Partisekretærens venstre hånd

Trygve Svensson om valget og valgkampen

I en ny epi­sode av podkas­ten Medie­sam­funn møter vi Tryg­ve Svens­son. Han er til van­lig sti­pen­diat ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap på Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Her arbei­der han med reto­rikk, Lud­vig Hol­berg og kon­flikt­løs­ning. Men den sis­te tiden har han kas­tet seg inn i valg­kam­pen for Arbei­der­par­ti­et, og job­bet som parti­sek­re­tær Kjer­sti Sten­sengs råd­gi­ver. Tryg­ve for­tel­ler om sine opp­le­vel­ser og tan­ker om valg, valg­kamp og offent­lig­het. Og en hund gjør seg bemer­ket.

Du kan høre om det­te i epi­so­den under

capture_4

Medie­sam­funn er en podkast­se­rie om medie­vi­ten­skap og reto­rikk.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen