Etterlyst: sterkere stemmer

Forfatterne har blitt mer egosentriske og mindre samfunnsorienterte. Taper litteraturen på det?

Helt siden den greske trage­di­en har lit­ter­a­turen fungert som en kom­men­tar til, og ofte en kri­tikk av, sam­fun­net. Hvor eksplisitt sam­funnsnyt­tig lit­ter­a­turen skal være, har imi­dler­tid vari­ert gjen­nom ulike tider. I mid­de­lalderen skulle kun­sten tjene kirken og reli­gio­nen, under real­is­men kom ingen unna poli­tikken – en hadde å sette prob­le­mer under debatt. Med mod­ernis­mens oppspalt­ede ver­dens­forståelse opp­stod et nytt kun­st­syn – kun­st for kun­stens skyld. Kun­sten trengte ikke lenger en religiøs, poli­tisk eller sosial ret­tfer­dig­gjøring, men skulle vur­deres som et estetisk verk, på egne premisser. 

Etter å ha fordøyd mod­ernis­men i vel et århun­dre, er vi fort­satt ikke fer­di­ge med å diskutere for­fat­terens forhold til sam­fun­net. 68-gen­erasjo­nen ga oss en ny bølge av poli­tisk motivert lit­ter­atur i Norge, men siden det har lit­ter­a­turen tilsynela­tende blitt stadig mer intro­vert. Er forhold­et mel­lom for­fat­teren og sam­fun­net for alvor på hell?

Hans Fredrik Dahl startet i høst en debatt om hvorvidt norske for­fat­tere fremde­les har en vik­tig sam­funnsrolle. I sin faste søndagskom­men­tar i Dag­bladet la han frem det han ser som et paradoks; at norsk skjønnlit­ter­atur er en vek­st­næring, men at for­fat­terne ikke har noen innvirkn­ing på det norske sam­funn. Hov­ed­sake­lig for­di disse, med unntak av Fløgstad, Sol­stad og Kjærstad, ikke skriv­er om noe vesentlig. 

Dahl fikk Aften­postens Knut Olav Åmås på nakken, som har en ganske annen opp­fat­ning av hvilken rolle for­fat­terne fak­tisk spiller, og hvilken rolle de bør spille. Åmås hevder at det ofte går galt når for­fat­tere vel­ger en lit­terær form i sam­funns­de­bat­ten, for­di de ikke nød­vendigvis har innsik­t­sevne, selv om de har uttrykksvil­je. Han er der­for mer til­freds med lit­ter­a­turens intro­verte vend­ing, og under­strek­er at denne lit­ter­a­turen fort­satt kan reg­nes som vik­tig. Forskjellen er at den påvirk­er enkelt­men­nesker frem­for kollektiver. 

Det er ikke bare Dahl som drøm­mer om for­fat­tere som rys­ter i sam­fun­nets grun­nvoll. De siste årene har debat­tene om «skriveskole­for­fat­teren» og «for­fat­ter­fab­rikker» dukket opp med jevne mel­lom­rom. Kaj Ska­gen, såkalt enfant ter­ri­ble i norsk lit­ter­atur, men­er at skriveskole­for­fat­teren har tatt plassen til den sam­funnsen­gas­jerte for­fat­teren. Ifølge Ska­gen fanges de skol­erte for­fat­terne av moterik­tige tren­der innen­for det lit­terære miljøet, og mis­ter sin opprin­nelige fri­het som sam­funns­de­bat­tan­ter. I et inter­vju i Klassekam­p­en i 2010 tok han til orde for en struk­tur­rev­o­lusjon i det lit­terære sys­temet, for å unngå at den norske lit­ter­a­turen skal bli ensporet, kjedelig og uvesentlig.

Karl Ove Knausgård - problematisk introvert vending? (foto: Robin Linderborg/Wikimedia Commons. CC: by)

Karl Ove Knaus­gård — prob­lema­tisk intro­vert vend­ing? (foto: Robin Linderborg/Wikimedia Com­mons. CC: by)

Den lit­terære offent­ligheten i Norge har gjen­nom his­to­rien vært preget av markante for­fat­tere som Hol­berg, Bjørn­son og Bjørneboe. For­fat­terne har vært sam­funns­de­bat­tan­ter både i og uten­for lit­ter­a­turen. Når Åmås proklamer­er at for­fat­tere ikke nød­vendigvis er gode tenkere, kan det føles som om noe har gått tapt på veien. Er det noe å tjene på at for­fat­terne har blitt mer egosen­triske og min­dre sam­funnsori­en­terte? For­fat­ter­rollen har utvil­somt endret seg. For­fat­teren er ikke lenger en naturlig autoritet i sam­fun­net, men dyrkes likev­el som for­bilde som aldri før, av medi­er og lesere. Debat­ten om ølpris­er og andre uvesent­ligheter i anled­ning åpnin­gen av Lit­ter­aturhuset i Bergen, var ledet av for­fat­tere. Kan dette banale engas­je­mentet sees som et symp­tom på den lit­terære situ­asjo­nen i lan­det? I så fall er det selvføl­gelig fris­tende å tenke at alt var bedre før. Når en nesten er født på 90-tal­let føles det likev­el noe påtatt å hen­gi seg til nostalgien. 

Det vesentlige og vik­tige i et verk kan tre­ffe oss på nye og uante måter. Det betyr ikke at vi skal slutte å ha for­vent­ninger til for­fat­terne, tvert imot. At diskusjon­er som dette kom­mer opp med jevne mel­lom­rom vit­ner om et engas­je­ment for lit­ter­a­turen som er vel så vik­tig som det engas­je­mentet som finner sted i selve lit­ter­a­turen. Det er leserne og kri­tik­erne som til syvende og sist bestem­mer om et verk er vesentlig eller ikke. 

Den intro­verte vendin­gen i lit­ter­a­turen har imi­dler­tid budt på utfor­dringer for kri­tik­eren, noe mot­takelsen av Knaus­gårds Min kamp-bøk­er er et eksem­pel på. Flere lit­ter­aturvitere har uttalt at de ikke har ord for å fork­lare ver­ket. En skulle tro at Knaus­gård var den første som utfor­dret oss hva angår det uklare skil­let mel­lom fik­sjon og virke­lighet i lit­ter­a­turen, samt det påføl­gende moral­spørsmålet. Men som vi vet er han langt fra den første. Myk­le utfor­dret på lig­nende vis for et halvt århun­dre siden. Mens San­gen om den røde rubin førte til rettssak, har Min kamp heldigvis bare ført til mediehys­teri. Fort­satt vet vi ikke helt hvor­dan vi skal gripe denne lit­ter­a­turen an i kri­tikken. Sam­tidig som vi aldri må slutte å ha for­vent­ninger til for­fat­terne, må vi heller ikke glemme kri­tik­erens ans­var. Kri­tik­eren må evne å sette samtid­slit­ter­a­turen inn i en større kon­tekst. Med min­dre lit­ter­a­turen som skrives fak­tisk er så triv­iell at det blir en umulig opp­gave for kri­tik­eren. Da kan den heller avskrives som kjedelig og uvesentlig.

TEMA

L

itterat
ur

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen