Litteratur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Jærmuseet

  Bok,fotografisk litteratur

 • Bilde: Jærmuseet

  Bok, religiøs litteratur

 • Bilde: Jærmuseet

  Bok, religiøs litteratur

 • Bilde: Jærmuseet

  Bok, religiøs litteratur

  Fra Virksomme Ord

 • Bekjempe dårlig litteratur, beskatte likegyldig litteratur, og fremme god litteratur

  Forfatteren Joseph Conrad skrev en gang: «Av alt det som mennesket har skapt, er bøker det som står oss aller nærmest, for de inneholder våre dypeste tanker, vår streben, vår indignasjon, vår lidenskap for sannheten og vår stadige tilbøyelighet til å begå feil. Men mest ligner de oss i sitt usikre grep om livet.

 • Det sidste Farvel

  Det turde vel hænde, at de Salmetoner, som nylig bruste gjennem dette Tempel, har hensatt os i ganske andre Stemninger og slaaet an ganske andre Strenge i vor Sjæl end de Toner pleiede at gjøre, der lød fra den Mands Harpe, omkring hvis Støv vi her er forsamlede. Thi de Toner, der lyder i Herrens Templer, det er Zions Harpetoner, det er Toner fra «Davidsharpen, stemt til Luthers Koral,» hvis Sangbund er den kristne Menigheds Liv i Troens Dragelse og Kjærlighedens Hengivelse og Haabets Himmellængsel.

 • Og hvad er så det: at digte?

  Mine Herrer! Når det under de senere år af mit ophold i udlandet stillede sig mere og mere klart for mig, at nu var det bleven mig en fornødenhed at se hjemmet igen, så vil jeg ikke skjule for Dem at jeg under adskillig uro og tvivlrådighed skred til at sætte min hjemrejse i værk. Mit ophold her var vistnok bestemt til kun at være kortvarigt;

  Fra SNL

 • litteratur

  Litteratur, i videste forstand ethvert skriftlig vitnesbyrd om menneskelig åndsarbeid, i snevrere forstand et folks diktning eller skjønnlitteratur som foreligger i skreven form.Litteratur i denne siste betydning inndeles gjerne etter tidsepoker, etter nasjonalitet eller art. Det enkelte folks litterære frembringelser danner dets nasjonallitteratur.Det av nasjonallitteraturen som er nådd ut over landets grenser og således er blitt menneskehetens eie, utgjør en del av det man kaller verdenslitteraturen, en betegnelse som først ble brukt av Goethe..

 • Tysklands litteratur

  Tyskspråklig litteratur har en lang og rik tradisjon og går tilbake til middelalderen. Et av særtegnene er en gjennomgående litterær refleksjon over det nasjonale spørsmålet, med bakgrunn i den politiske utviklingen fra småstater fram til dannelsen av en nasjonalstat. Litteraturen i det 20. århundret er preget av politiske brytninger og utviklingen av en omfattende eksillitteratur.

  Fra wikipedia

 • Litteratur

  Litteratur (fra latin «skrift, skriftlig framstilling» av littera, det vil si «bokstav») er et begrep som omfatter et bredt spekter av menneskelige ytringer.

 • Nobelprisen i litteratur

  Nobelprisen i litteratur (svensk: Nobelpriset i litteratur) er den viktigste litteraturprisen i verden, både når det gjelder anseelse og pengebeløp.

 • Realisme (litteratur)

  Realismen er en tidsepoke innen litteraturhistorien, som blomstret opp etter poetisk realisme rundt 1875, og varte utover mot 1890-tallet.