Ung litteratur i vekst

Bare 17 år gammel begynte Eline Lund Fjæren å skrive på debutromanen «Ung jente, voksen mann». Hun er en av flere unge forfatterdebutanter som blir møtt med interesse av forlagsbransjen.

– Jeg had­de ikke for­ven­tet å bli tatt så seriøst da jeg send­te inn mine førs­te teks­ter til Okto­ber For­lag på slut­ten av ung­doms­sko­len, for­tel­ler Eli­ne Lund Fjæ­ren.

Nå er hun fylt 19 år, og roma­nen om et kjær­lig­hets­for­hold mel­lom et barn og en vok­sen nåd­de bok­hand­le­nes hyl­ler i august i år.

«19-årig debu­tant skild­rer for­budt kjær­lig­het med kløkt og pre­si­sjon,» skrev Dags­avi­sen. Boken har høs­tet svært gode anmel­del­ser også i Mor­gen­bla­det, Dag­bla­det og Ber­gens Tiden­de.

Unge skrivetalent som livsnerve

– Jeg er gans­ke sik­ker på at vi har den yngs­te for­fat­ter­stal­len i Nor­ge, sier for­lags­sjef i Flam­me For­lag, Ben­dik Wold.

Han esti­me­rer at de job­ber med mel­lom 15 og 20 unge for­fat­ter­spi­rer, som utgjør et vik­tig sat­sings­om­rå­de for for­la­get.

– Vi har fost­ret opp nes­ten alle for­fat­ter­ne våre selv, så unge skrive­ta­len­ter er kort og godt vår livs­ner­ve, sier Wold.

Positiv til nye stemmer

Eli­ne Lund Fjæ­ren tror nåti­dens skrive­lyst­ne ung­dom­mer er mer beviss­te på hvil­ke mulig­he­ter som fin­nes i for­lags­bran­sjen.

Eline Lund Fjæren, romandebutant. (Foto: Finn Ståle Felberg).

Eli­ne Lund Fjæ­ren, roman­de­bu­tant. (Foto: Finn Stå­le Fel­berg).

– Det er man­ge vei­er å gå, og jeg tror fle­re kan­skje tør å sen­de inn novel­ler til for­lag slik jeg gjor­de.

Selv om hun ikke har man­ge for­fat­te­re i sin omgangs­krets, tror hun det er et yrke som kan fris­te hen­nes jevn­ald­ren­de.

– Vi ble opp­munt­ret til å lese mye på ung­doms­sko­len, så jeg tror det var der­for min inter­es­se for lit­te­ra­tur og skri­ving utvik­let seg. Det vir­ker også som om for­la­ge­ne er tid­lig ute med å kon­tak­te folk som for eksem­pel har blog­ger, og det resul­te­rer i at det kom­mer nye, spen­nen­de stem­mer til.

Wold tror det fin­nes trekk ved dagens sam­funns­ut­vik­ling som for­ster­ker unges skrive­lyst.

– E‑post, sms og sosia­le medi­er har bidratt til at folk uttryk­ker seg langt ofte­re i tekst enn for 15–20 år siden. Noen fryk­tet at inter­nett skul­le dis­tra­he­re oss fra almin­ne­lig lesing og skri­ving, men det er kan­skje omvendt, sier Wold.

Økning i alle aldersgrupper

Flam­me For­lag opp­le­ver en jevn strøm med skrive­gla­de nord­menn i alle alders­grup­per som skri­ver og sen­der inn til for­la­get.

Ben­dik Wold er impo­nert over hvor man­ge nord­menn, i vidt for­skjel­li­ge livs­si­tua­sjo­ner og med uli­ke for­ut­set­nin­ger, som job­ber med skri­ving på fri­ti­den.

– Det mest over­ras­ken­de er ikke hvor man­ge ung­dom­mer og stu­den­ter som skri­ver, men hvor man­ge hus­mød­re, pen­sjo­nis­ter, bedrifts­le­de­re og indu­stri­ar­bei­de­re som gjør det, sier han.

TEMA

L

itterat
ur

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen