De rene formers tomhet

I innlegget de tomme formers norm analyserer jeg tre illustrasjoners felles komposisjon og vektlegger spesielt horisont, perspektiv og blikkfang. I denne refleksjonen ser jeg på fire ulike illustrasjoners innramming, lys og handlingsakser.

illustrasjon: Håvard Legreid


Jeg har tidligere uttalt at jeg har som mål å lage illus­trasjon­er som vis­er scener som metafor­er. Men en scene må ha sin ramme, stemn­ing og han­dling — eller hva man kan kalle iscenesettelse. 

Innram­ming vil si hvor­dan ele­menter inni kom­po­sisjo­nen ram­mer inn og led­er opp­merk­somheten mot enkelt­stående biter i bildet. For eksem­pel led­er den fla­grende papir­spi­ralen i bildet over opp­merk­somheten mot man­nen med lom­me­lyk­ten (dette fun­ger­er selv om spi­ralens midt­del går uten­for bildet). Det mørke og lyse farge­fel­tet oppe og nede i bildet ram­mer inn det røde fel­tet sam­tidig som det skaper kom­pos­i­torisk dybde. Lyskilen fra lom­me­lyk­ten forteller neste nivå i his­to­rien — man­nen med lyk­ten leter etter noe. Sce­nen med man­nen i det mørke arkivet er en metafor for en artikkel om Tysk­lands nye pres­i­dent Joachim Gauck med bak­grunn som borg­er­ret­tighets­fork­jem­per i DDR og graver i Sta­sis arkiver. 

Store del­er av tankene så vel som bildene i denne posten er direk­te inspir­ert av pro­duk­sjons­de­sign­er Hans Bach­ers bok Dream Worlds fra 2007. Bach­er har vært kon­sep­tutvikler og art direc­tor for Dis­ney i en årrekke og har stor­fil­men Mulan som største fjær i hat­ten. Boken var et bombened­slag for min visuelle forståelse fra første øyekast. Allerede på side 12 var jeg over­be­vist om at denne boken ville være en fast følgesvenn og veiled­er i åre­vis fre­mover. Nå har det ikke gått mer enn et knapt år siden anskaf­felsen, men inn­fly­telsen fra Bach­er er såpass bety­delig for min del at jeg vil dele noe av tankegod­set med prak­tiske eksempler.

I bildet med den gra­vide kvin­nen er lys­set­tin­gen mer en del av innram­min­gen enn et han­dlingse­le­ment. Det er i den lyse delen av bildet han­dlin­gen foregår og dermed blir mør­ket selve ram­men. Lyskilen peker opp mot kvin­nen som den sen­trale han­dlin­gen i bildet — som for sikker­hets skyld er i sig­nal­far­gen rød. Rød er imi­dler­tid også far­gen i Tyrkias flagg som blir til med sigdmå­nen og stjer­nen i kvin­nens hår. Illus­trasjo­nen står til en artikkel om abort­spørsmålet i Tyrkias nye poli­tiske land­skap.
illustrasjon: Håvard Legreid


Påske­ho­dene i skyene kom­mu­nis­er­er han­dlin­gen på en litt annen måte. Det er blikkret­nin­gen fra innerst til ytterst mel­lom de tre gud­dommene som er han­dlin­gen i bildet. Kon­trasten mel­lom skyene og him­me­len er ram­men. Det frem­ste hodet fun­ger­er både som selvs­tendig han­dlingse­le­ment og ramme — dette siden det ven­stre hodet kan se rett på betrak­teren og mot for­grun­nen. Nå er det ikke påske­ho­dene som sådan som er den bærende metaforen i denne illus­trasjo­nen, men net­topp forhold­et mel­lom dem. Illus­trasjo­nen står nem­lig til en artikkel om kvalitetsvur­der­ing av debat­ter i nettskyen.
illustrasjon: Håvard Legreid
I rid­der­bildet er bor­gene og billed­kan­ten ram­men mens lynene peker mot rid­deren som den sen­trale fig­uren i bildet. Det er verdt å merke seg at når ele­menter som fjell, trær eller borg­er skal plasseres i dyb­den bør far­gene gå mot lysere ton­er innover i bildet. Dette føles optisk rik­tig og hjelper betrak­teren i å oppleve dybde. Fes­t­nin­gen, rid­derens skjold og våpen i det dys­tre land­skapet i denne illus­trasjo­nen kom­menter­er en artikkel om ytrings­fri­hetens kår i kom­munenorge.
illustrasjon: Håvard Legreid

I for­løperen til denne posten lovte jeg å vise arbei­det fra blyantskisse til fer­dig illus­trasjon. Nå var kan­skje dette å ta litt hardt i; skissene jeg lager er som oftest grove og bare biter av dem blir med helt til slutt. Av de fire illus­trasjonene i dette inn­legget skis­set jeg ut hele kom­po­sisjo­nen til man­nen i arkivet og den gra­vide kvin­nen i måne­skinn, i kom­po­sisjo­nen med påske­ho­dene klad­det jeg bare hodene, mens med mid­de­lalder­sand­slot­tene job­bet jeg direk­te på data­mask­i­nen i Google Sketchup. Som avs­lut­ning på denne posten vis­er jeg skissene i omvendt rekkefølge.
kommune knekt kladd


kommune slott kladd
påskehoder skisse
tyrkia kvinne komposisjon
Jeger president komposisjon skisse
Jeger presidenten kladd
Denne posten er også pub­lis­ert på Håvards per­son­lige blogg leketoys.no.

TEMA

I

llustra
sjon

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen