Ingen apps uten data

Kan konkurransen Apps4Norge utløse et skred av data fra det offentlige?

1. febru­ar lan­se­res Apps4Norge, en kon­kur­ran­se for utvik­ling av de bes­te appe­ne for mobi­le og web-baser­te tje­nes­ter basert på åpne offent­li­ge data. Fris­ten for inn­sen­ding av bidrag er 15. april, og arran­gø­re­ne Difi og IKT-Nor­ge lok­ker med penge­pre­mi­er.

Råstof­fet utvik­le­re tren­ger for å lage nyt­ti­ge appli­ka­sjo­ner er selv­føl­ge­lig data. Arran­gø­re­ne lover at nye data­sett blir gjort til­gjen­ge­lig i for­bin­del­se med kon­kur­ran­sen, og det er helt nød­ven­dig. Far­ten i åpnin­gen av offent­lig sek­tors data har vært lave­re enn man­ge av oss had­de håp om for noen år siden.

Data bør også til­rette­leg­ges, skal kon­kur­ran­sen lyk­kes. Data­kil­de­ne bør være let­te å fin­ne fram til og fin­nes i for­ma­ter utvik­le­re fore­trek­ker (API-er der det er rele­vant). Mitt inn­trykk er i hvert fall at man­ge utvik­le­re helst vil bru­ke tid på det krea­ti­ve arbei­det med å lage apps og inter­ak­ti­ve visu­ali­se­rin­ger, ikke på å gra­ve fram data­grunn­la­get.

Så hvor­dan fin­ne data­kil­de­ne? Her er noen len­ker og tips:

  • Data.norge.no: Data­kilde­por­tal og data­ho­tell dre­vet av Difi, der offent­li­ge virk­som­he­ter opp­ford­res til å regist­re­re og leg­ge ut sine data. I det sis­te har det duk­ket opp inter­es­san­te data der om bl.a. sam­ferd­sel.
  • Datakilder.no (CKAN): Uav­hen­gig data­kilde­por­tal til­rette­lagt av Open Know­led­ge Foun­da­tion. Drøyt 200 data­sett er regist­rert der.
  • Opp­søk data­ei­er: Hvis du vet hvil­ken offent­lig etat/virksomhet som for­val­ter data­ene du er inter­es­sert i, sjekk nett­ste­det deres. Det kan godt være at data­kil­der er til­gjen­ge­lig der uten at de er regist­rert i noen av data­kilde­por­ta­le­ne. SSB er kan­skje det bes­te eksemp­let.
  • Krev inn­syn: Hvis du vet om data som ikke er til­gjen­ge­lig, men bur­de være det, ta kon­takt med data­ei­er og krev inn­syn. Det kan være lurt å fin­ne med­sam­men­svor­ne for å pres­se data­ei­er litt eks­tra. Twit­ter: #off­data og #Apps4Norge.

Det går alt­så an å gjø­re noe selv. Et eksem­pel: Ener­gi og kli­ma er en sek­tor der det fin­nes man­ge inter­es­san­te data­kil­der og sto­re mulig­he­ter for utvik­le­re. Som ledd i job­ben jeg gjør for nett­ma­ga­si­net Ener­gi og Kli­ma har jeg begynt på en sam­ling av vik­ti­ge data­kil­der på fel­tet. Den­ne vil jeg utvi­de i tiden som kom­mer. Tips gjer­ne om data­kil­der som bur­de være med i en slik sam­ling.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen