Kontrollsamfunnets subjekter og objekter

Noen borgere ønsker å kunne opptre anonymt. Ikke bestandig og ikke i alle situasjoner. Men av og til. Og helst vil de selv kunne få velge i hvilke situasjoner de ønsker å kunne gjøre ett eller annet anonymt.

Dette vekker regelmes­sig neg­a­tive reak­sjon­er hos mange som ut fra de alleredleste begrun­nelser ønsker å holde øye med oss.

Nå er det strengt tatt ikke nød­vendig å vite akku­rat hvem som falt i sjøen for å kunne ringe til Falken eller bran­nvesenet. Men hvem som kjør­er trikk hvor ofte, hvor hen og på hvilke betingelser kan det bli mye fin sta­tis­tikk av. Og sta­tis­tikk er vik­tig for en av våre mest blom­strende vek­st­næringer: Planlegging.

Det er prak­tisk å vite hvem som gjør hva. Og dessuten så er det vel egentlig ikke helt bra å ikke å være vil­lig til løpende å deklarere sin iden­titet ? Har hun noe å skjule, mon tro ? Posen han bær­er på : Er det ure­nt mel i den, kan­skje ? Er de på røm­men ? Hva er det han ikke tåler, da ? Hvor­for dette behovet for å kunne hviske i kro­kene og gjemme seg bort i anonymitetens kamuflasjeuniform ?

Forleden kjøpte jeg en pan­elovn til hyt­ta i en vel­renom­mert kjede­bu­tikk. — Og navnet var ? ville eks­ped­itøren vite. — Hvor­for trenger De det ? — Jo, for garantien. — Men kvit­terin­gen min er nok ? — Jav­el, jav­el sukket han og ga klokt opp for en kran­gle­fant som synes anonymitet kan ha meget for seg….

Vi gir fra oss kunnskap om hvem vi er i stadig nye situ­asjon­er. Det har som kon­sekvens at det blir stadig let­tere for iden­titet­styvene blant oss. Og: Det gjør det enklere å kart­legge, sette sam­men og opp­be­vare per­son­op­plysninger som kan komme til nytte for alle de iherdi­ge kon­trol­lørene — med eller uten statsautorisasjon.

Det pus­sige er at mens ten­densen går i ret­ning av at det blir vanske­ligere og vanske­ligere for kon­trol­lob­jek­tene å bevege seg anonymt gjen­nom hverdag og fest, blir det stadig enklere for kon­troll­sam­fun­nets sub­jek­ter å slippe å opp­gi navn, adresse, hen­sikt og hjemmel….

Sagt på en annen måte: De som skal kon­trolleres må ha navne­skilt; kon­trol­lørene skimter vi knapt kon­turene av.

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen