Ukens medienyheter: Kultur, personvern og strømming

Aftenposten vurderer å kutte kulturredaktøren, Sveriges helsevesen må håndtere en omfattende IT-skandale og BBC og ITV lanserer Netflix-konkurrent. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Sverige med lavmoms på digitale medier

Den svenske reg­jerin­gen fores­lår at mom­sen på elek­tro­n­iske pub­likasjon­er skal senkes fra 25 pros­ent til 6 pros­ent. Forslaget innebær­er at medi­er som i dag har lav moms i trykt form – avis­er, mag­a­sin­er og bøk­er – skal ha det samme i dig­i­talt for­mat. Lov­forslaget har ikke samme type begrensinger som det norske forslaget om null­moms for tidsskrifter.

LES FORSLAGET HER (27/02/2019)

BBC og ITV lanserer Netflix-konkurrent

De britiske kringkasterne BBC og ITV skal sam­men lansere en ny strøm­met­jen­este for å ta opp konkur­ransen med Net­flix. Strøm­met­jen­esten får navnet Brit­Box, vil være basert på abon­nement og skal inneholde arkiv­ma­te­ri­ale fra begge sel­skap. Brit­Box er allerede tilgjen­gelig i USA, hvor den har 500 000 abonnenter.

LES MER HOS GUARDIAN (27/02/2019)

Finansavisen får fullverdig nettavis

Finansavisen skal slås sam­men med Hegnar.no, når Heg­nar Media nå øker dig­i­tal­satsin­gen. Mediehuset har tidligere kjøpt Start­si­den og sat­set stort på net­tut­gaven av tidsskriftet Kap­i­tal. Ifølge redak­tør og eier, Trygve Heg­nar, er inntek­tene fra Finansavisens papirut­gave fremde­les høye.

LES MER HOS KAMPANJE (26/02/2019)

Mediehus misfornøyde med Apple News

Ifølge en rekke mediehus i USA gir ikke samar­bei­det med Apples nyhet­st­jen­este for mobil, Apple News, nok annon­sein­ntek­ter, og mis­nøyen vokser. Enkelte av mediehusene skylder på Apples begrensede bruk­er­mål­ret­ting, som ikke tillater bruk av tred­jeparts­da­ta og IP-adress­er. Andre nevn­er utfor­dringer med sal­gsstrate­gien, da Apple ikke tillater pro­gram­ma­tiske salg.

LES MER HOS DIGIDAY (25/02/2019)

Franske mediehus går sammen om felles innlogging

Ti av de største mediehusene i Frankrike, deri­blant Le Figaro og Radio France, inngår samar­beid om felles innlog­gingssys­tem. Også i Tysk­land og Por­tu­gal har mediehus gjort det samme. Ifølge nyhets­di­rek­tøren i Le Figaro er dagens cook­ieprak­sis man­gel­full og poten­siell skadelig. Et av målene er å skape et sys­tem som kan utfor­dre innlog­gingsplat­tformene til teknologigi­gan­tene Google, Face­book og Amazon.

LES MER HOS DIGIDAY (22/02/2019)

Fastprisordning vanligst i Europa

Debat­ten rundt en eventuell for­len­gelse av fast­pris­or­d­nin­gen fort­set­ter. Det er særlig uenighet mel­lom For­leg­ger­forenin­gen, som forsvar­er ord­nin­gen, og Konkur­ransetil­synet, som ønsker å avskaffe den. I Europa er fast­pris­or­d­nin­gen van­ligere enn fripris­or­d­nin­gen. Øys­tein Foros ved Norges Han­delshøyskole men­er ord­nin­gen bør utre­des ordentlig, og hevder begge parter har en ten­dens til å karikere hveran­dres synspunkter. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (22/02/2019)

Matkanalen har flere seere på Snapchat enn på TV

Matkanalen når rundt 1,4 mil­lion­er unike brukere på Snapchat per måned. Det er dobbelt så mange seere som kanalen når via van­lig TV. Matkanalen har, sam­men med fem andre norske aktør­er, vært med fra starten da Snapchat lanserte sin TV-sats­ing Snap Shows i novem­ber 2018.

LES MER HOS KAMPANJE (22/02/2019)

Stor IT-skandale i Sverige

Det er ikke bare i Norge utfly­t­ting av IT-tjen­ester i hel­sevesenet ikke går så bra. I Sverige er det avs­lørt at 2,7 mil­lion­er opp­tak av tele­fon­sam­taler med svært sen­si­tive opplysninger rundt helse og pri­vate forhold har ligget åpent tilgjen­gelig på nett. Sel­skapet som har hatt ans­varet for en råd­givn­ing­stele­fon om offentlige helse- og omsorgst­jen­ester, har brukt under­leverandør­er i Thai­land til å ta seg av data­la­gring. Alle sam­taler til råd­givn­ingst­jen­esten blir tatt opp og lagret, men har ikke vært sikret mot til­gang for uvedkommende. 

LES MER HOS DIGI.NO (21/02/2019)

Aftenposten vurderer å kutte kulturredaktøren

Denne uken ble det kjent at Aften­spostens kul­turredak­tør, Sarah Sørheim, går over til NTB. Det er ikke sikkert at Aften­posten kom­mer til å erstat­te still­in­gen. Verken Adresseav­isen eller Sta­vanger Aften­blad har i dag egne kul­turredak­tør­er, mens Bergens Tidende har beholdt sin. Avisen har også bestemt seg for å kutte kul­tur­bil­laget. Det begrunnes med at jour­nal­is­tene først og fremst må jobbe dig­i­talt, og at pro­duk­sjo­nen ikke kan styres etter papi­ravisens behov. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (21/02/2019)

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen