Ukens medienyheter: Digital vekst, mediestatus og debattdeltakelse

Nye tall fra Mediebedriftenes Landsforening viser at opplagstallene for norske aviser stiger som følge av digital vekst. Regjeringen inkluderer nå mediene som en del av samfunnskritiske virksomheter. Unge viser seg å delta lite i debatter på sosiale medier og kultur-Norge får utdelt økonomisk kompensasjon. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Pub­li­ca.


900 millioner kroner i kompensasjon til kultur-Norge

Kul­tur- og like­stil­lings­mi­nis­ter Abid Q. Raja pre­sen­ter­te den­ne uken en kom­pen­sa­sjons­pak­ke på 900 mil­lio­ner kro­ner til kul­tur­li­vet, fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjo­ner og idret­ten. Pen­ge­ne skal fun­ge­re som kom­pen­sa­sjon for tap­te bil­lett­inn­tek­ter, del­ta­ker­av­gif­ter på avlys­te kon­ser­ter, idretts­ar­ran­ge­men­ter og and­re arran­ge­men­ter. Idret­ten og fri­vil­lig­he­ten får 600 av mil­lio­ne­ne, mens kul­tur­li­vet får de res­te­ren­de 300. Leder for Vir­ke kul­tur og opp­le­vel­ser, Rhi­an­non Edwards, synes belø­pet er for lavt. Hun peker på at de tota­le tape­ne i mars og april over­sti­ger 900 mil­lio­ner kro­ner.

LES MER HOS NRK (18/03/2020)


Oppslags- og lesertallene er klare

Avi­se­nes opp­lags- og leser­tall for and­re halv­år 2019 er nå kla­re. Tal­le­ne fra Medie­be­drif­te­nes lands­for­ening (MBL) viser at tre av fire aviser opp­le­ver opp­lags­vekst, grun­net digi­tal vekst. VG+ har den størs­te opp­lags­veks­ten. Slår man sam­men alle VGs pro­duk­ter pas­se­rer VG Aften­pos­ten og er Nor­ges størs­te avis målt i opp­lag. Også Dag­bla­det og Nett­avi­sens digi­ta­le pluss-til­bud vokser. Det rene digi­tal­opp­la­get utgjør nå 42 pro­sent av total­opp­la­get, som end­te på 2,35 mil­lio­ner. Det er en frem­gang på 2,5 pro­sent fra førs­te til and­re halv­år 2019. Ser vi på leser­tal­le­ne er det tre medie­hus som leses av over en mil­lion nord­menn. Det er VG, NRK og Dag­bla­det. En metode­end­ring gjør at de digi­ta­le leser­tal­le­ne ikke er sam­men­lign­ba­re med tid­li­ge­re rap­por­te­rin­ger.

LES MER HOS MBL (17/03/2020)


Regjeringen endrer medienes status

Regje­rin­gen inklu­der­te først ikke medie­ne i kate­go­ri­en sam­funns­kri­tis­ke virk­som­he­ter som bør være på jobb under koro­na-epi­de­mi­en, noe som fikk redak­tør­for­enin­gen til å skri­ve et åpent brev til helse­mi­nis­te­ren. Ansat­te i yrker som reg­nes som sam­funns­kri­tis­ke kan blant annet ha krav på barne­pass for å kun­ne utfø­re job­ben sin. I and­re sam­men­hen­ger har det vært van­lig at jour­na­lis­ter tas med i den­ne kate­go­ri­en, for­di sam­fun­net er avhen­gig av at medie­ne infor­me­rer befolk­nin­gen under kri­ser. På man­dag pub­li­ser­te imid­ler­tid regje­rin­gen en ny over­sikt, hvor jour­na­lis­ter er inklu­dert.

LES MER HOS MEDIER24 (17/03/2020)


Unge deltar lite i debatter på sosiale medier

Til tross for at fleste­par­ten av nors­ke ung­dom­mer og unge voks­ne er akti­ve på sosia­le medi­er, er de sjel­dent å se i debat­te­ne. Enkel­te ung­dom­mer asso­si­e­rer debatt­fo­ru­me­ne med gam­le, sin­te menn, og fle­re er red­de for å få styg­ge kom­men­ta­rer hvis de del­tar. Iføl­ge medie­fors­ker Ben­te Kals­nes del­tar den yng­re gene­ra­sjo­nen helst i inter­ne og luk­ke­de grup­per. Det har Dagens Nærings­liv bitt seg mer­ke i. I jak­ten på unge, kvin­ne­li­ge kil­der har avi­sen opp­ret­tet en luk­ket Face­bo­ok-grup­pe for unge kvin­ner. Den har i dag over 21 000 med­lem­mer, og et klart fler­tall av med­lem­me­ne kom­men­te­rer aktivt hver uke. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (16/03/2020)


Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medie­ny­he­ter fra uken som har gått.

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen