Tid for tidsskrift

I en jungel av nye tidsskrift har Snitt dukket opp. Hvordan skal det skille seg fra resten?

Snitt er et nytt kul­tur­tidsskrift med base i Bergen, etablert av Guro Holm Berge­sen, Kristi­na Leganger Iversen og Char­lotte Myr­bråten. Med seg har de også Tore Sand­vik Mon­sen som er ans­varlig for de visuelle bidragene.

– Ideen om å starte opp et eget tidsskrift ble først til over et par glass vin på Vic­to­ria Café og Pub. Vi fort­sat­te å snakke videre om ideen, og tenk­te at det ikke ville skade å prøve, sier ans­varlig redak­tør Guro Holm Bergesen.

De tre unge kvinnene gjorde ord om til han­dling og sendte inn en søk­nad om pengestøtte til Bergen kom­mune. De krys­set fin­grene og håpet at kom­munen ville investere i planene. Gle­den var stor da søk­naden ble godkjent.

Lager Snitt: Medredaktør Tore Sandvik Monsen og ansvarlig redaktør Guro Holm Bergesen (foto: Robert Nedrejord)

Lager Snitt: Medredak­tør Tore Sand­vik Mon­sen og ans­varlig redak­tør Guro Holm Berge­sen (foto: Robert Nedrejord)

– Vi tenk­te, vi søk­te, vi fikk og vi lagde, sier Holm Bergesen.

Tekster om hjemstedet

Tek­stene i Snitt vari­er­er mel­lom inter­vju, essay, fortel­lende repor­tas­jer og skjønnlit­terære tek­ster. Første num­mer tem­a­tis­er­er spørsmål rundt kul­tur, iden­titet og arbeid.

- Flere av tek­stene sen­tr­erer seg rundt hjem­st­edet, for­trinnsvis Bergen som hjem­st­ed. For­fat­ter Skjald Wie Skare skriv­er om den umulige hjemkom­sten, Kristi­na Leganger Iversen skriv­er om Åsane, sier Holm Bergesen. 

Kul­tur og sosiale forskjeller diskuteres også i num­meret, og det blir også stilt spørsmål om hvor­dan kul­tur­poli­tikken skal arte seg. 

Omslaget til første utgave av tidsskriftet Snitt.

Omslaget til første utgave av tidsskriftet Snitt.

Guro Holm Berge­sen ønsker at Snitt skal nå ut til alle, og tror innhold­et man kan for­vente seg i tidsskriftet vil vekke inter­esse hos mange.

– Snitt er et kul­tur­tidsskrift, så først og fremst bør man for­vente tek­ster som dreier seg om kul­tur på en eller annen måte. Vi prøver å hente inn en del lit­terære bidrag, gjerne fra unge, uetablerte skriben­ter. Og så kan man for­vente mye kun­st og mye farger.

Den unge ans­varlige redak­tøren forteller at det kule med å lage sitt eget tidsskrift er at man kan lage sine egne regler.

– Vår regel er å ikke ha så mange ram­mer, eller regler om du vil, for hva som kom­mer med i bladet. Det eneste som er vik­tig er at det er av en viss kvalitet. Og kvalitet er det heldigvis mye av i denne byen.

Tidsskriftmiljø i Bergen

Ifølge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) har ande­len nord­menn som leser tidsskrift gått ned fra 18 pros­ent i 1991 til kun 9 pros­ent i 2012. Likev­el har det de senere årene vært en særlig fremvekst av tidsskrift, spe­sielt i Bergen.

På grunn av denne opp­blom­strin­gen, har Bergen Offentlige Bib­liotek denne våren sat­set på en serie med fore­drag om ulike tidsskrift under vignetten “tid for tidsskrift”. Char­lotte Myr­bråten er ini­tia­tiv­tak­er til prosjektet.

– De siste årene har flere sen­trale tidsskrift fått base her i Bergen. Jeg fly­t­tet som redak­tør selv Fett hit, ENO finnes her, og nye blad­er som Snitt og Opp­tur har dukket opp. Jeg har lyst til at miljøene skal knyttes sam­men, og på den måten styrke alle.

Med pros­jek­tet på bib­lioteket ønsker Myr­bråten å få til en felles utvek­sling og sam­tale om alle de gode tidsskriftene som finnes her.

Den tidligere redak­tøren men­er det ikke nød­vendigvis er vanske­lig å over­leve som tidsskrift, og vis­er til ENO som et tydelig eksem­pel på det.

– Men det er mange tidsskrift som på godt og vondt gjøres på dug­nad, som for eksem­pel Fett som har over­levd i ti år med helt min­i­male ressurs­er. De siste årene har det dukket opp mag­a­sin­er og tidsskrift som har vist at det er inter­esse for skikke­lig og grundig journalistikk.

Endeløs rekke utfordringer

Å skulle etablere et helt nytt tidsskrift i Bergen var slett ingen lek for de tre redak­tørene i Snitt.

– Det viste seg fort at det å lage et tidsskrift fra skræt­sj er en endeløs rekke utfor­dringer, men dobbelt så mye gøy, forteller Holm Bergesen. 

Nå blir utfor­drin­gen å få finan­siert de neste utgavene. Holm Berge­sen tror norske tidsskrifter må samar­bei­de heller enn å konkur­rere for mye, men er ikke i tvil om hva som skiller Snitt fra de andre.

– Mange tidsskrift, i alle fall her i Bergen, er litt mer nis­jepreget. Vi oper­erer uten nis­jer og uten noen særlige ram­mer, og det er kan­skje net­topp det som kan gjøre oss unike.

Målet kvinnene hadde om å sitte med et fer­dig tidsskrift er nådd. Første num­mer er allerede i butikkene. Nå vil de fort­sette å gi unge kun­st­nere og skriben­ter en mulighet til å utfolde seg.

– I til­legg vil vi gjøre ver­den til et bedre sted, selvsagt, avs­lut­ter Guro Holm Bergesen.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen