Fra idé til app på en hackerhelg

Slik ble vinnerbidraget til: Rapport fra Kulturrådets hackathon #hack4no.

Offentlige data er et tema det har blitt skrevet mye om her i Vox Pub­li­ca, noe som gjen­speil­er seg i at offentlige data er det temaet som har blitt brukt som en tag (stikko­rd) i flest artik­ler. Dette kan du se i søyle­di­a­gram­met over temaer på arkivsi­dene våre (trolig er andre temaer omtalt enda mer, men VP-arkivet er ikke “fer­dig­tagget” ennå).

Offentlige data er ideen om at data som er innhen­tet med skat­te­be­talernes midler skal frigjøres — åpnes — slik at offent­ligheten har lettest mulig til­gang til dem. For at data skal kunne kalles “åpne”, må de være fritt tilgjen­gelige og kunne gjen­brukes uten restrik­sjon­er. For en kjapp inn­føring i åpne data anbe­fales denne videoen, som begrun­ner hvor­for offentlige datak­ilder bør åpnes.

Hackermaraton hos Kulturrådet

Med dette som bak­grunn ble jeg som webans­varlig i Vox Pub­li­ca sent for å delta på Kul­tur- og natur­reis­es hackathon #hack4no 7–8. feb­ru­ar i Kul­tur­rådets lokaler. Kul­tur- og natur­reise er et samar­beid mel­lom Kartver­ket, Kul­tur­rådet, Miljødi­rek­toratet, Rik­san­tik­varen og Rik­sarkivet. Under denne hack­er­mara­to­nen ble over 175 hackere, designere og datatil­by­dere sam­let for å idémyl­dre fram og utvikle nye apper som benyt­ter seg av åpne data. Det hele ble åpnet av statssekretærene Knut Olav Åmås og Paul Chaf­fey fra hen­holdsvis Kul­tur­de­parte­mentet og Kom­mu­nal- og mod­erniser­ings­de­parte­mentet, noe Paul Chaf­fey har skrevet om i bloggen sin. Se også Com­put­er­worlds opp­sum­mer­ing av åpningen.

second take mockup

En mock­up av hvor­dan appen vil se ut.

Etter åpn­ings­fore­dra­gene var det satt av tid til idémyldring, og forsla­gene som kom ut av dette ble pre­sen­tert for alle deltak­erne. Det kom mange gode forslag, men det ble tidlig klart for meg at jeg øns­ket å velge å bidra på pros­jek­tet Sec­ond Take.

Posisjonsbestemme historiske bilder

For­målet med denne appen er å pre­sen­tere bruk­eren for his­toriske bilder fra området bruk­eren befinner seg i. Bruk­eren kan så velge et av bildene og ta et nytt bilde av samme motiv med tele­fo­nens kam­era. Det gam­le bildet legges over søk­ervin­duet for å gjøre det let­tere å samsvare bildene. Etter at bildet er tatt skal bruk­eren kunne dele et bilde sam­men­satt av det nye og det gam­le på sosiale medier.

prototype av second take

Skjer­mdump fra pro­to­typen av Sec­ond Take. Motiv­er fra Bergen vises.

Det som fikk mine hack­erf­in­gre til å kri­ble var i hov­ed­sak to forhold: I mitt arbeid med våre nye temasider hadde jeg blitt kjent med Norve­g­iana-API-et og hva det kan til­by av his­toriske bilder. I til­legg har appen også et for­mål som en crowd­sourc­ing av posisjons­fest­ing av gam­le bilder. Idet bruk­eren tar et nytt bilde av et gam­melt motiv, vil hans/hennes posisjon kunne bli brukt til å posisjons­bestemme hvor det gam­le bildet er tatt.

Grup­pen som utviklet appen under #hack4no ble satt sam­men der og da og består av foruten meg Audun Skau­gen, Rune Myr­land, Åsmund Mat­zow, Håkon Bjerkan og Dan Michael Heg­gø. Blant oss har vi både utviklere, designere, inter­ak­sjons­de­signere og idé­men­nesker. Arbei­det under #hack4no førte til et sett med skiss­er for hvor­dan appen skal se ut samt en webapp som vis­er at bruken av API-et og ideen om å legge det his­toriske bildet over kam­erasøk­eren fun­ger­er i praksis.

Skjermdump fra prototypen av appen der kamerafunksjonen testes opp mot et bilde fra Google Street View.

Skjer­mdump fra pro­to­typen av appen der kam­er­a­funksjo­nen testes opp mot et bilde fra Google Street View.

Og vinneren ble…

#hack4no resul­terte i 14 innsendte bidrag, og alle deltak­erne stemte for å kåre en vin­ner blant disse. Det var mange veldig gode bidrag, og blant disse er mine favorit­ter Hjorte­fot, Hista­gram og SNL ± Wikipedia.

Jeg er meget stolt av at Sec­ond Take ble kåret som vin­ner­bidraget og ser frem til å delta på Future Every­thing-kon­fer­ansen i Man­ches­ter for å pre­sen­tere appen vår. Nå gjen­står det bare å utvikle en fun­gerende pro­to­typ til Android…

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen