Skattelistenes journalistiske potensial

Nå er skattelistene for 2009 lagt ut, og Norges mest omtalte datasett vil nok generere en del klikk og snakk også denne gangen. Datatilsynet er skeptiske, journalistene positive og vi er alle nysgjerrige. Eller?

Debat­ten om i hvil­ken grad skatte­lis­te­ne skal offent­lig­gjø­res eller ikke er jeg helt sik­ker på at noen and­re tar, så jeg stil­ler meg spørs­må­let: hvil­ket jour­na­lis­tisk poten­si­al lig­ger i skattelistene?

En som har job­bet mye med det­te spørs­må­let er data­jour­na­list Espen Ander­sen. I 2003 skrev han en ypper­lig semes­ter­opp­ga­ve ved jour­na­list­ut­dan­nin­gen ved Høg­sko­len i Oslo med tit­te­len Jour­na­lis­tikk eller dyne­løf­ting? Skatte­lis­te­ne som kil­de for data­støt­tet jour­na­lis­tikk*. Den­ne opp­ga­ven viser at det ikke er til­fel­dig at nett­opp Ander­sen er et av nav­ne­ne bak tje­nes­ter som eien­doms­ba­sen til Bud­stik­ka og makt­ba­sen til NRK. Et raskt blikk på hva slags spørs­mål Ander­sen besvar­te med skattelistene: 

  • Er det stor for­skjell på fat­ti­ge og rike? 
  • Hvor mye eier de rikes­te av den tota­le formuen? 
  • Hvor bor flest gam­le og unge? 
  • Har Asker og Bærum en fri­vil­lig forgubbing? 
  • Hva er den van­ligs­te for­muen på Høvik? 

Uten å gå igjen­nom sva­re­ne Ander­sen fant, synes jeg det er tyde­lig at spørs­må­le­ne både må kun­ne anses som rele­van­te, vik­ti­ge og ikke minst uli­ke de vi er vant med å se. Selv om vi kan­skje har noen mis­tan­ker, for­dom­mer eller mage­fø­lel­ser på sva­re­ne, så vil bru­ken av skatte­lis­te­ne sann­syn­lig­vis gi mer edrue­li­ge og fakta­ba­ser­te svar. Ander­sen beskri­ver det­te som å foku­se­re på vesent­lig­het i ste­det for kun iden­ti­fi­ka­sjon, sen­sa­sjon og aktua­li­tet som nyhetskriterium.

Den­ne typen ana­ly­ser, og man­ge fle­re, lar seg enkelt gjø­re. Og vi ser jo noen av dem også. De kan også tid­vis auto­ma­ti­se­res for stør­re deler av de tema­tis­ke områ­de­ne. I seg selv kan lis­te­ne for­tel­le oss en hel del om vårt Norge.

Penger, person og potensial

Skatte­lis­te­ne har så langt hoved­sa­ke­lig være brukt og pub­li­sert som søk­ba­re data­ba­ser. Vi kan søke på hver­and­res navn og se lik­nings­tal­le­ne for gjel­den­de år. Litt kon­tekst har blitt lagt til, og det fin­nes topp­lis­ter for man­ge uli­ke para­met­re. Fra fød­sels­år til nabo­lag, kjen­di­s­er og poli­ti­ke­re. Det er alt­så som per­son­opp­lys­ning lis­te­ne er et yndet data­sett, men som Ander­sens spørs­mål viser kan lis­te­ne besva­re spørs­mål uten fokus på enkelt­per­son. Lis­te­ne har et helt klart poten­si­al for ana­ly­se av sam­fun­net helt uten per­son­opp­lys­nin­ger. Det betyr ikke at det nød­ven­dig­vis er for­del­ak­tig å pub­li­se­re lis­te­ne i ano­ny­mi­sert form, men at ana­ly­ser som ikke omhand­ler enkelt­per­soner kan gjø­res. Og der er det frem­de­les upløy­et land.

Etter en rask surfe­run­de på et utvalg av dagens nett­avi­ser fin­ner jeg ingen tyde­lig inn­sats på å bry­te tra­di­sjo­nen med topp­lis­ter. Kan­skje med et unn­tak hos Aften­pos­ten, som visu­ali­se­rer gjen­nom­snitts inn­tekt og for­mue for­delt på fød­sels­år, og kon­klu­de­rer med at vi er «rikest» mot slut­ten, og «fat­tigst» i midt­en av tyveårene. 

Ja, det­te er strengt, mener du å ha sett mer spen­nen­de bruk av årets lis­ter: legg gjer­ne igjen en len­ke i kommentarfeltet. 

Mashups

Å kom­bi­ne­re skatte­lis­te­ne med and­re data­sett har poten­si­al. Med hypo­te­sen «pen­ger er makt» vil lis­te­ne med for­del kun­ne slås sam­men med and­re lis­ter over men­nes­ker og bedrif­ter som for­val­ter resur­ser. Å gjø­re ana­ly­ser av byde­ler og områ­de på for­hånd vil kun­ne være til støt­te i and­re nyhets­sa­ker og ana­ly­ser hvor Mat­teus­prin­sip­pet er en rele­vant bak­tan­ke. Hvil­ke data­sett som lar seg mik­se med skatte­lis­te­ne er et åpent spørs­mål, men skatte­lis­te­ne har både navn og adres­ser, og dis­se to lar seg kom­bi­ne­re med mye. Hva slags uni­ke iden­ti­fi­ka­to­rer og annen meta­data Skatte­eta­ten leg­ger ved, er meg ukjent. Hva slags infor­ma­sjons-cock­tails som kan ska­pes er også et ube­svart spørsmål.

Apps og nattevåk

TV 2, VG og Apps AS har laget iPhone-apps av skatte­lis­te­ne. «Alle» de sto­re nett­avi­se­ne har søk­ba­re eller navi­ger­ba­re lis­ter. Da jeg skrud­de på radio­en til fro­kost i dag inter­vju­et radio-repor­te­ren i NRK en med­ar­bei­der i web­re­dak­sjo­nen som kom på jobb kl 03.00 i natt. Da ble lis­te­ne slup­pet, og det har tyde­lig­vis vært et jag i natt i lan­dets redak­sjo­ner. Her har vi vir­ke­lig et data­sett som det bru­kes res­sur­ser på. Had­de det vært en idé å bru­ke litt mer ener­gi på and­re new­sapps-pro­sjek­ter også? 

4500kr og pressekort, takk

Skatte­lis­te­ne kos­ter pen­ger, og kom­mer med en del kri­te­ri­er som må opp­nås. Du må før det førs­te være en del av «pres­sen». Pri­vat­per­soner kan ikke bestil­le lis­te­ne. Vide­re er det noen krav til rap­por­te­ring av feil, og opp­da­te­ring av feil fun­net av Skatte­eta­ten. Lis­ten kos­ter 4.500 kr eks. mva, og skal du også ha skatte­lis­te for aksje­sel­ska­per må du ut med enda 4.500. Det­te er ikke noen bety­de­li­ge sum­mer, i alle fall ikke om lis­te­ne bru­kes opp mot det poten­sia­let som lig­ger i dem, men er det ikke beten­ke­lig at de kos­ter? Er ikke det­te også «data som vi alt har betalt for»?

Og hvor offent­li­ge er egent­lig skatte­lis­te­ne? De er godt kjent, og grun­dig lest, men frie er de ikke.

Så her er len­ken hvor du ikke kan las­te ned skatte­lis­te­ne.

* Opp­ga­ven lå til­gjen­ge­lig på Ander­sens web­side tid­li­ge­re. Da jeg ikke har snak­ket med Ander­sen, lar jeg være å leg­ge ut teks­ten i sin hel­het. Den kan til­syne­la­ten­de lånes fra biblio­te­ket ved Høg­sko­len i Oslo.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Offent­li­ge data, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Nytt blogg­inn­legg: Skatte­lis­te­nes jour­na­lis­tis­ke poten­si­al http://bit.ly/99LrfP […]

  2. […] Så ikke bare er jeg for pub­li­se­ring, jeg er også for mer bruk av skatte­lis­te­ne i jour­na­lis­tik­ken. Eirik Sta­ve­lin har et vel­for­mu­lert inn­legg hos Vox Pub­li­ca hvor han argu­men­te­rer nett­opp for skattel… Han tar for seg data­støt­tet jour­na­lis­tikk-guru Espen Ander­sens semes­ter­opp­ga­ve som viser hovrdan […]

til toppen