Ingen apps uten data

Kan konkurransen Apps4Norge utløse et skred av data fra det offentlige?

1. feb­ru­ar lanseres Apps4Norge, en konkur­ranse for utvikling av de beste appene for mobile og web-baserte tjen­ester basert på åpne offentlige data. Fris­ten for innsend­ing av bidrag er 15. april, og arrangørene Difi og IKT-Norge lokker med pengepremier. 

Råstof­fet utviklere trenger for å lage nyt­tige app­likasjon­er er selvføl­gelig data. Arrangørene lover at nye datasett blir gjort tilgjen­gelig i forbindelse med konkur­ransen, og det er helt nød­vendig. Farten i åpnin­gen av offentlig sek­tors data har vært lavere enn mange av oss hadde håp om for noen år siden. 

Data bør også tilret­te­legges, skal konkur­ransen lykkes. Datak­ildene bør være lette å finne fram til og finnes i for­mater utviklere fore­trekker (API-er der det er rel­e­vant). Mitt inntrykk er i hvert fall at mange utviklere helst vil bruke tid på det kreative arbei­det med å lage apps og inter­ak­tive visu­alis­eringer, ikke på å grave fram datagrunnlaget.

Så hvor­dan finne datak­ildene? Her er noen lenker og tips:

  • Data.norge.no: Datak­ilde­por­tal og data­hotell drevet av Difi, der offentlige virk­somheter opp­for­dres til å reg­istrere og legge ut sine data. I det siste har det dukket opp inter­es­sante data der om bl.a. samferdsel.
  • Datakilder.no (CKAN): Uavhengig datak­ilde­por­tal tilret­te­lagt av Open Knowl­edge Foun­da­tion. Drøyt 200 datasett er reg­istr­ert der.
  • Opp­søk dataeier: Hvis du vet hvilken offentlig etat/virksomhet som for­val­ter dataene du er inter­essert i, sjekk nettst­edet deres. Det kan godt være at datak­ilder er tilgjen­gelig der uten at de er reg­istr­ert i noen av datak­ilde­por­ta­l­ene. SSB er kan­skje det beste eksem­plet.
  • Krev innsyn: Hvis du vet om data som ikke er tilgjen­gelig, men burde være det, ta kon­takt med dataeier og krev innsyn. Det kan være lurt å finne med­sam­mensvorne for å presse dataeier litt ekstra. Twit­ter: #off­da­ta og #Apps4Norge.

Det går alt­så an å gjøre noe selv. Et eksem­pel: Ener­gi og kli­ma er en sek­tor der det finnes mange inter­es­sante datak­ilder og store muligheter for utviklere. Som ledd i jobben jeg gjør for nettma­gasinet Ener­gi og Kli­ma har jeg beg­y­nt på en sam­ling av vik­tige datak­ilder på fel­tet. Denne vil jeg utvide i tiden som kom­mer. Tips gjerne om datak­ilder som burde være med i en slik samling.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen