Ukens medienyheter: Digital vekst, mediestatus og debattdeltakelse

Nye tall fra Mediebedriftenes Landsforening viser at opplagstallene for norske aviser stiger som følge av digital vekst. Regjeringen inkluderer nå mediene som en del av samfunnskritiske virksomheter. Unge viser seg å delta lite i debatter på sosiale medier og kultur-Norge får utdelt økonomisk kompensasjon. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica. 


900 millioner kroner i kompensasjon til kultur-Norge

Kul­tur- og likestill­ingsmin­is­ter Abid Q. Raja pre­sen­terte denne uken en kom­pen­sasjon­spakke på 900 mil­lion­er kro­ner til kul­turlivet, friv­il­lige organ­isas­jon­er og idret­ten. Pen­gene skal fun­gere som kom­pen­sasjon for tapte bil­let­tin­ntek­ter, deltak­er­avgifter på avlyste kon­sert­er, idrettsarrange­menter og andre arrange­menter. Idret­ten og friv­il­ligheten får 600 av mil­lionene, mens kul­turlivet får de resterende 300. Led­er for Virke kul­tur og opplevelser, Rhi­an­non Edwards, synes beløpet er for lavt. Hun peker på at de totale tapene i mars og april over­stiger 900 mil­lion­er kroner.

LES MER HOS NRK (18/03/2020)


Oppslags- og lesertallene er klare

Avisenes opplags- og leser­tall for andre halvår 2019 er nå klare. Tal­lene fra Mediebedriftenes lands­foren­ing (MBL) vis­er at tre av fire avis­er opplever opplagsvekst, grun­net dig­i­tal vekst. VG+ har den største opplagsvek­sten. Slår man sam­men alle VGs pro­duk­ter passer­er VG Aften­posten og er Norges største avis målt i opplag. Også Dag­bladet og Net­tavisens dig­i­tale pluss-tilbud vokser. Det rene dig­i­talop­plaget utgjør nå 42 pros­ent av totalop­plaget, som endte på 2,35 mil­lion­er. Det er en frem­gang på 2,5 pros­ent fra første til andre halvår 2019. Ser vi på leser­tal­lene er det tre mediehus som leses av over en mil­lion nord­menn. Det er VG, NRK og Dag­bladet. En metodeen­dring gjør at de dig­i­tale leser­tal­lene ikke er sam­men­lign­bare med tidligere rapporteringer. 

LES MER HOS MBL (17/03/2020)


Regjeringen endrer medienes status

Reg­jerin­gen inklud­erte først ikke medi­ene i kat­e­gorien sam­funnskri­tiske virk­somheter som bør være på jobb under korona-epi­demien, noe som fikk redak­tør­forenin­gen til å skrive et åpent brev til helsem­i­nis­teren. Ansat­te i yrk­er som reg­nes som sam­funnskri­tiske kan blant annet ha krav på barnepass for å kunne utføre jobben sin. I andre sam­men­henger har det vært van­lig at jour­nal­is­ter tas med i denne kat­e­gorien, for­di sam­fun­net er avhengig av at medi­ene informer­er befolknin­gen under kris­er. På mandag pub­lis­erte imi­dler­tid reg­jerin­gen en ny over­sikt, hvor jour­nal­is­ter er inkludert. 

LES MER HOS MEDIER24 (17/03/2020)


Unge deltar lite i debatter på sosiale medier

Til tross for at flesteparten av norske ung­dom­mer og unge vok­sne er aktive på sosiale medi­er, er de sjeldent å se i debat­tene. Enkelte ung­dom­mer assosier­er debat­tfo­rumene med gam­le, sinte menn, og flere er red­de for å få stygge kom­mentar­er hvis de deltar. Ifølge medieforsker Bente Kalsnes deltar den yngre gen­erasjo­nen helst i interne og lukkede grup­per. Det har Dagens Næringsliv bitt seg merke i. I jak­ten på unge, kvin­nelige kilder har avisen oppret­tet en lukket Face­book-gruppe for unge kvin­ner. Den har i dag over 21 000 medlem­mer, og et klart fler­tall av medlemmene kom­menter­er aktivt hver uke. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (16/03/2020)


Besøk Medienorge for å lese enda flere medi­eny­heter fra uken som har gått. 

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen