Tid for tidsskrift

I en jungel av nye tidsskrift har Snitt dukket opp. Hvordan skal det skille seg fra resten?

Snitt er et nytt kul­tur­tids­skrift med base i Ber­gen, etab­lert av Guro Holm Ber­ge­sen, Kris­ti­na Legan­ger Iver­sen og Char­lot­te Myr­brå­ten. Med seg har de også Tore Sand­vik Mon­sen som er ansvar­lig for de visu­el­le bidragene.

– Ide­en om å star­te opp et eget tids­skrift ble først til over et par glass vin på Vic­to­ria Café og Pub. Vi fort­sat­te å snak­ke vide­re om ide­en, og tenk­te at det ikke vil­le ska­de å prø­ve, sier ansvar­lig redak­tør Guro Holm Bergesen.

De tre unge kvin­ne­ne gjor­de ord om til hand­ling og send­te inn en søk­nad om penge­støt­te til Ber­gen kom­mu­ne. De krys­set fing­re­ne og håpet at kom­mu­nen vil­le inves­te­re i pla­ne­ne. Gle­den var stor da søk­na­den ble godkjent.

Lager Snitt: Medredaktør Tore Sandvik Monsen og ansvarlig redaktør Guro Holm Bergesen (foto: Robert Nedrejord)

Lager Snitt: Med­re­dak­tør Tore Sand­vik Mon­sen og ansvar­lig redak­tør Guro Holm Ber­ge­sen (foto: Robert Nedrejord)

– Vi tenk­te, vi søk­te, vi fikk og vi lag­de, sier Holm Bergesen.

Tekster om hjemstedet

Teks­te­ne i Snitt varie­rer mel­lom inter­vju, essay, for­tel­len­de repor­ta­sjer og skjønn­lit­te­rære teks­ter. Førs­te num­mer tema­ti­se­rer spørs­mål rundt kul­tur, iden­ti­tet og arbeid.

- Fle­re av teks­te­ne sen­tre­rer seg rundt hjem­ste­det, for­trinns­vis Ber­gen som hjem­sted. For­fat­ter Skjald Wie Ska­re skri­ver om den umu­li­ge hjem­koms­ten, Kris­ti­na Legan­ger Iver­sen skri­ver om Åsa­ne, sier Holm Bergesen. 

Kul­tur og sosia­le for­skjel­ler dis­ku­te­res også i num­me­ret, og det blir også stilt spørs­mål om hvor­dan kul­tur­po­li­tik­ken skal arte seg. 

Omslaget til første utgave av tidsskriftet Snitt.

Omsla­get til førs­te utga­ve av tids­skrif­tet Snitt.

Guro Holm Ber­ge­sen øns­ker at Snitt skal nå ut til alle, og tror inn­hol­det man kan for­ven­te seg i tids­skrif­tet vil vek­ke inter­es­se hos mange.

– Snitt er et kul­tur­tids­skrift, så først og fremst bør man for­ven­te teks­ter som drei­er seg om kul­tur på en eller annen måte. Vi prø­ver å hen­te inn en del lit­te­rære bidrag, gjer­ne fra unge, uetab­ler­te skri­ben­ter. Og så kan man for­ven­te mye kunst og mye farger.

Den unge ansvar­li­ge redak­tø­ren for­tel­ler at det kule med å lage sitt eget tids­skrift er at man kan lage sine egne regler.

– Vår regel er å ikke ha så man­ge ram­mer, eller reg­ler om du vil, for hva som kom­mer med i bladet. Det enes­te som er vik­tig er at det er av en viss kva­li­tet. Og kva­li­tet er det hel­dig­vis mye av i den­ne byen.

Tidsskriftmiljø i Bergen

Iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) har ande­len nord­menn som leser tids­skrift gått ned fra 18 pro­sent i 1991 til kun 9 pro­sent i 2012. Like­vel har det de sene­re åre­ne vært en sær­lig frem­vekst av tids­skrift, spe­si­elt i Bergen.

På grunn av den­ne opp­blomst­rin­gen, har Ber­gen Offent­li­ge Biblio­tek den­ne vår­en sat­set på en serie med fore­drag om uli­ke tids­skrift under vig­net­ten «tid for tids­skrift». Char­lot­te Myr­brå­ten er ini­tia­tiv­ta­ker til prosjektet.

– De sis­te åre­ne har fle­re sen­tra­le tids­skrift fått base her i Ber­gen. Jeg flyt­tet som redak­tør selv Fett hit, ENO fin­nes her, og nye bla­der som Snitt og Opp­tur har duk­ket opp. Jeg har lyst til at mil­jø­ene skal knyt­tes sam­men, og på den måten styr­ke alle.

Med pro­sjek­tet på biblio­te­ket øns­ker Myr­brå­ten å få til en fel­les utveks­ling og sam­ta­le om alle de gode tids­skrif­te­ne som fin­nes her.

Den tid­li­ge­re redak­tø­ren mener det ikke nød­ven­dig­vis er vans­ke­lig å over­le­ve som tids­skrift, og viser til ENO som et tyde­lig eksem­pel på det.

– Men det er man­ge tids­skrift som på godt og vondt gjø­res på dug­nad, som for eksem­pel Fett som har over­levd i ti år med helt mini­ma­le res­sur­ser. De sis­te åre­ne har det duk­ket opp maga­si­ner og tids­skrift som har vist at det er inter­es­se for skik­ke­lig og grun­dig journalistikk.

Endeløs rekke utfordringer

Å skul­le etab­le­re et helt nytt tids­skrift i Ber­gen var slett ingen lek for de tre redak­tø­re­ne i Snitt.

– Det vis­te seg fort at det å lage et tids­skrift fra skrætsj er en ende­løs rek­ke utford­rin­ger, men dob­belt så mye gøy, for­tel­ler Holm Bergesen. 

Nå blir utford­rin­gen å få finan­siert de nes­te utga­ve­ne. Holm Ber­ge­sen tror nors­ke tids­skrif­ter må sam­ar­bei­de hel­ler enn å kon­kur­re­re for mye, men er ikke i tvil om hva som skil­ler Snitt fra de andre.

– Man­ge tids­skrift, i alle fall her i Ber­gen, er litt mer nisje­pre­get. Vi ope­re­rer uten nisjer og uten noen sær­li­ge ram­mer, og det er kan­skje nett­opp det som kan gjø­re oss unike.

Målet kvin­ne­ne had­de om å sit­te med et fer­dig tids­skrift er nådd. Førs­te num­mer er alle­re­de i butik­ke­ne. Nå vil de fort­set­te å gi unge kunst­ne­re og skri­ben­ter en mulig­het til å utfol­de seg.

– I til­legg vil vi gjø­re ver­den til et bed­re sted, selv­sagt, avslut­ter Guro Holm Bergesen.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen