Britisk data-frislipp

1000 datasett klare, regjeringen ber utviklere om råd til nytt nettsted.

USA har sitt data.gov der data pro­du­sert av offent­lig sek­tor lis­tes opp og gjø­res til­gjen­ge­lig for videre­bruk. Nå kom­mer snart den bri­tis­ke ver­sjo­nen, skri­ver Guar­di­ans Data­b­log.

Cabi­net Office invi­ter­te sist uke utvik­le­re til å gi råd om en fore­lø­pig, luk­ket ver­sjon av nett­ste­det. Det går fram at man alle­re­de har 1000 data­sett fra sju uli­ke depar­te­men­ter, og data­ene er gjort klar for gjen­bruk:

…we want devel­opers to work with us to use the data to crea­te great appli­ca­tions; give us feed­back on the ear­ly ope­ra­tio­nal com­mu­ni­ty; and tell us how to develop what we have into a sing­le point of access for govern­ment-held pub­lic data.

Jeg håper noen i For­ny­ings­de­par­te­men­tet — og man­ge and­re ste­der — føl­ger nøye med på hva bri­te­ne er i ferd med å gjø­re her.

Inn­leg­get på Guar­di­ans Data­b­log (som anbe­fa­les varmt), inne­hol­der len­ker til man­ge av de inter­es­san­te ini­tia­ti­ve­ne som er tatt på fel­tet i Stor­bri­tan­nia de sis­te åre­ne.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] med en norsk ver­sjon av data.gov – bri­te­ne er alle­re­de godt på vei til å få data.co.uk som Olav Anders skri­ver her og The­Dex­terousWeb er begeist­ret for beta-ver­sjo­nen av den Dru­pal-baser­te […]

  2. […] over rådata på ett sted. Dans­ke­ne har det alle­re­de i digitaliser.dk, og en bri­tisk ver­sjon er rett rundt hjør­net. Kart­leg­gings­pro­sjek­tet vi infor­me­rer om på den­ne blog­gen har begynt på en slik over­sikt. Det er […]

til toppen