Nyhetsapplikasjoner på web: Hvem, hva, hvordan?

Hva slags interaktive produksjoner lager nyhetsmediene? En foreløpig liste over eksempler, metoder og datakilder i inn- og utland.

Noen jour­nal­is­ter skriv­er artik­ler, andre skriv­er dat­apro­gram­mer. I den siste kat­e­gorien er nok de som lager webap­p­likasjon­er i fler­tall. En webap­p­likasjon er et dat­apro­gram som kjør­er i net­tle­seren. Enkelte slike benyttes til å formi­dle nyheter. I dette inn­legget vis­er jeg eksem­pler på slike nyhets-webap­p­likasjon­er. Ned­er­st på siden finner du en liste over eksem­pler, fordelt på land.

Gå rett til lis­ten.

Hva lages?

En av hov­edår­sak­ene til å sam­le på lenker til nyhet­sap­p­likasjon­er er for å finne ut hva som lages. Hvilke områder har redak­sjon­er fun­net rel­e­vante, vik­tige nok, spen­nende nok til å lage nyhet­sap­p­likasjon­er om? Hva finnes?

Vi har eksem­pler på inter­ak­tive visu­alis­eringer (stats­bud­sjett, arbei­d­sløshet), san­ntids sen­sor­da­ta (skip­straf­fik), sted­fest­ing av infor­masjon på kartet (GSM-baser, kildes­or­ter­ing, gift i fiskeop­p­drettsnærin­gen), analy­sev­erk­tøy bruk­eren selv kan benytte (ver­dens beste land, Man­ning Meter, Taxi Flow, val­gre­sul­tater), ikke-lineær his­to­riefortelling (broder­skapet, fly­kjøp-sim­u­la­tor), mon­i­torering av folke­val­gte (buskerud­benken, they­work­fory­ou) og så videre. Det er neppe mulig å beskrive ulike typer i gjen­sidig utelukkende kat­e­gori­er, da de aller fleste innehold­er trekk fra hveran­dre. Det finnes sannsyn­ligvis også uhorvelig mange ulike typer!

Fokus på kart

Fra USA er ’crime maps’, eller krim­i­nalitet­skart, en etablert sjanger, med tidlige eksem­pler som chicagocrime.com (nå every­block). Chicagocrime var et av de første eksem­p­lene på en mashup basert på Google Maps, dette selv før Google Maps fikk et API. 

Også i Norge har vi etter hvert sett løs­ninger med kart. F.eks. NRKs Kul­tur­min­ner under press eller TV2s Her kan opp­drettsan­leggene bruke gift. Om lag hav­parten av eksem­p­lene sam­let inn så langt benyt­ter kart.

Hvem lager dem?

Store redak­sjon­er som nrk.no, nytimes.com og bbc.co.uk har laget og sam­let sine news­apps slik at er lette å finne igjen. Dette gjør at disse finnes langt flere ganger i lis­ten enn mange andre. Det sagt; lis­ten innehold­er over 30 ulike avsendere, og det er ikke avgjort at de store er bedre. 

Fordelin­gen mel­lom ulike land er ujevn. USA, Norge og Storbri­tan­nia utgjør nesten hele lis­ten. Dette har først og fremst med språk­forståelse å gjøre, men også med lese­van­er. Kjen­ner du noen gode eksem­pler fra andre land? Si fra, så leg­ger jeg dem til.

Det er ikke bare nyhet­sredak­sjon­er som lager webap­p­likasjon­er. Også andre som formi­dler nyhets-aktig, eller nyhets-verdig infor­masjon er inter­es­sante. Slike til­feller lig­ger litt på siden av tema her, men det er spen­nende å se hvilke aktør­er som nærmer seg dette fel­tet. Eksem­pler på dette er inter­esse­or­gan­isas­jon­er som ønsker å bli hørt (IFPRIs 2010 Glob­al Hunger Index), design- og tek­nol­o­gisel­skaper som ønsker å bli brukt av pressen. Borg­er­jour­nal­is­ter er så langt ikke rep­re­sen­tert, men den grup­pen er det også rimelig å finne. 

Teknologi

Nesten 40 pros­ent av pros­jek­tene i lis­ten er laget i ren flash. Utover det er det stort sett javascript som gjelder. Et eksem­pel er en java-applet, men denne er fra Many Eyes, og alt­så ikke skrevet i en redak­sjon. Å bruke tjen­ester som Many Eyes senker helt klart terske­len for å lage ”data­jour­nal­is­tikk”, men det gjør også redak­sjo­nen avhengig av eksterne ser­vere og minsker kon­trollen over utseende og oppførsel på nyhet­sap­p­likasjonene. HTML5, som det er knyt­tet en viss for­vent­ning til med tanke på mer spen­nende pre­sen­tasjon av mul­ti­me­di­alt innhold på web, finnes så langt ikke i lis­ten, dog kan­skje denne tid­slin­je­vis­nin­gen fra AP.org kunne tenkes å kvalifisere. 

Datakilder

Litt over halv­parten av lis­ten er bygget på data fra et nasjon­alt statlig arkiv eller andre typer data fra statlige insti­tusjon­er. Det er alt­så en bety­delig andel som ikke er laget på offentlige data. Data fra webt­jen­ester som Twit­ter og Net­flix er enkle å iden­ti­fis­ere, men der er også data fra kul­tursek­toren som Melo­di grand prix, pri­vate sel­skaper som har delt data, sports- og økonomi­tall, inter­esse­or­gan­isas­jon­er (miljøvern), Wikipedia og WikiLeaks. 

Noen app­likasjon­er sam­ler inn data fra bruk­erne, i ulike vari­asjon­er av crowd­sourc­ing. Dette har det vært en del snakk om, men i skrivende stund kjen­ner jeg kun til tre eksem­pler fra nyhet­sredak­sjon­er. Vet du om flere?

Avgrensninger

TV2 har en desk­topap­p­likasjon med nyhet­sop­p­da­teringer, NRK har stream­ing video og lyd, og stadig får flere og flere nyhet­sredak­sjon­er app­likasjon­er til mobil­tele­fon­er og lese­brett. For­mod­entlig utvikles de fleste av denne typen tek­nol­o­giske hjelpemi­dler uten­for redak­sjonene, eller i egne IT-avdelinger. Da en jour­nal­ist og en teknolog snakker rel­a­tivt ulike språk og har ulike faglige ide­al­er, er det net­topp over­lap­pin­gen som fasciner­er, og der­for jak­ter jeg på pro­duk­ter som formi­dler nyheter, der jour­nal­is­ten selv, eller jour­nal­is­ten i samar­beid med en pro­gram­mer­er, har skrevet kode for å formi­dle nyhetene. Lis­ten innehold­er dog en del grensetilfeller.

Sist opp­datert: 16 nov okt 2010. (102 stk)

Nyhetsapp-listen

Hjelp!
Vet du om noen som ikke er med? Legg igjen en kom­men­tar under, så leg­ger vi den til. Målet er å finne så mange ulike typer og gjen­nom­føringer som mulig, for en best mulig beskriv­else av hvem, hva, hvor og hvor­dan om data­jour­nal­is­tikk og nyhetsapplikasjoner.

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

15 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by wpscan and Vox Pub­li­ca, Offentlige data. Offentlige data said: Nyhet­sap­p­likasjon­er på web: Hvem, hva, hvor­dan?: Hva slags inter­ak­tive pro­duk­sjon­er lager nyhetsme­di­ene? En forelø… http://bit.ly/ccQ9wu […]

 2. God over­sikt!

  Vil bare bemerke at Grave­mask­i­nen AS nå er etablert. Atbrox AS er medeier, men nå er det Grave­mask­i­nen AS som lev­er­er tjenesten. :-)

  (Reg­n­er med at dette er en artikkel som vil bli ref­er­ert til av flere, og den er jo tilnærmet en por­tal allerede).

 3. Kan ein ikkje, i sam­band med bruk av slik app­likasjonar, stå i fare for å møta ei enormt stor data­mengd som er vanskelg å tol­ka? Og er dette noko jour­nal­is­tane som skriv dat­apro­gram er med­vitne om, eller tenker dei noko slikt som at mest mog­leg infor­masjon alltid er det beste?

 4. @Joachim; jo det stem­mer. At råda­ta (alt­så data rett fra en data­hold­er uten noen bear­bei­d­ing og tolkn­ing) er vanske­lig å forstå, og krev­er litt innsikt er også et argu­ment som benyttes for å la være å dele data.
  Men: hvis du ser nærmere på eksem­p­lene vil du legge merke til at det benyttes en del ulike teknikker for å bryte data­meng­dene ned i min­dre og mer forståelige del­er. Et eksem­pel på dette finnes i en del ulike for­mer. Tid­slin­jer brukes til å begrense datasett på tid. Se f.eks. TV2s “pirat­jak­ten” eller BBCs “UK mil­i­tary deaths in Afghanistan and Iraq”. Der er mange flere. Kartløs­ninger med tydelige ans­var­som­råder er en annen. Se f.eks. på ting som har med val­gre­sul­tater, NYTimes taxi-kart eller “etikk i olje­fondet”. Fil­trering av data er å skriv av og på ulike para­me­tre for å begrense og å kom­binere del­er av et dataset. Dette brukes også hyp­pig. Eksem­pler er å velge en spe­siell alder­s­gruppe (se f.eks. BTs app om døds­fall blant unge i trafikken), kjønn, bost­ed, val­gdis­trikt, og andre egen­skaper (se f.eks. NRKs “broder­skapet” hvor du kan fil­trere på “straffedømt” bl.a.). De fleste han­dlin­gene vi kan gjøre i slike apps han­dler om å bryte dataene ned i min­dre og mer forståelige deler.
  Sjan­geren infor­masjons-visu­alis­er­ing har som for­mål å foren­kle data slik at vi raskt kan tolke dem. NYTimes er flinke på dette. Aman­da Cox, som var på medieda­gene i Bergen i våres, har gjort seg kjent som virke­lig dyk­tig på dette fel­tet. Se f.eks. hennes inter­ak­tive slideshow “The Job­less Rate for Peo­ple Like You” og “Turn­ing a Corner?”.

  Data vs innsikt.
  Noen redak­sjon­er har et tydelig data-fokus. Med det men­er jeg at de pub­lis­er­er store mengder dataset, ofte som tabeller eller andre for­mer for rel­a­tivt lite bear­bei­d­ede for­mer. The guardians data-blog og tex­as­tri­bune er eksem­pler. Som nevnt av Olav Anders har dette vist seg heldig for tex­as­tri­bune. Jeg er ikke helt sikker på om vi kan omtale dette som “mest mog­leg infor­masjon”, men kan­skje. At det er data, og data-jour­nal­is­tikk er i alle fall ganske tydelig. Men gir det bedre innsikt? Blir vi klokere av det? — Usikker. Det er kult med reelle data om ver­den, og ikke kun inter­vjuer og annen­håndsin­for­masjon, men uten tolkn­ing og veiled­ning kan dette være vanske­lig å bli klok på. Dermed kom­mer innsikt inn i bildet: noen apps “hold­er deg i hån­da” og “guider deg gjen­nom” slik som Aman­da Cox f.eks. har uttalt at er en strate­gi. Du ser hva jeg men­er hvis du sjekker NYTimes “A Peek Into Net­flix Queues” og klikker på lenkene i ingressen. 

  Så; ja, dette er tydelig noe jour­nal­is­tene bak app­likasjonene er klar over og job­ber med. Og mest mulig infor­masjon er nok sjeldent målet, men kvan­titet over noen vari­abler (slik at det alltid er noe som er rel­e­vant for meg som leser, f.eks. i geografisk nærhet, kjønn, alder, prefer­anser, osv) ser ut til å være av større inter­esse. Men, som du påpeker, er dette en poten­siell fallgruve.

  Er det noen apps du synes er spe­sielt data-tunge og vanske­lige å få grep på?

 5. Hei. Litt usikker på akku­rat hva du tenker på, men her er noen forskjel­lige eksem­pler fra VG Nett:

  Haike­sen­tralen, leserne hjelper hveran­dre. Veldig stort under askeskyen.
  http://www.vg.no/spesial/haikesentralen/

  Litt i samme gata: Vaksineguiden. Leserne fylte oversikten
  http://www.vg.no/spesial/svineinfluensa/

  Folke­val­gte
  Crowd­sourc­ing og mashup med skat­te­tal­lene på våre folkevalgte(litt krøll med dataene for øyeblikket)
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/folkevalgte/
  Sak til pros­jek­tet: Vel­stående gubbevelde styr­er Kommune-Norge
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=588619

  MGP, inter­ak­tiv grafikk
  http://www.vg.no/musikk/grand-prix/artikkel.php?artid=572755

  Fea­ture, dig­i­tal fortellerteknikk
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hvor-er-jarle-ramberg/

  Ord­analyser
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=541642
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=576630

 6. Nei, eg tyk­te, som deg, at app­likasjo­nane vert brukt i ein kon­tekst der dei aukar innsikt utan å ska­pa forvir­ring. I alle høve gjeld dette dei døme eg har sett på. 

  Eg tenk­te heller meir på kor­leis jour­nal­is­tane tilnær­mara seg ideen om pro­gram­mer­ing som jour­nal­is­tisk fortel­jar­grep, og kva dei tenkjer deira rol­la i denne kunnskaps­delin­ga er. Med andre ord, vil dei i frem­ste rekkje leg­g­ja fram data slik at lesaren skal dra sin eigne kon­klusjonar, eller står for­tolkn­ingside­olo­gien fram­leis strekt? Og om eg forstår deg rett, Stavelin, er tek jour­nal­is­ten fork­tolkn­ings og kon­tek­stu­alis­er­ing­soppgå­va si seriøst.

 7. @Tom: Takk for lenker, de er nå lagt til. Om du synes det er litt uklart just hva som kval­i­fis­er­er og hva som ikke gjør det, så er jeg enig. Det er mange fly­tende grenser her. For hver app jeg går igjen­nom stiller jeg meg spørsmålet: “Har en jour­nal­ist eller en jour­nal­ist og en pro­gram­mer­er satt seg ned å skrevet kode (javascript, action­script, php, et inn-stikk til CMSet, tilpas­set en bib­liotek, …) for å formi­dle nyheter her?”

  Så kom­mer selvsagt prob­lemet med “hva er nyheter”? Det spørsmålet finnes det mange svar på. Om du har en beskriv­else som du synes kan passe i denne sam­men­hen­gen, så fores­lå den gjerne her. Det som i alle fall er tydelig er at nyt­tet­jen­ester (kalku­la­tor­er, grave­mask­i­nen, “finn nærmeste resirku­ler­ingsstasjon”, visu­alis­er­ing sandtids sen­sor data, osv) skiller seg fra andre mer sto­ry-fokuserte brukerområder.

  @Joachim: jeg men­er vi tolk­er likt her ja. Fokuset på formidling (bruk­er­venn­lighet) vek­tes tyn­gre enn mye funksjon­alitet. De fleste appene her er ganske smale, og gjør ofte kun små opp­gaver just for å lenke argu­ment med data.
  Når det kom­mer til å sleppe løs lesere til å utforske og skape sine egne kon­klusjon­er vari­er­er det mer. Noen apps er helt klart designet slik. F.eks. er mak­t­basen en app der vi som lesere kan jak­te på uheldige relasjon­er selv, og det finnes en del slike. Der er nok dog flere som har et tydeligere grep om leseren, og guider oss gjennom.
  Denne forteller­for­men omtales som mar­tini­glass-struk­turen, alt­så at vi guides gjen­nom en smal port (stet­tet på et liggende mar­ti­ni-glass) som så åpnes for mer utforskn­ing (mar­ti­ni-glas­set åpn­er seg mot en stor over­flate øverst). Alt­så en avart av omvendt pyra­mide, men tilpas­set inter­ak­tive og brukeror­i­en­terte kon­tek­ster. Du kan lese mer om dette her: http://vis.stanford.edu/papers/narrative

  Men; “vil dei i frem­ste rekkje leg­g­ja fram data slik at lesaren skal dra sin eigne kon­klusjonar, eller står for­tolkn­ingside­olo­gien fram­leis strekt?”

  Jeg er ikke helt sikker enda, der­for trenger jeg stadig mer data. Noen redak­sjon­er er ganske flinke til å be om hjelp, råd og tilbakemeld­ing. Men så langt kan det se ut som det er rom for begge del­er. Det er også et forskn­ings-fokus på måter å leg­ger fram data om omver­den som opp­for­dr­er til å selv opp­nå innsikt, det har Nicholas Diakopou­los skrevet litt om her i vox­pub­li­ca: https://voxpublica.no/2009/10/from-civic-data-to-civic-insight/

 8. Hei Eirik,

  lik­te set­nin­gen om por­tal her; vet du om det finnes en nett­side som aggregerer/samler over­sik­ter over nyhetsartikler/programmer hvis for­mål er å spre sam­funnsin­ter­es­sant infor­masjon? Jeg tenker klas­sisk å kunne søke på temaer, få opp relaterte artik­ler, etc.

  Eller mye bra her på Vox Pub­li­ca, stå på!^_^

 9. @Arne: Hyggelig. og nei og jo. Google news aggregerer/samler over­sik­ter over nyhet­sar­tik­ler hvis for­mål er å spre sam­funnsin­ter­es­sant infor­masjon. De sam­ler også fra flere kilder. Videre vill nok net­topp dette være en del av for­målspara­grafen til mange medi­er? Men, nei, jeg vet ikke om noen “por­tal” som tem­a­tisk, geografisk og søk­bart sam­ler mer “infor­masjon” (som noe annet en jour­nal­is­tikk) av vik­tighet. Kan­skje ori­go teller? Det er noen son­er der som må kunne sies at gjør dette. 

  Kan du beskrive litt tydeligere hva du men­er en slik “por­tal” bør inneholde eller gjøre, som ikke gjøres av ori­go, net­tavisene, wikipedia eller google news allerede?

 10. @Eirik: aggregering av nyhet­sar­tik­ler er en ting (innser jeg bruk­te ordet artikkel for lettvint); jeg tenk­te på aggregering av nyhet­sap­p­likasjon­er med metain­for­masjon som gjør at man kan kat­e­goris­ere og søke på dem. Et prob­lem jeg ser for meg her er at det ikke finnes noen stan­dard for hvor­dan metain­for­masjon for nyhet­sap­p­likasjon­er (eller egentlig app­likasjon­er generelt) bør struktureres.

  Jeg innser jeg bruk­er også ordet app­likasjon for lettvint. Med nyhet­sap­p­likasjon tenker jeg en web-basert app­likasjon (for å være tilgjen­gelig over­alt) som har som for­mål å pre­sen­tere infor­masjon på et inter­ak­tivt medie. For å bruke den lenken som er øverst i lis­ten som eksem­pel (Følg pirat­jak­ten her TV2) så har nettsi­den mye inter­ak­tivitet i form av meny­er, face­book-inte­grasjon, etc, men selve nyhet­sap­p­likasjo­nen er på et egen­stående for­mat (http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00743/piratjakten_ny_rett_743552a.swf).

  Når jeg tenker por­tal for nyhet­sap­p­likasjon­er tenker jeg en nett­side som fun­ger­er som et utgangspunkt for å finne disse “egen­stående app­likasjonene”. Hvor­dan den skal klare å sam­le infor­masjo­nen har jeg ikke så mye konkret å bidra med, men det høres ut som at man på sidene du hen­vis­er til på Ori­go bruk­er men­nesker (crowd­sourc­ing?) til å sam­le dataene.

  Kunne du lenket til Ori­go-sidene du hen­vis­er til forresten?^_^

 11. Noe helt annet: Når man skriv­er i kom­men­tar­fel­tet ned­er­st på siden, så er det litt irriterende med ani­masjonene brukt i listin­ga av RSS-fee­dene. Ble dis­tra­hert opp­til flere ganger=P

 12. @Arne: jeg hold­er på å manuelt gjøre just det, å sam­le slike apps i et søk­bart for­mat med mye metain­for­masjon. Det gjør jeg for å analy­sere dem, finne ut hva slags data de er laget på, hva slags analyse de tilbyr osv. Ut over dette vet jeg ikke om noen slike sam­linger. Du er helt klart inne på noe med prob­lemene ang. hvor­dan metain­for­masjon for slike apps bør struk­tur­erer, de her veldig forskjel­lige til tider, og uten et tydelig mål med å sam­le dem (i mitt til­felle analyse, i apple sin app-store er det salg som gjelder). Kan­skje vi kan lære noe av Open Web Appli­ca­tions fra Mozilla? 

  Eksem­plet du vis­er til, TV2s pirat­jak­ten, er en flashapp. De har forde­len (og ulem­pen) med at de er, som du sier, “egen­stående” — alt­så at de kan embed­des i html og fly­ttes fra web­side til web­sider just som en video fra youtube. Omlag halv­parten av eksem­p­lene er laget i flash, og kan med andre ord embed­des slik som du vis­er. Da kan du ta appen ut av TV2s web­sider og bruke den andre sted­er, men i samme stund ar du appen ut av sin kon­tekst og mis­ter vik­tig infor­masjon. F.eks. hvor­dan appen ble/blir opp­datert, hvem som laget den, om kilder osv. De resterende 50% er ikke laget i flash, og kan dermed ikke (uten noe ekstra tilret­te­leg­ging) fly­ttes rundt på samme måte.

  Når jeg hen­viste til ori­go tenk­te jeg mer på at sonene i ori­go lar folk sam­le den infor­masjo­nen de vil og anser som rel­e­vant. I slike til­feller ville jeg ikke kalt det crowd­sourc­ing, da folk sam­ler av egen inter­esse og ikke på opp­for­dring av en sen­tral aktør for å få noe arbeid gjort eller viten kjent.

  PS: Det er ikke jeg som job­ber med designet i vox­pub­li­ca, men jeg kan nevne ani­masjonene når jeg tre­f­fer de som gjør det.

 13. […] “Account­abil­i­ty”, tilreg­ne­lighet, ans­varlighet, ans­vars­følelse, fak­tas­jekket, grundighet — er disse etiske og fag-nære ver­di­ene opp­nåelig i en ver­den av formell kunnskap som kom­mer kaskaderende ned mot en nyhetsapplikasjon? […]

 14. […] data i tabeller i blog­gfor­mat. Dataene er første skritt, så kom­mer visu­alis­eringer, grafer, kart, app­likasjon­er og artik­ler på nett og papir. Ved å bruke pub­likum aktivt hen­ter også The Guardian inn publikums […]

 15. […] lagde vi en liste over inno­va­tiv og spen­nende data­jour­na­lis­tikk pre­sen­tert som nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner. Nå har vi fått tak i en ny opp­da­tert liste fra Joakim Karl­sen, høy­skole­lek­tor ved […]

til toppen