Kontrollsamfunnets subjekter og objekter

Noen borgere ønsker å kunne opptre anonymt. Ikke bestandig og ikke i alle situasjoner. Men av og til. Og helst vil de selv kunne få velge i hvilke situasjoner de ønsker å kunne gjøre ett eller annet anonymt.

Det­te vek­ker regel­mes­sig neg­a­ti­ve reak­sjo­ner hos man­ge som ut fra de alle­r­ed­les­te begrun­nel­ser øns­ker å hol­de øye med oss.

Nå er det strengt tatt ikke nød­ven­dig å vite akku­rat hvem som falt i sjø­en for å kun­ne rin­ge til Fal­ken eller brann­ve­se­net. Men hvem som kjø­rer trikk hvor ofte, hvor hen og på hvil­ke betin­gel­ser kan det bli mye fin sta­ti­stikk av. Og sta­ti­stikk er vik­tig for en av våre mest blomst­ren­de vekst­næ­rin­ger: Plan­leg­ging.

Det er prak­tisk å vite hvem som gjør hva. Og dess­uten så er det vel egent­lig ikke helt bra å ikke å være vil­lig til løpen­de å dekla­re­re sin iden­ti­tet ? Har hun noe å skju­le, mon tro ? Posen han bærer på : Er det urent mel i den, kan­skje ? Er de på røm­men ? Hva er det han ikke tåler, da ? Hvor­for det­te beho­vet for å kun­ne hvis­ke i kro­ke­ne og gjem­me seg bort i ano­ny­mi­te­tens kamu­fla­sje­uni­form ?

For­le­den kjøp­te jeg en panel­ovn til hyt­ta i en vel­re­nom­mert kjede­bu­tikk. — Og nav­net var ? vil­le eks­p­edi­tø­ren vite. — Hvor­for tren­ger De det ? — Jo, for garan­ti­en. — Men kvit­te­rin­gen min er nok ? — Javel, javel suk­ket han og ga klokt opp for en krangle­fant som synes ano­ny­mi­tet kan ha meget for seg….

Vi gir fra oss kunn­skap om hvem vi er i sta­dig nye situa­sjo­ner. Det har som kon­se­kvens at det blir sta­dig let­te­re for iden­ti­tets­ty­ve­ne blant oss. Og: Det gjør det enk­le­re å kart­leg­ge, set­te sam­men og opp­be­va­re per­son­opp­lys­nin­ger som kan kom­me til nyt­te for alle de iher­di­ge kon­trol­lø­re­ne — med eller uten stats­auto­ri­sa­sjon.

Det pus­si­ge er at mens tenden­sen går i ret­ning av at det blir vans­ke­li­ge­re og vans­ke­li­ge­re for kon­troll­ob­jek­te­ne å beve­ge seg ano­nymt gjen­nom hver­dag og fest, blir det sta­dig enk­le­re for kon­troll­sam­fun­nets sub­jek­ter å slip­pe å opp­gi navn, adres­se, hen­sikt og hjem­mel….

Sagt på en annen måte: De som skal kon­trol­le­res må ha navne­skilt; kon­trol­lø­re­ne skim­ter vi kna­pt kon­tu­re­ne av.

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen