NRKs beskjedne ambisjoner

En sammenlikning av den offentlige debatten om allmennkringkasting i Norge og Sverige viser at den svenske debatten både favner videre og er mer prinsipiell. Håkon Larsen oppfordrer den norske offentligheten til å stille høyere forventninger til NRKs virksomhet.

I løpet av det siste halve året har man i Norge forsøkt å dra i gang en bred debatt om all­mennkringkast­ing og NRKs framtid i den dig­i­tale mediever­de­nen. I forbindelse med all­mennkringkast­ingsplakat­en som nå er på høring har både kul­tur­min­is­teren og kringkast­ingss­je­fen uttrykt ønsker om en bred debatt. Et tilsvarende ønske var utgangspunkt for sem­i­naret “Hvor går NRK?”, som ble arrangert i Fritt Ords hus 21. jan­u­ar i år. Omfanget av den offentlige debat­ten om all­mennkringkast­ing har imi­dler­tid vært rel­a­tivt beskje­dent, i hvert fall om vi sam­men­likn­er den med tilsvarende debat­ter i den svenske offentligheten. 

I Sverige har det pågått en omfat­tende debatt om all­mennkringkast­ing generelt, og Sveriges Tele­vi­sion (SVT) og Sveriges Radio (SR) spe­sielt, i et års tid. Debat­ten har blant annet dreid seg om SVT og SRs fremtidsvisjon­er, hvor­dan all­mennkringkasterne kan legit­imere sin virk­somhet, hvorvidt de kan over­leve i framti­dens mediemarked, og hvor­dan opp­draget i så til­felle skal forvaltes. 

Man­glende forventninger
Sam­men­liknet med den svenske debat­ten er den norske min­dre prin­sip­iell; man er ikke så opp­tatt av å diskutere grunnlaget for all­mennkringkast­ing (hva dette skal innebære og hvor­dan det kan tilpass­es vår tid). Debat­tene dreier seg i større grad om temaer som betal­ingssys­temet for lisensen, NRKs inter­nettsats­ing (eller man­gel på sådan) og NRKs generelle økono­mi. Jour­nal­is­tene i ledende norske avis­er, så vel som NRKs egne, bruk­er liten plass på å kom­mentere all­mennkringkast­ing på et generelt nivå. 

De “van­lige” TV-seerne er der­i­mot mer engas­jert i NRKs all­mennkringkaster­virk­somhet, og har skrevet rel­a­tivt mange debat­tinn­legg hvor de uttrykker sin mis­nøye med enkelt­pro­gram­mer, pro­gramkon­septer, den språk­lige eller ide­ol­o­giske pro­filen i NRK. 

Det fremmes høyere krav til SVTs virk­somhet i Sverige, enn det fremmes til NRKs virk­somhet i Norge

Disse betrak­t­nin­gene er basert på en gjen­nom­lesning av alle artik­lene som innehold­er frasen “pub­lic ser­vice” i de svenske avisene Dagens Nyheter (DN) og Sven­s­ka Dag­bladet (SvD) og ordet ”all­mennkringkast­ing” (inklud­ert alter­na­tive endinger) i de norske avisene Aften­posten og Dag­bladet i peri­o­den mel­lom 1. sep­tem­ber 2006 og 31. jan­u­ar i år. Totalt er temaet omtalt i 7.5 ganger så mange artik­ler i de svenske som i de norske avisene (247 mot 33 artik­ler). Høsten 2006 var en peri­ode med mye debatt i den svenske offent­ligheten, men ved å sam­men­likne omfanget av debat­ten for et lengre tid­srom vis­er det seg allikev­el at temaet jevnt over er mer debat­tert i Sverige. I 2006 er temaet omtalt i 425 artik­ler i de svenske avisene (189 i DN og 236 i SvD). Dette er 9 ganger så mange artik­ler som i de norske avisene, hvor det totalt var 47 artik­ler (25 i Aften­posten og 22 i Dagbladet). 

Over en femårepe­ri­ode (2002–2006) lig­ger den gjen­nom­snit­tlige årlige nivå­forskjellen mel­lom det totale antallet artik­ler i de to svenske og norske avisene på 5.1. Dette tyder på at man i den svenske offent­ligheten er mer opp­tatt av å følge opp de lisens­fi­nan­sierte all­mennkringkasternes virk­somhet enn til­fel­let er i den norske.

Det fremmes høyere krav til SVTs virk­somhet i Sverige, enn det fremmes til NRKs virk­somhet i Norge

En nylib­er­al retorikk
I en del av debat­tinn­leggene som frem­mer kri­tikk mot den svenske reg­jerin­gen, så vel som ledelsen i SVT, hevdes det at de før­er en nylib­er­al kul­tur­poli­tikk. Dette hen­speil­er på et økende fokus på seer­tall og mål­grup­pe­tenkn­ing. Kri­tik­erne ønsker seg i stedet at all­mennkringkasterne ikke skal bevege seg for langt bort ifra de ver­di­ene all­mennkringkastin­gen har vært tuftet på siden oppret­telsen av BBC på 1920-tal­let. All­mennkringkasterne blir her ansett som en vik­tig insti­tusjon i et demokratisk sam­funn, og skal spille en sen­tral rolle med hen­syn til å informere borg­erne om vik­tige temaer (dri­ve folkeop­plysning), i til­legg til å under­holde dem. De skal sette pub­likum i stand til å kunne delta i offent­ligheten som kri­tiske og selvs­tendi­ge med­borg­ere, og hen­ter sin legit­imitet gjen­nom deres bidrag til en opplyst og kri­tisk offentlighet. 

SVT er nå i ferd med å bevege seg dit hvor NRK har vært i årevis

Mye av kri­tikken mot SVT går ut på at de beveg­er seg bort ifra denne ideen og hen­i­mot den marked­stenkn­ing som preger de kom­mer­sielle medieak­tørene, at de anser seerne som kon­sumenter og ikke med­borg­ere. En slik kri­tikk blir blant annet frem­met i Dagens Nyheter den 11.9.2006 av 45 TV-jour­nalis­er ansatt i SVT. De hevder at deres arbei­ds­givers grunnlag for å kreve inn lisens forsvin­ner om de ikke kan til­by seerne noe som klart skiller seg ifra de kom­mer­sielle aktørenes tilbud. Innen­for en nylib­er­al retorikk vil all­mennkringkasterne ikke lenger hente sin legit­imitet gjen­nom deres funksjon i en demokratisk offent­lighet, men gjen­nom pub­likums tilslut­ning (målt i seer­tall). Pro­gram­pro­filen vil dermed nærme seg de kom­mer­sielle aktørenes profil. 

SVT er nå i ferd med å bevege seg dit hvor NRK har vært i åre­vis. Helt siden 1990-tal­let, da TV 2 ble etablert på det norske tv-markedet, har man i NRK vært opp­tatt av seer­tall og i stor grad basert sin legit­imitet på dette grunnlag. I Sverige møter en slik utvikling mas­siv kri­tikk, mens vi i Norge i stor grad har inn­fun­net oss med den ret­nin­gen NRK har tatt. Generelt virk­er det som om folkeop­plysning i Sverige blir betrak­tet som et pos­i­tivt ladet ord, mens det i Norge i større grad er neg­a­tivt ladet. Vi anser gjerne tv-pro­gram­mer med folkeop­plysningsam­bisjon­er som trauste, gam­meldagse og formyn­deriske, noe som kan bidra til å fork­lare den tause aksepten av NRKs utvikling i Norge. 

Norges beste allmennkringkaster
Når det gjelder selvtil­lit på egne veg­ne er det stor forskjell mel­lom NRK og SVT. Der sist­nevnte omtaler seg selv som en av ver­dens beste pub­lic ser­vice-kringkastere har NRK nok med å være størst i Norge. Det ulike ambisjon­snivået kom­mer til uttrykk gjen­nom rep­re­sen­tan­ter for all­mennkringkasternes inn­legg i den offentlige debat­ten, så vel som kringkasternes strate­gi­doku­menter. Allerede tit­te­len avs­lør­er ganske mye: Der SVTs het­er SVT. Fri tele­vi­sion i värld­sklass,(pdf-doku­ment) het­er NRKs Noe for alle. Alltid (pdf-doku­ment).

Folkeop­plysning blir gjerne betrak­tet som et elit­is­tisk prosjekt

På den andre siden fremheves NRK i en artikkel i SvD den 10.9.2006 som en meget god kringkaster, som Nor­dens flag­gskip. Dette skyldes at NRK har en større del av det norske tv-markedet enn de andre nordiske all­mennkringkasterne har av sine nasjonale tv-marked­er (NRK1 hadde i 2005 en seeran­del på 40 pros­ent mot SVT1s 24 pros­ent). NRK har størst seeropp­slut­ning blant de norske tv-kana­lene, noe som for NRK fun­ger­er som et bevis på suk­sess. En slik posisjon ønsker man også i SVT, men man har i til­legg et ønske om å være blant de beste all­mennkringkasterne i ver­den, hva innhold­spro­duk­sjon angår. 

His­torisk mulighet
Det er alt­så både en forskjell i all­mennkringkasternes ambisjon­snivå og pub­likums for­vent­ninger til deres virk­somhet. Det er en del aspek­ter som skiller Norge fra Sverige, mye grun­net ulik mak­t­po­sisjon i Skan­di­navia gjen­nom his­to­rien. Sverige har i større grad en tradis­jon for å ori­en­tere seg mot kon­ti­nen­tet, samt å dyrke frem en kul­ture­lite, mens vi i Norge har vek­t­lagt det folke­lige som en sen­tral ver­di. SVTs inter­nasjonale ori­en­ter­ing og svenskenes pos­i­tive hold­ning til ideen om folkeop­plysning kan nok henge sam­men med dette. (Folkeop­plysning blir gjerne betrak­tet som et elit­is­tisk pros­jekt, blant annet i form av et ønske om å bringe den “vik­tige” kul­turen ut til folket). 

Trass i dette er det ganske slående at to land som er like på så mange andre områder har en så ulik opp­fat­ning av hva en all­mennkringkaster i det 21. århun­dre bør være. Nå som NRK er inne i en omstill­ings­fase med dig­i­talis­er­ing og oppret­telse av nye kanaler, har de en his­torisk mulighet til å heve ambisjon­snivået og aspirere mot å være på høyde med ledende inter­nasjonale all­mennkringkastere. Vi kan starte med å stille høyere for­vent­ninger til NRKs virk­somhet i den norske offent­ligheten, og slik legge et press på dem. Så kan vi jo håpe at de en dag vil være på høyde med SVT. 

Artikkelfor­fat­teren er dok­tor­gradsstipen­di­at ved Insti­tutt for sosi­olo­gi og sam­funns­geografi ved Uni­ver­sitetet i Oslo, og arbei­der med en avhan­dling om all­mennkringkast­ing i ulike offent­lighet­skon­tek­ster i Norge og Sverige.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen