Norge vil åpne bistandsdata (endelig)

Følger opp internasjonalt samarbeid om åpenhet i bistand - etter langvarig nøling.

Norge inntar en lite flat­terende 35. plass på den inter­nasjonale rangerin­gen “Aid Trans­paren­cy Index” i 2012. Her måles givere av bis­tand — stater og organ­isas­jon­er — på en lang rekke vari­abler av organ­isas­jo­nen Pub­lish What You Fund. Storbri­tan­nia og Ver­dens­banken top­per indek­sen, og er de eneste som får beteg­nelsen “god” på åpen­het om bistandsinformasjon.

Også i fjor gjorde Norge det svakt med en 27. plass, som jeg skrev om da. Hov­ed­grun­nen til begge de to labre plasserin­gene er Uten­riks­de­parte­mentet og Norads nøling med å følge opp IATI, en inter­nasjon­al stan­dard for pub­lis­er­ing av bis­tands­da­ta. Norge slut­tet seg til stan­dar­d­en ved starten i 2008, men mis­tet så tilsynela­tende inter­essen. I mel­lomti­den er pub­lis­erin­gen av data under IATI i full sving.

Men nå skjer det noe. Uten­riks­de­parte­mentet ga nylig Norad grønt lys til å beg­ynne arbei­det med å tilpasse data­sys­te­mer slik at direk­toratet for utviklingssamar­beid kan beg­ynne å pub­lis­ere data under IATI-stan­dar­d­en i løpet av 2013. Det skulle gi Norge et dytt på neste års åpen­hetsin­deks — en tid­splan etter­ful­gt av pub­lis­er­ing er net­topp anbe­falin­gen fra Pub­lish What You Fund.

Det har aldri vært lett å få noen god fork­lar­ing på UD/Norads nøling. Utslags­givende for den nye giv­en skal ha vært at IATI-stan­dar­d­en skal kom­bineres med stan­dard­er (kalt DAC) som brukes i rap­por­terin­gen av bis­tands­da­ta til OECD, organ­isas­jo­nen for økonomisk samar­beid og utvikling.

Norad begrenser seg i første omgang til å rap­portere data som allerede finnes i direk­toratets eksis­terende data­mod­eller, går det fram av et brev til UD (pdf). En vik­tig endring er at dagens årlige rap­por­ter­ing endres til løpende data-rap­por­ter­ing, i første omgang hvert kvar­tal. Blant dataene som vil bli rap­portert er plan­lagte utbe­talinger fire år fram i tid:

Plan­lagte utbe­talinger skal rap­porteres både for enkeltavtaler og som aggregerte tall for de største mot­takeror­gan­isas­jonene (inter­nasjonale NGO­er og mul­ti­lat­erale organ­isas­jon­er som defin­ert av OECD/DAC) og for alle mot­tak­er­land (hvert land rap­portert for seg). Sist­nevnte rap­por­ter­ing på mot­tak­er­land vil også etter hvert inklud­eres i den årlige rap­por­terin­gen til DAC. I til­legg skal det rap­porteres om tildelte bud­sjett for departe­mentet og dets under­liggende virksomheter. 

Det er mange typer data som Norad anbe­faler å ute­late i beg­yn­nelsen. Blant disse er “pros­jek­t­doku­menter som avtaler, beslut­nings­doku­menter, søk­nad­er og fram­drifts- og slut­trap­por­ter­ing.” Lis­ten i sin hel­het kan ses i Norads ori­en­ter­ing til UD.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen