Ukens medienyheter: Kultur, personvern og strømming

Aftenposten vurderer å kutte kulturredaktøren, Sveriges helsevesen må håndtere en omfattende IT-skandale og BBC og ITV lanserer Netflix-konkurrent. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Sverige med lavmoms på digitale medier

Den svens­ke regje­rin­gen fore­slår at mom­sen på elekt­ro­nis­ke pub­li­ka­sjo­ner skal sen­kes fra 25 pro­sent til 6 pro­sent. For­sla­get inne­bæ­rer at medi­er som i dag har lav moms i trykt form – aviser, maga­si­ner og bøker – skal ha det sam­me i digi­talt for­mat. Lov­for­sla­get har ikke sam­me type begren­sin­ger som det nors­ke for­sla­get om null­moms for tids­skrif­ter.

LES FORSLAGET HER (27/02/2019)

BBC og ITV lanserer Netflix-konkurrent

De bri­tis­ke kring­kas­ter­ne BBC og ITV skal sam­men lan­se­re en ny strøm­me­tje­nes­te for å ta opp kon­kur­ran­sen med Net­flix. Strøm­me­tje­nes­ten får nav­net Brit­Box, vil være basert på abon­ne­ment og skal inne­hol­de arkiv­ma­te­ria­le fra beg­ge sel­skap. Brit­Box er alle­re­de til­gjen­ge­lig i USA, hvor den har 500 000 abon­nen­ter.

LES MER HOS GUARDIAN (27/02/2019)

Finansavisen får fullverdig nettavis

Finans­avi­sen skal slås sam­men med Hegnar.no, når Heg­nar Media nå øker digi­tal­sat­sin­gen. Medie­hu­set har tid­li­ge­re kjøpt Start­si­den og sat­set stort på nett­ut­ga­ven av tids­skrif­tet Kapi­tal. Iføl­ge redak­tør og eier, Tryg­ve Heg­nar, er inn­tek­te­ne fra Finans­avi­sens papir­ut­ga­ve frem­de­les høye.

LES MER HOS KAMPANJE (26/02/2019)

Mediehus misfornøyde med Apple News

Iføl­ge en rek­ke medie­hus i USA gir ikke sam­ar­bei­det med Apples nyhets­tje­nes­te for mobil, Apple News, nok annonse­inn­tek­ter, og mis­nøy­en vokser. Enkel­te av medie­hu­se­ne skyl­der på Apples begren­se­de bru­ker­mål­ret­ting, som ikke til­la­ter bruk av tredje­parts­data og IP-adres­ser. And­re nev­ner utford­rin­ger med salgs­stra­te­gi­en, da Apple ikke til­la­ter pro­gram­ma­tis­ke salg.

LES MER HOS DIGIDAY (25/02/2019)

Franske mediehus går sammen om felles innlogging

Ti av de størs­te medie­hu­se­ne i Frank­ri­ke, der­iblant Le Figa­ro og Radio Fran­ce, inn­går sam­ar­beid om fel­les inn­log­gings­sys­tem. Også i Tysk­land og Por­tu­gal har medie­hus gjort det sam­me. Iføl­ge nyhets­di­rek­tø­ren i Le Figa­ro er dagens cookie­prak­sis man­gel­full og poten­si­ell ska­de­lig. Et av måle­ne er å ska­pe et sys­tem som kan utford­re inn­log­gings­platt­for­me­ne til tek­no­logi­gi­gan­te­ne Goog­le, Face­bo­ok og Ama­zon.

LES MER HOS DIGIDAY (22/02/2019)

Fastprisordning vanligst i Europa

Debat­ten rundt en even­tu­ell for­len­gel­se av fast­pris­ord­nin­gen fort­set­ter. Det er sær­lig uenig­het mel­lom For­leg­ger­for­enin­gen, som for­sva­rer ord­nin­gen, og Kon­kur­ranse­til­sy­net, som øns­ker å avskaf­fe den. I Euro­pa er fast­pris­ord­nin­gen van­li­ge­re enn fri­pris­ord­nin­gen. Øystein Foros ved Nor­ges Han­dels­høy­sko­le mener ord­nin­gen bør utre­des ordent­lig, og hev­der beg­ge par­ter har en tendens til å kari­ke­re hver­and­res syns­punk­ter. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (22/02/2019)

Matkanalen har flere seere på Snapchat enn på TV

Mat­ka­na­len når rundt 1,4 mil­lio­ner uni­ke bru­ke­re på Sna­pchat per måned. Det er dob­belt så man­ge seere som kana­len når via van­lig TV. Mat­ka­na­len har, sam­men med fem and­re nors­ke aktø­rer, vært med fra star­ten da Sna­pchat lan­ser­te sin TV-sat­sing Snap Shows i novem­ber 2018.

LES MER HOS KAMPANJE (22/02/2019)

Stor IT-skandale i Sverige

Det er ikke bare i Nor­ge utflyt­ting av IT-tje­nes­ter i helse­ve­se­net ikke går så bra. I Sve­ri­ge er det avslørt at 2,7 mil­lio­ner opp­tak av tele­fon­sam­ta­ler med svært sen­si­ti­ve opp­lys­nin­ger rundt helse og pri­va­te for­hold har lig­get åpent til­gjen­ge­lig på nett. Sel­ska­pet som har hatt ansva­ret for en råd­giv­nings­te­le­fon om offent­li­ge helse- og omsorgs­tje­nes­ter, har brukt under­le­ve­ran­dø­rer i Thai­land til å ta seg av data­lag­ring. Alle sam­ta­ler til råd­giv­nings­tje­nes­ten blir tatt opp og lag­ret, men har ikke vært sik­ret mot til­gang for uved­kom­men­de. 

LES MER HOS DIGI.NO (21/02/2019)

Aftenposten vurderer å kutte kulturredaktøren

Den­ne uken ble det kjent at Aftens­pos­tens kul­tur­re­dak­tør, Sarah Sør­heim, går over til NTB. Det er ikke sik­kert at Aften­pos­ten kom­mer til å erstat­te stil­lin­gen. Ver­ken Adresse­avi­sen eller Stav­an­ger Aften­blad har i dag egne kul­tur­re­dak­tø­rer, mens Ber­gens Tiden­de har beholdt sin. Avi­sen har også bestemt seg for å kut­te kul­tur­bil­la­get. Det begrun­nes med at jour­na­lis­te­ne først og fremst må job­be digi­talt, og at pro­duk­sjo­nen ikke kan sty­res etter papir­avi­sens behov. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (21/02/2019)

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen