På vei mot nye Vox Publica

Neste versjon av nettmagasinet skal fungere like godt på alle skjermtyper.

Det er snart gått tre år siden for­ri­ge rede­sign av Vox Pub­li­ca. Det­te desig­net er funk­sjo­nelt og over­sikt­lig og har tjent oss godt i den­ne peri­oden, men nett­ver­de­nen end­rer seg hur­tig. Det enk­les­te eksemp­let er selv­sagt den ras­ke veks­ten i bru­ken av smart­te­le­fo­ner og lese­brett. For to år siden benyt­tet 1 pro­sent av våre bru­ke­re en mobil enhet, nå er det 8 pro­sent. Ande­len vil helt sik­kert fort­set­te å sti­ge. Både for­di bru­ken av sli­ke maski­ner gene­relt øker i sam­fun­net, og spe­si­elt for­di nes­te ver­sjon av nett­ma­ga­si­net vil være til­pas­set mobi­le enhe­ter.

Nye Vox Pub­li­ca vil nem­lig bli laget etter prin­sip­pe­ne for respon­s­ivt webde­sign. Det­te betyr at desig­net av nett­ma­ga­si­net auto­ma­tisk vil til­pas­se seg skjerm­stør­rel­sen på enhe­ten bru­ke­ren benyt­ter.

Leser­sta­ti­stik­ken vår viser at bru­ker­ne benyt­ter svært man­ge uli­ke skjerm­stør­rel­ser. Leser du oss i et stort skjerm­vin­du (1000 pix­ler bredt eller mer), vil maga­si­net vises i mak­si­mal bred­de og med alle visu­el­le ele­men­ter (for eksem­pel vil side­ne ha to eller tre kolon­ner med inn­hold). Bru­ker du en smart­te­le­fon, ser du en ver­sjon med bare én kolon­ne, der de øvri­ge ele­men­te­ne flyt­tes ned under den prio­ri­ter­te kolon­nen. Slik skal også mobil­bru­ke­re få en full­ver­dig opp­le­vel­se av maga­si­net, ikke en ned­strip­pet spe­sial­ver­sjon for mobil slik det len­ge har vært van­lig å ser­ve­re leser­ne.

Et norsk eksem­pel på respon­s­ivt webde­sign er nett­ma­ga­si­net Ener­gi og Kli­ma*. I lik­het med Vox Pub­li­ca er det laget med Word­Press. Få nett­avi­ser har i dag et respon­s­ivt design, men et unn­tak er Bos­ton Glo­be, som har fått mye posi­ti­ve til­bake­mel­din­ger på arbei­det de har gjort.

Et av våre lay­out­ut­kast, her en artik­kel­side.

I det nye desig­net øns­ker vi å gå mot et åpne­re, enda mer maga­sin­ak­tig preg (til høy­re ser du et utkast til artik­kel­side). Kon­sep­tet med for­side­pla­kat som illust­ra­sjon til hoved­ar­tik­ler vil bli et vel­dig tyde­lig ele­ment. Blant tin­ge­ne vi vil end­re, er de man­ge bok­se­ne og ram­me­ne i dagens lay­out. Vi vil hel­ler bru­ke tyn­ne lin­jer for å skil­le inn­holds­ele­men­ter fra hver­and­re.

Målet er å moder­ni­se­re Vox Pub­li­ca på en slik måte at det blir mer fris­ten­de å bru­ke maga­si­net, sam­ti­dig som det seriø­se pre­get behol­des.

Litt om pro­gram­me­ring (mer kom­mer i sene­re inn­legg): I design­pro­ses­sen utfor­mer vi html-kode i hen­hold til prin­sip­pe­ne i HTML5, blant annet i form av en mer seman­tisk «mar­kup». Seman­tisk mar­kup er vik­tig både i dag og med tan­ke på frem­ti­den. Per i dag er det vik­tig å ha en god struk­tur på kilde­ko­den, samt at web­si­der også kan tol­kes av uli­ke bru­ker­til­pas­se­de skjer­mer, som for eksem­pel skjerm­le­se­re. I frem­ti­den vil seman­tik­ken i web­si­der bli vik­tig med tan­ke på enda mer kraft­ful­le søke­mo­to­rer.

CSS(3) gir oss mulig­he­ten til å utfø­re «media que­ries». Media que­ries «snif­fer» ikke type nett­le­se­re, som tid­li­ge­re løs­nin­ger har for­søkt å gjø­re med uli­ke resul­ta­ter, men ser­ve­rer en respon­s­iv web­side på bak­grunn av fak­tisk skjerm­stør­rel­se kli­en­ten har. I til­legg har vi valgt å bru­ke en ikke-inne­bygd font. For å løse det­te pro­ble­met, benyt­ter vi åpne fon­ter og tje­ner dem ved hjelp av CSS3 via @font-face ‑attri­but­ten.

Et design­ar­beid inne­bæ­rer man­ge valg, og vi prø­ver å være åpne for nye impul­ser. Et eksem­pel er de nevn­te fon­te­ne, som blir tema for et sene­re inn­legg på den­ne blog­gen.

Team­et som job­ber med design­pro­sjek­tet er weban­svar­lig Erlend And­re­sen, illust­ra­tør Håvard Legreid og redak­tør Olav A. Øvre­bø.

*Ener­gi og Kli­ma er ikke et helt til­fel­dig valgt eksem­pel. Det er desig­net av Dani­el Strie­tzel, hoved­man­nen bak dagens Vox Pub­li­ca-design og tid­li­ge­re weban­svar­lig her. Og Olav A. Øvre­bø er redak­tør også for Ener­gi og Kli­ma.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen