Minoritet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Skål

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Skål

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Skål

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Skål

  Fra SNL

 • minoritet

  Minoritet, mindretall, brukt om folkegruppe som utgjør et mindretall av et lands befolkning. Minoritet er det motsatte av majoritet, som beskriver et flertall.Betegnelsen brukes også om en underordnet eller marginal gruppe, definert ut fra etniske, «rasemessige» eller andre spesielle karakteristika som kjønn, religion, språk eller kultur. Et annet viktig kriterium er ulikhet i makt og politisk innflytelse.I ordets utvidede betydning behøver det ikke nødvendigvis være snakk om et tallmessig mindretall, da det ikke er antallet som bestemmer deres status. Et eksempel er Bolivia, der urbefolkningen er i flertall, men likevel har en klar minoritetsstatus.I mange tilfeller har nasjonale minoriteter oppstått gjennom grensedragninger mellom stater, som for eksempel i Europa etter første verdenskrig og i avkoloniseringsprosessen i Afrika.I Norge har følgende grupper offisiell status som nasjonale minoriteter (etniske grupper med lang tilknytning til landet): jøder, kvener, rom (sigøyner), romani (tater, reisende) og skogfinner.

 • etnisk gruppe

  Etnisk gruppe, gruppe som innenfor et større samfunn selv betrakter seg som en gruppe i forholdet til andre, og som også blir identifisert som en egen folkegruppe av andre.Etnisitet viser altså ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert. Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som medlemmenes mest grunnleggende og allmenne identitet: opprinnelse og kulturell bakgrunn.Etnisk identitet kan komme til uttrykk på ulike måter: i språk, dialekt, særegne kulturtradisjoner og skikker, klesdrakt, næringsvei eller levevis.

  Fra wikipedia

 • Assimilering

  Assimilering defineres innenfor samfunnsvitenskapen som den prosess som gjør at en person eller en minoritet gir avkall på sin kultur og går over til å leve i henhold til majoritetskulturens dominerende verdier, normer og tradisjoner.

 • Minoritet

  Minoritet utgjøres av de som er i mindretall, og som utgjør mindre enn 50% av en populasjon eller forsamling.

 • Nasjonale minoriteter i Norge

  Som Nasjonale minoriteter i Norge regnes romanifolket (tatere), rom (sigøynere), jøder, kvener og skogfinner.Denne avgrensingen til fem nasjonale minoriteter ble gjort av Jens Stoltenbergs første regjering i Stortingsmelding nr.