– Vi trenger trening i saklig uenighet

Å ikke la seg krenke av andres uttalelser er også et valg man har, mener jurist Anine Kierulf. Hun savner mer refleksjon rundt spørsmål om ytringsfrihet i skolen. – Ungdom må trenes opp i saklig uenighet.

En aggres­siv tone og følelses­ladete usak­ligheter fremheves gjerne som grun­ner til at folk veg­r­er seg for å delta i sam­funns­de­bat­ten, spe­sielt i sosiale medi­er. Hva bør man tåle og ikke tåle i debat­ter? Hvor­dan kan ung­dom få en bedre opplæring i ytrings­fri­hetens verdier og regler? Når tråkker man over grensen mel­lom en lovlig meningsytring og en straff­bar hate­full ytring?

Vox Pub­li­ca har diskutert disse spørsmå­lene med Anine Kierulf, fagdi­rek­tør ved Norges nasjonale insti­tusjon for men­neskerettigheter (NIM), en markant stemme i den norske ytringsfrihetsdebatten.

De aller fleste ytringer er lovlige i Norge. En ytring som oppleves som sårende eller krenk­ende trenger ikke være en hate­full ytring som rammes av straf­feloven. Men ytrings­fri­heten er ikke abso­lutt, og para­graf 185 i straf­feloven skal beskytte bestemte minoritets­grup­per mot diskrim­inerende ytringer.

Det har vært en sterk økn­ing i anmeldelser etter para­graf 185 de siste årene. Det finnes ikke en sam­let over­sikt over hvor mange som er anmeldt eller dømt for hate­fulle ytringer i Norge, men tall fra Oslo poli­tidis­trikt kan gi en pekepinn. I 2014 var det 15 anmeldelser etter para­graf 185, i 2017 var det 71 anmeldelser.

Hvor går grensen?

Så hva skiller en skarp meningsytring fra en straff­bar hate­full ytring? Anine Kierulf fork­lar­er det slik:

– Da må en ta utgangspunkt i lovtek­sten, der det står at «med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forset­tlig eller grovt uak­t­somt offentlig set­ter frem en diskrim­inerende eller hate­full ytring». Men lovtek­sten hjelper deg bare et stykke på vei, for den gjelder ikke for alle. Bak­grun­nen for para­graf 185 i straf­feloven var nem­lig å verne utsat­te minoriteter mot spred­ning av hets mot dem. Og det er bare de som fall­er inn under disse grup­pene – og som trues eller forhånes, som det het­er i lovtek­sten – som skal vernes.

– Det betyr alt­så at det i lovens for­stand er mis­visende å snakke om hate­fulle ytringer hvis ytrin­gen ikke er ret­tet mot en utsatt minoritet. Hva hvis ytrin­gen er ret­tet mot alle kvin­ner, for eksem­pel, eller alle trøndere?

– Ytringer mot disse kan også være hate­fulle, og forhåne grup­pen som sådan. Men for­di kvin­ner ikke er blant minoritetene i para­graf 185, vernes de ikke av denne bestem­melsen. Der­som ytrin­gene er formet som trusler, pri­vatlivs- eller ærekrenkelser eller sjikane, kan de rammes av bestem­melsene som vern­er mot dette.

Hva er intensjonen?

Det er også et annet men her: Det er visse typer hets som rammes av para­graf 185.

– En må over en viss terskel for at utsagn skal være straff­bare. For eksem­pel hvis en dehu­man­is­er­er en gruppe, og for eksem­pel sier at «bud­dhis­ter er en kreftsvulst på sam­fun­nets kropp».

Det er også utsagn som kan være egnet til å fremme hat over­for en gruppe, men som ikke er straffbare.

Kon­tek­sten er vik­tig for vår forståelse av meningsinnhold – og avgjørende for de rettslige vur­derin­gene også

– For eksem­pel kan en si at innvan­drere fra et bestemt land er over­rep­re­sen­tert på krim­i­nal­sta­tis­tikken. Det ram­mer en hel gruppe, men er også et reelt fak­tum og ikke noe jeg sa med inten­sjon om å spre hat. Denne type sak­lige fak­taop­plysninger rammes ikke av bestem­melsen, sier Kierulf.

Men, leg­ger hun til – dette vis­er hvor vanske­lig det kan være å avgjøre hva som fall­er innen­for og utenfor.

– For hvor­dan tolk­er man ytringer, og hvor­dan sier man noe? Sier man det med humor, for eksem­pel? Eller sier man det for å fork­lare noe annet?

– Hvis jeg sier «pin­seven­ner er kak­er­lakker som må utry­d­des» er ikke det straff­bart når jeg bruk­er det som et eksem­pel i en pri­vat sam­tale med deg for å tydelig­gjøre hva som kan falle innen­for bestem­melsen. Mine ytringer er ikke ment for offent­ligheten, og ikke for å hetse en bestemt gruppe, men for å fork­lare deg hvor­dan en lov­para­graf skal forstås. Hadde jeg sagt dette offentlig, ville det vært straff­bart. Kon­tek­sten er vik­tig for vår forståelse av meningsinnhold – og avgjørende for de rettslige vur­derin­gene også, sier Kierulf.

Mange vegrer seg mot å delta

Det finnes ikke off­isiell, sam­men­lign­bar sta­tis­tikk på hvor mange som er dømt for hate­fulle ytringer i Norge. Poli­tidi­rek­toratet har det ikke, og prak­sisen for reg­istrering er ulik fra poli­tidis­trikt til politidistrikt.

– Denne man­ge­len på over­sikt og sta­tis­tikk er noe som er blitt kri­tis­ert av oss i Nasjon­al insti­tusjon for men­neskerettigheter og av ulike FN-organ, sier Kierulf.

I 2015 lanserte reg­jerin­gen en poli­tisk erk­læring mot hate­fulle ytringer. Utgangspunk­tet var en bekym­ring for omfanget, og målet med erk­lærin­gen var å for­p­lik­te til en innsats mot hate­fulle ytringer.

Under­søkelser av nord­menns mediebruk vis­er at sosiale medi­er er blitt en vik­tig kanal for nyhets­formidling. Men mange veg­r­er seg for å delta i debatt, spe­sielt på sosiale medi­er (se rap­porten Mediebruk og offentlig tilknyt­ning, 2017).

Følelses­ladet og usak­lig debatt og en aggres­siv tone blir fremhevet som vik­tige grun­ner til dette.

Nesten en av tre som utsettes for hate­fulle ytringer i sosiale medi­er sier de vil bli mer for­sik­tige med å dele menin­gene sine. Det var et av funnene i den første norske under­søkelsen om hate­fulle ytringer fra i fjor.

Å bli utsatt for hate­fulle ytringer fikk størst kon­sekvenser for kvin­ner og per­son­er med innvan­drerbak­grunn. 1,6 pros­ent av majoritets­be­folknin­gen svar­er her ja på spørsmålet om de har opplevd hate­fulle ytringer i sosiale medi­er ret­tet mot de grunnla­gene som er ver­net i straf­felovens para­graf 185. 7 pros­ent av per­son­er med innvan­drerbak­grunn forteller om slike hate­fulle ytringer.

Trenger trening i saklig uenighet

En ytring som oppleves som sårende eller krenk­ende trenger ikke være en hate­full ytring. Det er vik­tig hvor­dan vi snakker til andre, men det er også vik­tig hvor­dan vi som mot­takere rea­ger­er på utsagn, men­er Anine Kierulf.

– Det å bli kren­ket eller ikke er også i noen grad et valg man har eller noe man kan trene seg på. Jeg tror det kan ha stor betyd­ning hva vi trenes opp til å forholde oss til av ulike ytringer. At man tren­er opp den opp­vok­sende gen­erasjon i sak­lig uenighet snarere enn i å lete i seg selv etter følelsen av krenkelse.

Hvis du hetser og hater så mye at grup­per forsvin­ner, går det ikke bare ut over dem. Det går også ut over deg

– Selv om det er fint at man tar hen­syn til hveran­dre, har jeg stor tro på opp­tren­ing i å forstå at andres ytringer er andres ans­var og at min reak­sjon er mitt ans­var. Hvis alle prøver å uttrykke seg så sak­lig som man kan, og tolke hveran­dre i beste mening, er en langt på vei. Men når det er sagt: reell hets skal en ikke tåle, sier Anine Kierulf.

Barn og ung­dom­mer forteller at hets flo­r­erer på sosiale medi­er. Kierulf men­er at mange ikke får nød­vendig opplæring i ytringsfrihet.

– Det kan være vanske­lig å forstå para­grafer i loven hvis en ikke vet begrun­nelsene for dem. Ytrings­fri­het og per­son­vern er grunn­leggende ret­tigheter av gode grun­ner. Ytrings­fri­heten for at vi skal kunne danne oss selv som selvs­tendi­ge indi­vider, og for­di sam­fun­net blir bedre av at ulike meninger brytes mot hveran­dre. Per­son­ver­net for­di man trenger en «indre frisone» der man kan bedrive den samme egen­dan­nelsen. Men hvis sam­fun­net har best av at flest mulig meninger brytes, må flest mulig stem­mer orke å delta i offent­ligheten. Hvis du hetser og hater så mye at grup­per forsvin­ner, går det ikke bare ut over dem. Det går også ut over deg. Jeg savn­er en større grad av reflek­sjon rundt disse spørsmå­lene, og det er påtren­gende i skolen, den største læringsare­naen vår, sier Kierulf.

– Det er vik­tig å verne elever i en sår­bar situ­asjon. Sam­tidig er dette en gen­erasjon som er veldig opp­tatt av krenkelser, vi er et sam­funn som er opp­tatt av det – det er gre­it, men det er ikke alltid gre­it å rettslig­gjøre slike tendenser.

– Fokus på offer har noen nedsider

Forhold­et mel­lom ytrings­fri­het og vern mot mob­bing i skolen er blitt aktu­alis­ert gjen­nom den såkalte Malkenes-sak­en. Lær­er Simon Malkenes pek­te på det han mente var neg­a­tive føl­ger av inntak­sor­d­nin­gen i den videregående skolen i Oslo ved å bruke eksem­pler fra sin skole­hverdag. Elevene mente de ble iden­ti­fis­ert og uthengt av Malkenes, og det ble vur­dert per­son­al­sak mot ham. Nylig fikk Malkenes Fritt Ords Hon­nør­pris for å ha satt søkelys på man­glende ytringskul­tur i Oslo-skolen.

Det blir vanske­lig for lær­erne å manøvrere i et land­skap av krenkelsesfokus

Kierulf peker på utfor­drin­gen med å ivare­ta elevers psykososiale miljø og verne dem mot mob­bing, sam­tidig som ytrings­fri­heten ivare­tas. Hun men­er utred­nin­gen «Å høre til» (NOU 2015:2) fra det såkalte Djupedal-utval­get er et skritt i feil ret­ning. Her kom­mer utval­get med sine forslag til virkemi­dler for et trygt psykososialt skolemiljø.

– Det er en NOU på 450 sider og en propo­sisjon på nesten 100 sider. Ytrings­fri­het er ikke nevnt eller prob­lema­tis­ert én eneste gang. Det er prob­lema­tisk. Å ta vare på folk som føler seg mob­bet, er vik­tig. Men dette fokuset på offer­defin­isjon har noen ned­sider også. Mob­bing er her defin­ert som en opplevelse av å være mob­bet: Hvis du opplever deg mob­bet, er du mob­bet. Det er vik­tig – for da må skolen ta vare på deg. Men betyr det nød­vendigvis at den som sa noe du følte deg kren­ket av, da er en mob­ber? Jeg kan jo bli kjem­pekren­ket av at du lær­er meg om hvor fæle kat­tedyr kan være mot hun­der i dag, når kat­ten min ble drept av en hund i går. Eller om Dar­win, når min religiøse fam­i­lie anser ape­fork­larin­gen som en hån mot Guds skaperverk.

– Det kan lett bli absur­diteter av dette. Det blir vanske­lig for lær­erne å manøvrere i et land­skap av krenkelses­fokus, i alle fall uten god forståelse for avveininger mel­lom per­son­vern og ytrings­fri­het, sier Anine Kierulf.

EKSEMPLER PÅ AVSAGTE DOMMER, PARAGRAF 185

Fro­stat­ing lag­mannsrett 2018:
En 58 år gam­mel mann skrev en hate­full kom­men­tar på bloggen til en tidligere pro­fil­ert poli­tik­er: «…måtte en klok per­son med våpen se sitt snitt til snarest mulig å avlive B med et hodeskudd for­di dette avskum­met på ingen måte fort­jen­er å leve. Han er en islamist med alt hva det innebær­er». Fler­tal­let i lag­mannsret­ten kom til at det skulle idømmes ubetinget fengsel for­di ytrin­gen var grov og inneholdt en opp­for­dring til drap. Min­dretal­let mente det var tilstrekke­lig å rea­gere med betinget fengsel. Ytrin­gen var spon­tan og et engangstil­felle, og rettsprak­sis for slike overtre­delser tidligere var betinget fengsel og bot. Straf­fen på 21 dagers ubetinget fengsel og 5000 kro­ner i bot er den samme som i Tin­gret­ten. Lag­mannsret­tens dom skal behan­dles i Høyesterett.

Fol­lo tin­grett 2018:
En 58 år gam­mel mann ble dømt til 16 dagers betinget fengsel og inndragn­ing av to Apple Ipad for hate­fulle ytinger på sin Face­book-side og i ulike grup­per på Face­book. «Jeg vil ikke nøle et sekund med å sprenge moskeer, selv med hal­vaper inni», «Jeg går gjerne til våpen for å renske ut mus­limer som invader­er Norge. Noe feil å forsvare lan­det?» og «Må skytes flest mulig mus­limer» var noen av uttalelsene han ble dømt for. Tin­gret­ten uttalte at frem­set­telse av hate­fulle ytringer på sosiale medi­er som omfat­ter å ta livet av spe­sielt sår­bare grup­per har blitt et stort samfunnsproblem.

Nedre Tele­mark Tin­grett 2017:
En 32 år gam­mel kvinne ble dømt til 14 dagers betinget fengsel og en bot på kr 10 000 for å ha frem­satt diskrim­inerende eller hate­fulle ytringer. Under et restau­rantbesøk hadde kvin­nen gjen­tat­te ganger uttalt «jævla neger, jævla nig­ger» eller lig­nende over­for fornærmede. Tiltalte fork­larte at ordet «neger» for henne er et nøy­tralt ord, og at hun ikke mente noe ned­set­tende med ytrin­gen. Ret­ten er ikke i tvil om at ytrin­gene frem­satt i den beskrevne kon­tek­sten var hate­fulle og diskrim­inerende, og hadde sin bak­grunn i fornærmedes hud­farge og etniske opprin­nelse. Tiltalte var beruset, intens og høyrøstet. Ytrin­gene er av en helt annen karak­ter enn det mer nøy­trale ordet «neger», men­er retten.

Bor­gart­ing lag­mannsrett 2017:
En 51 år gam­mel mann var dømt for hate­fulle ytringer og fred­skrenkelse ved at han over­for en gravid kvinne av afrikan­sk opprin­nelse, i nærvær av flere barn, hadde kom­mentert magen hennes og blant annet spurt om det var «en ape inni der» og «hvor mange aper har du i magen». I tin­gret­ten ble han dømt til betinget fengsel i 18 dager med til­legg av en bot. Påtale­myn­digheten anket for å få omgjort fengselsstraf­fen til ubetinget, men lag­mannsret­ten forkastet anken.

Kilde: Lov­da­ta

Straf­felovens para­graf 185: Hate­fulle ytringer
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forset­tlig eller grovt uak­t­somt offentlig set­ter frem en diskrim­inerende eller hate­full ytring. Som ytring reg­nes også bruk av sym­bol­er. Den som i andres nærvær forset­tlig eller grovt uak­t­somt frem­set­ter en slik ytring over­for en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskrim­inerende eller hate­full ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, for­føl­gelse eller ringeakt over­for noen på grunn av deres

a) hud­farge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) reli­gion eller livssyn,
c) homofile ori­en­ter­ing, eller
d) ned­sat­te funksjonsevne

Kilde: Lov­da­ta

TEMA

Y

tringsf
rihet i
Norge

39 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen