Ung litteratur i vekst

Bare 17 år gammel begynte Eline Lund Fjæren å skrive på debutromanen «Ung jente, voksen mann». Hun er en av flere unge forfatterdebutanter som blir møtt med interesse av forlagsbransjen.

– Jeg hadde ikke for­ven­tet å bli tatt så ser­iøst da jeg sendte inn mine første tek­ster til Okto­ber For­lag på slut­ten av ung­domsskolen, forteller Eline Lund Fjæren.

Nå er hun fylt 19 år, og roma­nen om et kjærlighets­forhold mel­lom et barn og en vok­sen nådde bokhan­dlenes hyller i august i år. 

«19-årig debu­tant skil­dr­er for­budt kjærlighet med kløkt og pre­sisjon,” skrev Dagsavisen. Boken har høstet svært gode anmeldelser også i Mor­gen­bladet, Dag­bladet og Bergens Tidende. 

Unge skrivetalent som livsnerve

– Jeg er ganske sikker på at vi har den yng­ste for­fat­ter­stallen i Norge, sier for­lagss­jef i Flamme For­lag, Bendik Wold.

Han estimer­er at de job­ber med mel­lom 15 og 20 unge for­fat­ter­spir­er, som utgjør et vik­tig sats­ing­som­råde for forlaget.

– Vi har fos­tret opp nesten alle for­fat­terne våre selv, så unge skriv­e­tal­en­ter er kort og godt vår livs­nerve, sier Wold.

Positiv til nye stemmer

Eline Lund Fjæren tror nåti­dens skriv­elystne ung­dom­mer er mer bevis­ste på hvilke muligheter som finnes i forlagsbransjen.

Eline Lund Fjæren, romandebutant. (Foto: Finn Ståle Felberg).

Eline Lund Fjæren, roman­debu­tant. (Foto: Finn Ståle Felberg).

– Det er mange veier å gå, og jeg tror flere kan­skje tør å sende inn nov­el­ler til for­lag slik jeg gjorde.

Selv om hun ikke har mange for­fat­tere i sin omgangskrets, tror hun det er et yrke som kan friste hennes jevnaldrende.

– Vi ble opp­muntret til å lese mye på ung­domsskolen, så jeg tror det var der­for min inter­esse for lit­ter­atur og skriv­ing utviklet seg. Det virk­er også som om for­la­gene er tidlig ute med å kon­tak­te folk som for eksem­pel har blog­ger, og det resul­ter­er i at det kom­mer nye, spen­nende stem­mer til.

Wold tror det finnes trekk ved dagens sam­funnsutvikling som forsterk­er unges skrivelyst. 

– E‑post, sms og sosiale medi­er har bidratt til at folk uttrykker seg langt oftere i tekst enn for 15–20 år siden. Noen fryk­tet at inter­nett skulle dis­tra­here oss fra almin­nelig lesing og skriv­ing, men det er kan­skje omvendt, sier Wold. 

Økning i alle aldersgrupper

Flamme For­lag opplever en jevn strøm med skriveg­lade nord­menn i alle alder­s­grup­per som skriv­er og sender inn til forlaget.

Bendik Wold er impon­ert over hvor mange nord­menn, i vidt forskjel­lige livs­si­tu­asjon­er og med ulike forut­set­ninger, som job­ber med skriv­ing på fritiden.

– Det mest over­rask­ende er ikke hvor mange ung­dom­mer og stu­den­ter som skriv­er, men hvor mange hus­mø­dre, pen­sjon­is­ter, bedrift­sledere og indus­tri­ar­bei­dere som gjør det, sier han.

TEMA

L

itterat
ur

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen