Wikipedia frir til akademikerne

Forskere har så langt glimret med sitt fravær på Wikipedia. Derfor inviteres akademikere til å delta på Wikipedia Academy i Bergen 14. og 15. oktober.

På pro­gram­met står blant and­re Jim­my Wales, kjent som grunn­leg­ger av Wiki­pe­dia. Det­te er førs­te gang et Wiki­pe­dia Aca­de­my arran­ge­res i Nor­ge. Til­sva­ren­de arran­ge­men­ter er tid­li­ge­re avholdt i blant annet Tysk­land.

I til­legg til fore­drags­hol­de­re og inn­le­de­re hen­tet fra Wiki­pe­dias egne rek­ker, rom­mer også pro­gram­met fore­drag av repre­sen­tan­ter fra aka­de­mia, pres­se og poli­tikk — der­iblant Jill Wal­ker Rett­berg fra Fors­ker­grup­pe i digi­tal kul­tur ved UiB, Hel­ge Øgrim som er sjef­re­dak­tør for Jour­na­lis­ten og SV-poli­ti­ke­ren Jørund Lek­nes (Lek­nes har siden truk­ket seg fra arran­ge­men­tet, red.anm.).

Den pri­mæ­re hen­sik­ten med Wiki­pe­dia Aca­de­my er iføl­ge orga­ni­sa­tor og wiki­pe­dia­ner John Erling Blad å ska­pe dia­log mel­lom aka­de­mi­ke­re og wiki­pe­dia­ne­re. Da Vox Pub­li­ca i fjor gjor­de en inter­vju­se­rie med fors­ke­re om deres hold­ning til Wiki­pe­dia, var tenden­sen klar — fors­ke­re prio­ri­te­rer and­re for­mid­lings­ka­na­ler enn Wiki­pe­dia, selv om de erkjen­ner at Wiki­pe­dia er en helt sen­tral for­mid­lings­ka­nal for kunnskap.

— Aka­de­mi­ke­re tren­ger å for­stå hvor­dan nett­sam­funn som Wiki­pe­dia fun­ge­rer. Wiki­pe­dia er i dag den vik­tigs­te kana­len for infor­ma­sjons­for­mid­ling på nett, og har innen­for det­te fel­tet utkon­kur­rert de and­re aktø­re­ne, sier Blad. 

Målet er iføl­ge Blad ikke å gi noen ABC i hvor­dan man skal skri­ve på Wiki­pe­dia, men å få aka­de­mi­ke­re til å for­stå det grunn­leg­gen­de kon­sep­tet bak Wikipedia.

Blad leg­ger til at Wiki­pe­dia er suve­re­ne på kvan­ti­te­ten av infor­ma­sjon, men at det på kva­li­tet fort­satt er forbedringspotensial. 

— Innen­for sine felt kan fors­ke­re sær­lig bidra til å heve kva­li­te­ten, sier han.

Kvalitetssikring og politisering

Pro­gram­met på Wiki­pe­dia Aca­de­my er sen­trert rundt fire uli­ke tema: poli­tikk, pres­se, forsk­ning og for­mid­ling. Det er invi­tert inn en rek­ke sen­tra­le aktø­rer innen­for hvert felt. 

— Ved å tema­ti­se­re dis­se uli­ke områ­de­ne øns­ker vi å ska­pe en dis­ku­sjon omkring sen­tra­le pro­blem­stil­lin­ger i den frem­ti­di­ge utvik­lin­gen av Wiki­pe­dia. Hvor­dan skal vi for eksem­pel hånd­te­re spørs­mål knyt­tet til kva­li­tets­sik­ring? Hvor­dan skal vi for­hol­de oss til poli­ti­se­rin­gen av infor­ma­sjo­nen som blir pre­sen­tert, spør Blad.

Stake ut kursen

Blad poeng­te­rer at det i den­ne sam­men­heng er eks­tremt vik­tig med debatt og dialog.

— Slik det har for­holdt seg frem til nå, har pro­duk­sjo­nen av infor­ma­sjon på Wiki­pe­dia bare ”fulgt strøm­men”. Vi tren­ger å dis­ku­te­re hvil­ken ret­ning Wiki­pe­dia bør ha. Hvor­dan ser man for eksem­pel frem­ti­dens Wiki­pe­dia for seg i pres­sen? Hva ser poli­ti­ke­re og fors­ke­re for seg?

Sam­ti­dig under­stre­ker Blad at han håper at Wiki­pe­dia Aca­de­my, ved å ska­pe inn­sikt blant aka­de­mi­ker­ne, også kan bidra til styr­ke omdøm­met til nettleksikonet.

— Jeg tror det inne­bæ­rer en bety­de­lig posi­tiv effekt at vi får for­mid­let hvor­dan vi fak­tisk arbeider.

Kulturforskjeller

Blad med­gir at det er til­syne­la­ten­de mar­ker­te kul­tur­for­skjel­ler mel­lom aka­de­mi­ke­re og wikipedianere. 

— Aka­de­mi­ke­re er i stør­re grad opp­tatt av å gå i dyb­den og job­be kon­sen­trert og selv­sten­dig. Aka­de­mi­ke­re har nok også et sterkt utvik­let eien­doms­for­hold til arbei­de­ne sine. Bidrags­yte­re på Wiki­pe­dia job­ber jo mer i sam­ar­beid med and­re og mind­re i dyb­den, og de har på langt nær det sam­me eien­doms­for­hol­det til infor­ma­sjo­nen de presenterer.

Blad påpe­ker også at bidrags­yter­ne på Wiki­pe­dia er langt mer vant til å for­mid­le kunn­skap på en til­gjen­ge­lig måte, mens aka­de­mi­ke­re er mer vant til å for­mid­le mot sin egen spe­sia­li­ser­te fagkrets. 

Da Blad job­bet med pro­gram­met til Wiki­pe­dia Aca­de­my, ble det tyde­lig at aka­de­mi­ke­re og wiki­pe­dia­ne­re på ett punkt iro­nisk nok er gans­ke like.

— Jeg had­de håpet at folk som selv bidrar til Wiki­pe­dia også vil­le bidra med fore­drag under arran­ge­men­tet, for i stør­re grad å kun­ne gi inn­sikt i hvor­dan Wiki­pe­dia ser ut innen­fra. Men det vis­te seg vans­ke­lig å moti­ve­re dem. Wiki­pe­dia­ner­ne fore­trek­ker nok først og fremst å job­be med infor­ma­sjons­for­mid­ling hjem­me frem­for PC’en, og er ikke vant til mer utad­ret­tet for­mid­ling. Her er det jo en tyde­lig paral­lell til fors­ker­ne, som kvi­er seg for å for­mid­le på Wiki­pe­dia på bekost­ning av tra­di­sjo­nel­le formidlingskanaler. 

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

 1. Jeg skal både del­ta og snak­ke. Gle­der meg til beg­ge deler.

 2. Pro­gram­mer så langt, men det kan kom­me endringer:

  Ons­dag: Sosi­al og kul­tu­rell innflytelse
  1000–1030 Åpning med Chris­to­pher Harris
  1030–1230 Poli­tikk med Jim­my Wales og Yng­ve Slettholm
  1230–1330 Lunsj
  1330–1630 Pres­se med Olav Ter­je Bergo, Jar­le Aabø, Svela/Lura og Hei­di Nord­by Lunde
  Tors­dag: Erfaringsformidling
  0900–1200 For­mid­ling med Frank Schu­len­burg, Karl Kna­pskog og Anne-Hil­de Nagel
  1200–1300 Lunsj
  1300–1330 Aktu­elt med Mar­tin Bekkelund, …
  1330–1630 Forsk­ning med Nils Chris­to­pher­sen, Jon Hoem, Jill Wal­ker Rett­berg og Trond Trosterud

  Vi håper man­ge benyt­ter den­ne anled­nin­gen til å kom­me i Bryg­gens Muse­um dis­se dagene.

 3. Avatar
  Jørund Leknes says:

  Vil bare under­stre­ke at jeg ikke trakk meg fra arran­ge­men­tet (hvil­ket skul­le impli­se­re at jeg først sa ja og så i etter­tid mel­te avbud). Jeg ble fore­spurt om å del­ta, men had­de dess­ver­re ikke anledning.

  Jeg håper Wiki­pe­dia Aca­de­my blir et godt arran­ge­ment og skul­le gjer­ne vært der!

 4. En bur­de hol­de adskilt wiki-tek­no­lo­gi­en og Wikipedia. 

  Wiki­er er jo en meto­de for åpen nett­pa­sert sam­ar­beids­skri­ving på teks­ter, noe som er en for­bed­ring av fors­ke­res skrive­tek­nikk med «wor­king papers». Wiki­pe­dia er jo bare én wiki, og etter­som Wiki­pe­dia ikke skal inne­hol­de nye forsk­nings­re­sul­ta­ter, er den per defi­ni­sjon ueg­net til de vik­tigs­te forskningsbidragene.

til toppen