Norge vil åpne bistandsdata (endelig)

Følger opp internasjonalt samarbeid om åpenhet i bistand - etter langvarig nøling.

Nor­ge inn­tar en lite flat­te­ren­de 35. plass på den inter­na­sjo­na­le ran­ge­rin­gen «Aid Trans­pa­rency Index» i 2012. Her måles give­re av bistand — sta­ter og orga­ni­sa­sjo­ner — på en lang rek­ke vari­ab­ler av orga­ni­sa­sjo­nen Pub­lish What You Fund. Stor­bri­tan­nia og Ver­dens­ban­ken top­per indek­sen, og er de enes­te som får beteg­nel­sen «god» på åpen­het om bistands­in­for­ma­sjon.

Også i fjor gjor­de Nor­ge det svakt med en 27. plass, som jeg skrev om da. Hoved­grun­nen til beg­ge de to labre plas­se­rin­ge­ne er Uten­riks­de­par­te­men­tet og Norads nøling med å føl­ge opp IATI, en inter­na­sjo­nal stan­dard for pub­li­se­ring av bistands­data. Nor­ge slut­tet seg til stan­dar­den ved star­ten i 2008, men mis­tet så til­syne­la­ten­de inter­es­sen. I mel­lom­ti­den er pub­li­se­rin­gen av data under IATI i full sving.

Men nå skjer det noe. Uten­riks­de­par­te­men­tet ga nylig Norad grønt lys til å begyn­ne arbei­det med å til­pas­se data­sys­te­mer slik at direk­to­ra­tet for utvik­lings­sam­ar­beid kan begyn­ne å pub­li­se­re data under IATI-stan­dar­den i løpet av 2013. Det skul­le gi Nor­ge et dytt på nes­te års åpen­hets­in­deks — en tids­plan etter­fulgt av pub­li­se­ring er nett­opp anbe­fa­lin­gen fra Pub­lish What You Fund.

Det har ald­ri vært lett å få noen god for­kla­ring på UD/Norads nøling. Utslags­gi­ven­de for den nye given skal ha vært at IATI-stan­dar­den skal kom­bi­ne­res med stan­dar­der (kalt DAC) som bru­kes i rap­por­te­rin­gen av bistands­data til OECD, orga­ni­sa­sjo­nen for øko­no­misk sam­ar­beid og utvik­ling.

Norad begren­ser seg i førs­te omgang til å rap­por­te­re data som alle­re­de fin­nes i direk­to­ra­tets eksis­te­ren­de data­mo­del­ler, går det fram av et brev til UD (pdf). En vik­tig end­ring er at dagens årli­ge rap­por­te­ring end­res til løpen­de data-rap­por­te­ring, i førs­te omgang hvert kvar­tal. Blant data­ene som vil bli rap­por­tert er plan­lag­te utbe­ta­lin­ger fire år fram i tid:

Plan­lag­te utbe­ta­lin­ger skal rap­por­te­res både for enkelt­av­ta­ler og som aggre­ger­te tall for de størs­te mot­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne (inter­na­sjo­na­le NGO­er og multi­la­te­ra­le orga­ni­sa­sjo­ner som defi­nert av OECD/DAC) og for alle mot­ta­ker­land (hvert land rap­por­tert for seg). Sist­nevn­te rap­por­te­ring på mot­ta­ker­land vil også etter hvert inklu­de­res i den årli­ge rap­por­te­rin­gen til DAC. I til­legg skal det rap­por­te­res om til­del­te bud­sjett for depar­te­men­tet og dets under­lig­gen­de virk­som­he­ter.

Det er man­ge typer data som Norad anbe­fa­ler å ute­late i begyn­nel­sen. Blant dis­se er «pro­sjekt­do­ku­men­ter som avta­ler, beslut­nings­do­ku­men­ter, søk­na­der og fram­drifts- og slut­t­rap­por­te­ring.» Lis­ten i sin hel­het kan ses i Norads ori­en­te­ring til UD.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen