opp­da­get av bru­ke­re på sosia­le medi­er, som omtal­te den og tip­set hver­and­re om den på Face­bo­ok og Twit­ter. Der­et­ter sna­ppet jour­na­lis­ter i VG og ABC Nyhe­ter opp saken, siter­te fra den og len­ket til den, og det var da leser­ne vir­ke­lig strøm­met til. Etter en topp de førs­te par dage­ne har artik­ke­len sta­dig blitt fun­net igjen av nye lese­re via søk eller artik­le­ne i nett­me­die­ne.

I 2013 økte antal­let lese­re som fant fram til Vox Pub­li­ca via sosia­le medi­er kraf­tig sam­men­lig­net med 2012. Sær­lig fra Face­bo­oks mobil­ver­sjon var øknin­gen stor. Den tred­je mest les­te artik­ke­len, Jon Hustads kom­men­tar om medi­er og PR-byrå­er, ble nes­ten ute­luk­ken­de fun­net av bru­ke­re via Face­bo­ok og Twit­ter.

Like­vel, mind­re nett­ak­tø­rer når fort­satt mest effek­tivt ut til nye lese­re ved at en eller fle­re sto­re nett­avi­ser len­ker til artik­ler. Hva slags kon­se­kven­ser det­te har for nettof­fent­lig­he­ten har jeg for­søkt å skis­se­re i en kom­men­tar om NRKs rol­le på nett.

Inn­hol­det i sosia­le medi­er, og utvik­ling i medie­bruk, har vi tatt for oss i fle­re artik­ler. Nest mest lest var en artik­kel om ung­doms bruk av appli­ka­sjo­nen Sna­pchat. Poli­tis­ke par­ti­ers sosia­le medi­er-stra­te­gi­er i valg­kam­pen var gjen­stand for fle­re ana­ly­ser. Mikro­blog­gens betyd­ning for kine­sisk offent­lig­het og ytrings­fri­het ble belyst i en stør­re artik­kel.

På tam­pen av året tok vi opp over­våk­ning og per­son­vern i stør­re bred­de, med søke­lys på kon­se­kven­ser både for pres­sens kilde­vern og den enkel­te bor­gers per­son­vern og data­sik­ker­het. Dis­se sake­ne ble godt mot­tatt, og vi vil føl­ge opp tema­et i 2014.

På utvik­lings­fron­ten lan­ser­te vi den helt nye og respon­s­ive ver­sjo­nen av Vox Pub­li­ca i mars 2013. I år vil videre­ut­vik­ling av tema­si­de­ne være et prio­ri­tert pro­sjekt, der våre egne artik­ler om et tema vil bli pre­sen­tert sam­men med fak­ta og mate­ria­le fra and­re kil­der. Utvik­lin­gen av en egen Wiki­pe­dia-plu­gin for Word­Press var førs­te steg i det­te pro­sjek­tet.

De fem mest leste artiklene i 2013

TEMA

S

osiale
medier

60 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen