Fra idé til app på en hackerhelg

Slik ble vinnerbidraget til: Rapport fra Kulturrådets hackathon #hack4no.

Offent­li­ge data er et tema det har blitt skre­vet mye om her i Vox Pub­li­ca, noe som gjen­spei­ler seg i at offent­li­ge data er det tema­et som har blitt brukt som en tag (stikk­ord) i flest artik­ler. Det­te kan du se i søyle­dia­gram­met over tema­er på arkiv­si­de­ne våre (tro­lig er and­re tema­er omtalt enda mer, men VP-arki­vet er ikke «fer­dig­tag­get» ennå).

Offent­li­ge data er ide­en om at data som er inn­hen­tet med skatte­be­ta­ler­nes mid­ler skal fri­gjø­res — åpnes — slik at offent­lig­he­ten har let­test mulig til­gang til dem. For at data skal kun­ne kal­les «åpne», må de være fritt til­gjen­ge­li­ge og kun­ne gjen­bru­kes uten restrik­sjo­ner. For en kjapp inn­fø­ring i åpne data anbe­fa­les den­ne video­en, som begrun­ner hvor­for offent­li­ge data­kil­der bør åpnes.

Hackermaraton hos Kulturrådet

Med det­te som bak­grunn ble jeg som weban­svar­lig i Vox Pub­li­ca sent for å del­ta på Kul­tur- og natur­rei­ses hack­at­hon #hack4no 7–8. febru­ar i Kul­tur­rå­dets loka­ler. Kul­tur- og natur­rei­se er et sam­ar­beid mel­lom Kart­ver­ket, Kul­tur­rå­det, Miljø­di­rek­to­ra­tet, Riks­an­tik­va­ren og Riks­ar­ki­vet. Under den­ne hack­er­ma­ra­to­nen ble over 175 hacke­re, desig­ne­re og data­til­by­de­re sam­let for å idé­myld­re fram og utvik­le nye apper som benyt­ter seg av åpne data. Det hele ble åpnet av stats­sek­re­tæ­re­ne Knut Olav Åmås og Paul Chaf­fey fra hen­holds­vis Kul­tur­de­par­te­men­tet og Kom­mu­nal- og moder­ni­se­rings­de­par­te­men­tet, noe Paul Chaf­fey har skre­vet om i blog­gen sin. Se også Com­pu­ter­worlds opp­sum­me­ring av åpnin­gen.

second take mockup

En mockup av hvor­dan appen vil se ut.

Etter åpnings­fore­dra­ge­ne var det satt av tid til idé­myld­ring, og for­sla­ge­ne som kom ut av det­te ble pre­sen­tert for alle del­ta­ker­ne. Det kom man­ge gode for­slag, men det ble tid­lig klart for meg at jeg øns­ket å vel­ge å bidra på pro­sjek­tet Second Take.

Posisjonsbestemme historiske bilder

For­må­let med den­ne appen er å pre­sen­te­re bru­ke­ren for his­to­ris­ke bil­der fra områ­det bru­ke­ren befin­ner seg i. Bru­ke­ren kan så vel­ge et av bil­de­ne og ta et nytt bil­de av sam­me motiv med tele­fo­nens kame­ra. Det gam­le bil­det leg­ges over søker­vin­du­et for å gjø­re det let­te­re å sam­sva­re bil­de­ne. Etter at bil­det er tatt skal bru­ke­ren kun­ne dele et bil­de sam­men­satt av det nye og det gam­le på sosia­le medi­er.

prototype av second take

Skjerm­dump fra proto­ty­pen av Second Take. Moti­ver fra Ber­gen vises.

Det som fikk mine hacker­fing­re til å krib­le var i hoved­sak to for­hold: I mitt arbeid med våre nye tema­si­der had­de jeg blitt kjent med Nor­ve­gia­na-API-et og hva det kan til­by av his­to­ris­ke bil­der. I til­legg har appen også et for­mål som en crowds­ourcing av posi­sjons­fes­ting av gam­le bil­der. Idet bru­ke­ren tar et nytt bil­de av et gam­melt motiv, vil hans/hennes posi­sjon kun­ne bli brukt til å posi­sjons­be­stem­me hvor det gam­le bil­det er tatt.

Grup­pen som utvik­let appen under #hack4no ble satt sam­men der og da og består av for­uten meg Audun Skau­gen, Rune Myr­land, Åsmund Matzow, Håkon Bjer­kan og Dan Michael Heg­gø. Blant oss har vi både utvik­le­re, desig­ne­re, inter­ak­sjons­de­sig­ne­re og idé­men­nes­ker. Arbei­det under #hack4no før­te til et sett med skis­ser for hvor­dan appen skal se ut samt en webapp som viser at bru­ken av API-et og ide­en om å leg­ge det his­to­ris­ke bil­det over kame­ra­sø­ke­ren fun­ge­rer i prak­sis.

Skjermdump fra prototypen av appen der kamerafunksjonen testes opp mot et bilde fra Google Street View.

Skjerm­dump fra proto­ty­pen av appen der kamerafunk­sjo­nen tes­tes opp mot et bil­de fra Goog­le Stre­et View.

Og vinneren ble…

#hack4no resul­ter­te i 14 inn­send­te bidrag, og alle del­ta­ker­ne stem­te for å kåre en vin­ner blant dis­se. Det var man­ge vel­dig gode bidrag, og blant dis­se er mine favo­rit­ter Hjorte­fot, His­ta­gram og SNL ± Wiki­pe­dia.

Jeg er meget stolt av at Second Take ble kåret som vin­ner­bi­dra­get og ser frem til å del­ta på Futu­re Eve­rything-kon­fe­ran­sen i Man­ches­ter for å pre­sen­te­re appen vår. Nå gjen­står det bare å utvik­le en fun­ge­ren­de proto­typ til And­roid…

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen