Kultur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Kristen kultur

  Hvis vi forsøker å danne oss et samlet begrep, om enn aldri så svakt og ufullstendig om de redsler som følger med den krig som nå pågår og som i sine virkninger omspenner hele vår verden, så tror jeg mange i hvert fall i denne forsamling vil være enig med mig i at det mest forferdende av all krigens forferdelighet er det at menn som føler sig kallet til å være sitt folks leder har valgt løgnen til sitt hovedvåben. I virkeligheten er alle de materielle våben, de som brukes i slagene i luften og på landjorden og på havet, og menneskemateriellet som driver den mekaniserte krig - alle disse våben er bare lydige instrumenter for de åndelige våben, for mentaliteten og viljen hos dem som setter målene for de kjempende armeer, for konstruktorenes kappestrid om å skape nye og mere dødbringende våben, og som opfanatiserer en stor nok del av folket til villig å underkaste sig slik at de ofrene som kreves for å forberede og utkjempe krigen kan pålegges hele nasjonen.

 • 150 år i tjeneste for norsk kultur

  Kjære teatervenner, Denne andre dagen i et nytt årtusen feirer vi en merkedag i norsk historie: Det er 150 år siden Ole Bull grunnla sitt Norske Theater, som fra 1876 har hatt navnet Den Nationale Scene - det eldste norske teater med en nesten ubrutt kontinuitet som kraftsentrum i vårt kulturliv. I 1850 hadde Ole Bull for lengst fått sitt gjennombrudd som en internasjonalt berømt fiolin-virtuos, og høstet triumfer på turnéer i Europa og USA.

 • Er der i Norge et Folk eller to Folk, en Kultur eller to Kulturer?

  Mine Herrer! Man har i de senere Aar hørt en Række af høist forunderlige Paastande om vort Folks nationale Liv. Hvis disse Paastande om Særegenhederne ved det norske Folk var sande, saa maatte vi Nordmænd i længere Tid have levet i en ganske besynderlig Forvildelse.

  Fra SNL

 • kultur

  Kultur brukes i en rekke forskjellige sammenhenger med ulike betydninger. Vanligst er det å snakke om kultur i forbindelse med tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, og da i både vid og snever forstand.I vid forstand snakker man gjerne om «norsk kultur», som en samlebetegnelse på visse fellestrekk nordmenn deler. I snever forstand snakker man gjerne om «kultursektoren», som blant annet inkluderer kunst, musikk og litteratur.

 • antropologi

  Antropologi er læren om, eller studiet av, mennesket. Antropologien omfatter mange fagdisipliner som studerer mennesket som art og sosialt vesen. Siden begynnelsen har det imidlertid gått et hovedskille mellom antropologi forstått som studiet av mennesket som et biologisk vesen (biologisk eller fysisk antropologi), og antropologi forstått som et sammenliknende studium av menneskelige samfunn og kulturer (sosial- og kulturantropologi).

  Fra wikipedia

 • Kultur

  Kultur (latin: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere») er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger.

 • Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og likestillingsdepartementet (forkortet KUD) er et norsk departement for norsk kulturpolitikk.

 • Minoisk kultur

  Minoisk kultur var en egeisk bronsealdersivilisasjon på øya Kreta og på andre øyer i Egeerhavet som blomstret i tiden 2600 til 1600 f.Kr.