Åpen netthøring om NRKs framtid

Vox Publica inviterer til bred og åpen netthøring om NRK og forslaget til ny allmennkringkastingsplakat. Her har du sjansen til å si din mening og påvirke hvordan framtidens NRK skal bli.

NRKs fram­tid og rol­le er oppe til debatt. Kul­tur­mi­nis­ter Trond Gis­ke har sendt en såkalt all­menn­kring­kas­tings­pla­kat med for­slag til nye, over­ord­ne­de ret­nings­lin­jer for NRK på høring.

Hva mener du?

Men debat­ten kan bli mye bre­de­re og åpne­re enn Kul­tur­de­par­te­men­tet leg­ger opp til. Iste­den­for at invi­ta­sjo­nen bare går til utvalg­te orga­ni­sa­sjo­ner og virk­som­he­ter, øns­ker Vox Pub­li­ca med det­te ini­tia­ti­vet å gi alle som øns­ker det sjan­sen til å del­ta i debat­ten om NRKs rol­le og fram­tid. Vi mener at alle bør få mulig­he­ten til å si sin mening og påvir­ke hvor­dan frem­ti­dens NRK skal bli.

Det­te er en vik­tig debatt. Medie­land­ska­pet er i rask end­ring, og over­alt i ver­den stre­ver all­menn­kring­kas­te­re som NRK med å fin­ne en fram­tids­ret­tet modell for sin virk­som­het.

Med det­te debatt­opp­leg­get tar vi Trond Gis­ke og kring­kas­tings­sjef Hans-Tore Bjerk­aas på ordet. Neden­for kan du se video fra Gis­kes pre­sen­ta­sjon av all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten i Ber­gen i mai, der han blant annet sa det­te:

Vi øns­ker å få bre­dest mulig del­ta­kel­se i dis­ku­sjo­nen om (…) NRKs all­menn­kring­kas­ter­opp­drag. Det­te blir den størs­te dis­ku­sjo­nen om NRKs rol­le kan­skje noen­gang.

Kring­kas­tings­sjef Bjerk­aas har på sin side uttalt at han synes det er «fan­tas­tisk at vi får en bred og enga­sjert debatt om NRKs sam­funns­opp­drag.»

Slik leg­ger vi opp debat­ten:

  • Over­sikt­lig: For å leg­ge til ret­te for en mest mulig over­sikt­lig debatt har vi delt opp teks­ten i all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten i fem deler. Vi har også laget en intro­duk­sjon til hver del. Neden­for fin­ner du over­sik­ten over de uli­ke side­ne knyt­tet til NRK-debat­ten.
  • Bredt og smalt: Du behø­ver ikke bare for­hol­de deg til all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten. Hvis du hel­ler vil kom­men­te­re NRKs sam­funns­rol­le og utvik­ling gene­relt, fore­slår vi at du bru­ker kom­men­tar­fel­tet i den­ne artik­ke­len.
  • Opp­sum­me­rin­ger: Under­veis vil vi opp­sum­me­re syns­punk­te­ne som kom­mer inn i nye artik­ler her i maga­si­net. (OPPDATERING 2. august: Les den førs­te opp­sum­me­rin­gen, etter de førs­te tre uke­ne.) Vi vil også føl­ge med på debat­ten i and­re medi­er, blog­ger osv. og refe­re­re den­ne.
  • Leng­re inn­legg: I til­legg til inn­leg­ge­ne i kom­men­tar­fel­tet, invi­te­rer vi fors­ke­re, repre­sen­tan­ter for press­grup­per og and­re til å skri­ve egne artik­ler om NRK-pla­ka­ten. Invi­ta­sjo­nen gjel­der selv­sagt også Vox Pub­li­cas lese­re. Hvis du har eks­tra mye på hjer­tet, fore­slår vi at du tar kon­takt med oss om å skri­ve en egen artik­kel.

Regje­rin­gens hørings­frist er 1. sep­tem­ber. Når vi kom­mer så langt, vil vi lage en egen sam­men­fat­ning av den­ne debat­ten og sen­de inn som egen hørings­ut­ta­lel­se. (OPPDATERING 3. sep­tem­ber: Her kan du lese hørings­ut­ta­lel­sen.)

Og målet med det hele? Det er å gi fle­re sjan­sen til å del­ta i debat­ten og å få fram syns­punk­ter som ellers ikke vil­le blitt repre­sen­tert. God for­nøy­el­se!

Bak­grunns­ma­te­ria­le
Mye av bak­grun­nen for for­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat fin­nes i stor­tings­mel­din­gen Kring­kas­ting i en digi­tal frem­tid. Gis­ke la den­ne fram sam­ti­dig med all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten.

Hvis du øns­ker å lese for­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat i sin hel­het og med depar­te­men­tets hørings­brev, kan det­te las­tes ned her (pdf-doku­ment, 73 KB).

Du kan også sen­de din egen hørings­ut­ta­lel­se direk­te til depar­te­men­tet.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Og nå er mulig­he­ten der, for alle. Vox Pub­li­ca, der jeg er med i redak­sjo­nen, invi­te­rer til en “Åpen nett­hø­ring om NRKs fram­tid”. Vi er litt spen­te, så klart: vil man­ge øns­ke å bidra i et rela­tivt nystar­tet maga­sin med […]

til toppen