Hvordan frigi data? Plakaten er her!

Last ned og skriv ut plakaten med oppskrift på korrekt frigivelse av data.

Nå er den klar og kan las­tes ned, den nors­ke ver­sjo­nen av pla­ka­ten (pdf) som vil gjø­re livet let­te­re for dem som går med pla­ner om å fri­gi data­kil­der (vi har tid­li­ge­re lovet en over­set­tel­se). Se bil­der neden­for.

Pla­ka­ten visu­ali­se­rer de for­skjel­li­ge skrit­te­ne i pro­ses­sen med å gjø­re offent­lig sek­tors data til­gjen­ge­lig for videre­bruk. Den er laget av Ton Zijl­st­ra og James Bur­ke og er pub­li­sert med Crea­ti­ve Com­mons-lisen­sen by-nc-sa (kredi­te­ring, del på sam­me vil­kår til ikke-kom­mer­si­ell bruk). I tråd med det­te repub­li­se­rer vi den her i norsk ver­sjon med sam­me lisens. Håvard Legreid og under­teg­ne­de har over­satt teks­ten.

Pla­ka­ten inne­hol­der natur­lig­vis ikke alle detal­jer om de uli­ke skrit­te­ne i data­pub­li­se­ring, men gir en grei over­sikt over pro­ses­sen. Mer i dyb­den har vi gått tid­li­ge­re med artik­ke­len «Kan mine data gjen­bru­kes?»

Ytter­li­ge­re infor­ma­sjon er lovet av For­ny­ings­de­par­te­men­tet i for­bin­del­se med dets vide­re arbeid med offent­li­ge data: De arbei­der med en veileder/guide til videre­bruk av data.

Klikk på bil­de­ne for å las­te ned pla­ka­ten i pdf-for­mat.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] also to pro­du­ce a com­pre­hen­si­ve and prac­ti­cal guide to ope­ning up data for reu­se. We have tried to con­tri­bute by trans­la­ting Ton Zijl­st­ra and James Burke’s govern­ment data flow­chart into […]

  2. […] also to pro­du­ce a com­pre­hen­si­ve and prac­ti­cal guide to ope­ning up data for reu­se. We have tried to con­tri­bute by trans­la­ting Ton Zijl­st­ra and James Burke’s govern­ment data flow­chart into […]

til toppen