Nye Vox Publica nå i åpen beta: Hva synes du?

Hjelp oss å teste neste generasjon Vox Publica!

Vi har holdt på en stund i maskin­rom­met med en ny ver­sjon av nett­ma­ga­si­net Vox Pub­li­ca. Vi sat­ser på en grunn­leg­gen­de for­ny­el­se etter over tre år med dagens utse­en­de og funk­sjo­na­li­tet.

Nå har vi kom­met såpass langt at vi gjer­ne vil dele resul­ta­tet med våre bru­ke­re og få hjelp av dere til tes­ting og for­bed­ring. Den åpne beta-ver­sjo­nen fin­ner du på beta.voxpublica.no.

Den nye ver­sjo­nen er laget med respon­s­ivt design, som vi tid­li­ge­re har beskre­vet prin­sip­pe­ne bak. Den skal alt­så fun­ge­re like godt på alle skjerm­ty­per — pc, nett­brett, smart­te­le­fon… Vi er sær­lig ivri­ge på å få til­bake­mel­din­ger om ting som ikke fun­ge­rer på uli­ke enhe­ter. Hvis du ser noe som bør for­bed­res, eller noe annet du rea­ge­rer på, bruk kom­men­tar­fel­tet her. Det er vel­dig bra om du skri­ver hva slags enhet/skjerm, ope­ra­tiv­sys­tem og nett­le­ser du bru­ker. Du kan også sen­de oss en e‑post til beta@voxpublica.no eller bru­ke Twit­ter — der er vi @voxpubl.

Vi fort­set­ter fort­lø­pen­de med for­bed­rin­ger av beta-siden fram­over.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen