Nyhetsapplikasjoner på web: Hvem, hva, hvordan?

Hva slags interaktive produksjoner lager nyhetsmediene? En foreløpig liste over eksempler, metoder og datakilder i inn- og utland.

Noen jour­na­lis­ter skri­ver artik­ler, andre skri­ver data­pro­gram­mer. I den siste kate­go­rien er nok de som lager webap­pli­ka­sjo­ner i fler­tall. En webap­pli­ka­sjon er et data­pro­gram som kjø­rer i nett­le­se­ren. Enkelte slike benyt­tes til å for­midle nyhe­ter. I dette inn­leg­get viser jeg eksemp­ler på slike nyhets-webap­pli­ka­sjo­ner. Nederst på siden fin­ner du en liste over eksemp­ler, for­delt på land.

Gå rett til lis­ten.

Hva lages?

En av hoved­år­sa­kene til å samle på len­ker til nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner er for å finne ut hva som lages. Hvilke områ­der har redak­sjo­ner fun­net rele­vante, vik­tige nok, spen­nende nok til å lage nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner om? Hva fin­nes?

Vi har eksemp­ler på inter­ak­tive visu­ali­se­rin­ger (stats­bud­sjett, arbeids­løs­het), sann­tids sen­s­ordata (skipstraf­fik), sted­fes­ting av infor­ma­sjon på kar­tet (GSM-baser, kilde­sor­te­ring, gift i fiske­opp­dretts­næ­rin­gen), ana­lyse­verk­tøy bru­ke­ren selv kan benytte (ver­dens beste land, Man­ning Meter, Taxi Flow, valg­re­sul­ta­ter), ikke-lineær his­to­rie­for­tel­ling (bro­der­ska­pet, fly­kjøp-simu­la­tor), moni­to­re­ring av folke­valgte (bus­ke­rud­ben­ken, they­work­foryou) og så videre. Det er neppe mulig å beskrive ulike typer i gjen­si­dig ute­luk­kende kate­go­rier, da de aller fleste inne­hol­der trekk fra hver­andre. Det fin­nes sann­syn­lig­vis også uhor­ve­lig mange ulike typer!

Fokus på kart

Fra USA er ’crime maps’, eller kri­mi­na­li­tets­kart, en etab­lert sjan­ger, med tid­lige eksemp­ler som chicagocrime.com (nå eve­ryblock). Chi­ca­gocrime var et av de første eksemp­lene på en mas­hup basert på Google Maps, dette selv før Google Maps fikk et API. 

Også i Norge har vi etter hvert sett løs­nin­ger med kart. F.eks. NRKs Kul­tur­min­ner under press eller TV2s Her kan opp­dretts­an­leg­gene bruke gift. Om lag hav­par­ten av eksemp­lene sam­let inn så langt benyt­ter kart.

Hvem lager dem?

Store redak­sjo­ner som nrk.no, nytimes.com og bbc.co.uk har laget og sam­let sine new­sapps slik at er lette å finne igjen. Dette gjør at disse fin­nes langt flere gan­ger i lis­ten enn mange andre. Det sagt; lis­ten inne­hol­der over 30 ulike avsen­dere, og det er ikke avgjort at de store er bedre. 

For­de­lin­gen mel­lom ulike land er ujevn. USA, Norge og Stor­bri­tan­nia utgjør nes­ten hele lis­ten. Dette har først og fremst med språk­for­stå­else å gjøre, men også med lese­va­ner. Kjen­ner du noen gode eksemp­ler fra andre land? Si fra, så leg­ger jeg dem til.

Det er ikke bare nyhets­re­dak­sjo­ner som lager webap­pli­ka­sjo­ner. Også andre som for­mid­ler nyhets-aktig, eller nyhets-ver­dig infor­ma­sjon er inter­es­sante. Slike til­fel­ler lig­ger litt på siden av tema her, men det er spen­nende å se hvilke aktø­rer som nær­mer seg dette fel­tet. Eksemp­ler på dette er inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner som øns­ker å bli hørt (IFPRIs 2010 Glo­bal Hun­ger Index), design- og tek­no­logi­sel­ska­per som øns­ker å bli brukt av pres­sen. Bor­ger­jour­na­lis­ter er så langt ikke repre­sen­tert, men den grup­pen er det også rime­lig å finne. 

Teknologi

Nes­ten 40 pro­sent av pro­sjek­tene i lis­ten er laget i ren flash. Utover det er det stort sett java­script som gjel­der. Et eksem­pel er en java-applet, men denne er fra Many Eyes, og altså ikke skre­vet i en redak­sjon. Å bruke tje­nes­ter som Many Eyes sen­ker helt klart ters­ke­len for å lage ”data­jour­na­lis­tikk”, men det gjør også redak­sjo­nen avhen­gig av eks­terne ser­vere og mins­ker kon­trol­len over utse­ende og opp­før­sel på nyhets­ap­pli­ka­sjo­nene. HTML5, som det er knyt­tet en viss for­vent­ning til med tanke på mer spen­nende pre­sen­ta­sjon av multi­me­dialt inn­hold på web, fin­nes så langt ikke i lis­ten, dog kan­skje denne tids­lin­je­vis­nin­gen fra AP.org kunne tenkes å kva­li­fi­sere.

Datakilder

Litt over halv­par­ten av lis­ten er byg­get på data fra et nasjo­nalt stat­lig arkiv eller andre typer data fra stat­lige insti­tu­sjo­ner. Det er altså en bety­de­lig andel som ikke er laget på offent­lige data. Data fra web­tje­nes­ter som Twit­ter og Net­flix er enkle å iden­ti­fi­sere, men der er også data fra kul­tur­sek­to­ren som Melodi grand prix, pri­vate sel­ska­per som har delt data, sports- og øko­nomi­tall, inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner (miljø­vern), Wiki­pe­dia og WikiLe­aks.

Noen appli­ka­sjo­ner sam­ler inn data fra bru­kerne, i ulike varia­sjo­ner av crowds­ourcing. Dette har det vært en del snakk om, men i skri­vende stund kjen­ner jeg kun til tre eksemp­ler fra nyhets­re­dak­sjo­ner. Vet du om flere?

Avgrensninger

TV2 har en desk­to­pap­pli­ka­sjon med nyhets­opp­da­te­rin­ger, NRK har stre­am­ing video og lyd, og sta­dig får flere og flere nyhets­re­dak­sjo­ner appli­ka­sjo­ner til mobil­te­le­fo­ner og lese­brett. For­mo­dent­lig utvik­les de fleste av denne typen tek­no­lo­giske hjelpe­mid­ler uten­for redak­sjo­nene, eller i egne IT-avde­lin­ger. Da en jour­na­list og en tek­no­log snak­ker rela­tivt ulike språk og har ulike fag­lige idea­ler, er det nett­opp over­lap­pin­gen som fasci­ne­rer, og der­for jak­ter jeg på pro­duk­ter som for­mid­ler nyhe­ter, der jour­na­lis­ten selv, eller jour­na­lis­ten i sam­ar­beid med en pro­gram­me­rer, har skre­vet kode for å for­midle nyhe­tene. Lis­ten inne­hol­der dog en del grense­til­fel­ler.

Sist opp­da­tert: 16 nov okt 2010. (102 stk)

Nyhetsapp-listen

Hjelp!
Vet du om noen som ikke er med? Legg igjen en kom­men­tar under, så leg­ger vi den til. Målet er å finne så mange ulike typer og gjen­nom­fø­rin­ger som mulig, for en best mulig beskri­velse av hvem, hva, hvor og hvor­dan om data­jour­na­lis­tikk og nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner.

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

28 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

15 KOMMENTARER

KOMMENTÉR
 1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by wpscan and Vox Pub­lica, Offent­lige data. Offent­lige data said: Nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner på web: Hvem, hva, hvor­dan?: Hva slags inter­ak­tive pro­duk­sjo­ner lager nyhets­me­diene? En forelø… http://bit.ly/ccQ9wu […]

 2. God over­sikt!

  Vil bare bemerke at Grave­ma­ski­nen AS nå er etab­lert. Atbrox AS er med­eier, men nå er det Grave­ma­ski­nen AS som leve­rer tje­nes­ten. :-)

  (Reg­ner med at dette er en artik­kel som vil bli refe­rert til av flere, og den er jo til­nær­met en por­tal alle­rede).

 3. Kan ein ikkje, i sam­band med bruk av slik appli­ka­sjo­nar, stå i fare for å møta ei enormt stor data­mengd som er vans­kelg å tolka? Og er dette noko jour­na­lis­tane som skriv data­pro­gram er med­vitne om, eller ten­ker dei noko slikt som at mest mog­leg infor­ma­sjon all­tid er det beste?

 4. @Joachim; jo det stem­mer. At rådata (altså data rett fra en data­hol­der uten noen bear­bei­ding og tolk­ning) er vans­ke­lig å for­stå, og kre­ver litt inn­sikt er også et argu­ment som benyt­tes for å la være å dele data.
  Men: hvis du ser nær­mere på eksemp­lene vil du legge merke til at det benyt­tes en del ulike tek­nik­ker for å bryte data­meng­dene ned i mindre og mer for­ståe­lige deler. Et eksem­pel på dette fin­nes i en del ulike for­mer. Tids­lin­jer bru­kes til å begrense data­sett på tid. Se f.eks. TV2s «pirat­jak­ten» eller BBCs «UK mili­tary deaths in Afgha­ni­stan and Iraq». Der er mange flere. Kart­løs­nin­ger med tyde­lige ansvars­om­rå­der er en annen. Se f.eks. på ting som har med valg­re­sul­ta­ter, NYTi­mes taxi-kart eller «etikk i olje­fon­det». Fil­tre­ring av data er å skriv av og på ulike para­metre for å begrense og å kom­bi­nere deler av et data­set. Dette bru­kes også hyp­pig. Eksemp­ler er å velge en spe­si­ell alders­gruppe (se f.eks. BTs app om døds­fall blant unge i tra­fik­ken), kjønn, bosted, valg­dis­trikt, og andre egen­ska­per (se f.eks. NRKs «bro­der­ska­pet» hvor du kan fil­trere på «straffe­dømt» bl.a.). De fleste hand­lin­gene vi kan gjøre i slike apps hand­ler om å bryte data­ene ned i mindre og mer for­ståe­lige deler.
  Sjan­ge­ren infor­ma­sjons-visu­ali­se­ring har som for­mål å for­enkle data slik at vi raskt kan tolke dem. NYTi­mes er flinke på dette. Amanda Cox, som var på medie­da­gene i Ber­gen i våres, har gjort seg kjent som vir­ke­lig dyk­tig på dette fel­tet. Se f.eks. hen­nes inter­ak­tive slide­show «The Jobless Rate for People Like You» og «Tur­ning a Cor­ner?».

  Data vs inn­sikt.
  Noen redak­sjo­ner har et tyde­lig data-fokus. Med det mener jeg at de pub­li­se­rer store meng­der data­set, ofte som tabel­ler eller andre for­mer for rela­tivt lite bear­bei­dede for­mer. The guar­di­ans data-blog og texastri­bune er eksemp­ler. Som nevnt av Olav Anders har dette vist seg hel­dig for texastri­bune. Jeg er ikke helt sik­ker på om vi kan omtale dette som «mest mog­leg infor­ma­sjon», men kan­skje. At det er data, og data-jour­na­lis­tikk er i alle fall ganske tyde­lig. Men gir det bedre inn­sikt? Blir vi klo­kere av det? – Usik­ker. Det er kult med reelle data om ver­den, og ikke kun inter­vjuer og annen­hånds­in­for­ma­sjon, men uten tolk­ning og vei­led­ning kan dette være vans­ke­lig å bli klok på. Der­med kom­mer inn­sikt inn i bil­det: noen apps «hol­der deg i hånda» og «guider deg gjen­nom» slik som Amanda Cox f.eks. har uttalt at er en stra­tegi. Du ser hva jeg mener hvis du sjek­ker NYTi­mes «A Peek Into Net­flix Que­ues» og klik­ker på len­kene i ingres­sen.

  Så; ja, dette er tyde­lig noe jour­na­lis­tene bak appli­ka­sjo­nene er klar over og job­ber med. Og mest mulig infor­ma­sjon er nok sjel­dent målet, men kvan­ti­tet over noen vari­ab­ler (slik at det all­tid er noe som er rele­vant for meg som leser, f.eks. i geo­gra­fisk nær­het, kjønn, alder, pre­fe­ran­ser, osv) ser ut til å være av større inter­esse. Men, som du påpe­ker, er dette en poten­si­ell fall­gruve.

  Er det noen apps du synes er spe­si­elt data-tunge og vans­ke­lige å få grep på?

 5. Hei. Litt usik­ker på akku­rat hva du ten­ker på, men her er noen for­skjel­lige eksemp­ler fra VG Nett:

  Haike­sen­tra­len, leserne hjel­per hver­andre. Vel­dig stort under aske­skyen.
  http://www.vg.no/spesial/haikesentralen/

  Litt i samme gata: Vak­sine­guiden. Leserne fylte over­sik­ten
  http://www.vg.no/spesial/svineinfluensa/

  Folke­valgte
  Crowds­ourcing og mas­hup med skatte­tal­lene på våre folkevalgte(litt krøll med data­ene for øye­blik­ket)
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/folkevalgte/
  Sak til pro­sjek­tet: Vel­stå­ende gubbe­velde sty­rer Kom­mune-Norge
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=588619

  MGP, inter­ak­tiv gra­fikk
  http://www.vg.no/musikk/grand-prix/artikkel.php?artid=572755

  Feature, digi­tal for­tel­ler­tek­nikk
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hvor-er-jarle-ramberg/

  Ord­ana­ly­ser
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=541642
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=576630

 6. Nei, eg tykte, som deg, at appli­ka­sjo­nane vert brukt i ein kon­tekst der dei aukar inn­sikt utan å skapa for­vir­ring. I alle høve gjeld dette dei døme eg har sett på. 

  Eg tenkte hel­ler meir på kor­leis jour­na­lis­tane til­nær­mara seg ideen om pro­gram­me­ring som jour­na­lis­tisk for­tel­jar­grep, og kva dei ten­kjer deira rolla i denne kunn­skaps­de­linga er. Med andre ord, vil dei i frem­ste rek­kje leg­gja fram data slik at lesa­ren skal dra sin eigne kon­klu­sjo­nar, eller står for­tolk­nings­ide­o­lo­gien fram­leis strekt? Og om eg for­står deg rett, Sta­ve­lin, er tek jour­na­lis­ten forktolk­nings og kon­teks­tua­li­se­ring­sopp­gåva si seriøst.

 7. @Tom: Takk for len­ker, de er nå lagt til. Om du synes det er litt uklart just hva som kva­li­fi­se­rer og hva som ikke gjør det, så er jeg enig. Det er mange fly­tende gren­ser her. For hver app jeg går igjen­nom stil­ler jeg meg spørs­må­let: «Har en jour­na­list eller en jour­na­list og en pro­gram­me­rer satt seg ned å skre­vet kode (java­script, action­script, php, et inn-stikk til CMSet, til­pas­set en biblio­tek, …) for å for­midle nyhe­ter her?»

  Så kom­mer selv­sagt pro­ble­met med «hva er nyhe­ter»? Det spørs­må­let fin­nes det mange svar på. Om du har en beskri­velse som du synes kan passe i denne sam­men­hen­gen, så fore­slå den gjerne her. Det som i alle fall er tyde­lig er at nytte­tje­nes­ter (kalk­u­la­to­rer, grave­ma­ski­nen, «finn nær­meste resir­ku­le­rings­sta­sjon», visu­ali­se­ring sand­tids sen­sor data, osv) skil­ler seg fra andre mer story-foku­serte bru­ker­om­rå­der.

  @Joachim: jeg mener vi tol­ker likt her ja. Foku­set på for­mid­ling (bru­ker­venn­lig­het) vek­tes tyngre enn mye funk­sjo­na­li­tet. De fleste appene her er ganske smale, og gjør ofte kun små opp­ga­ver just for å lenke argu­ment med data.
  Når det kom­mer til å sleppe løs lesere til å utforske og skape sine egne kon­klu­sjo­ner varie­rer det mer. Noen apps er helt klart desig­net slik. F.eks. er makt­ba­sen en app der vi som lesere kan jakte på uhel­dige rela­sjo­ner selv, og det fin­nes en del slike. Der er nok dog flere som har et tyde­li­gere grep om lese­ren, og guider oss gjen­nom.
  Denne for­tel­ler­for­men omta­les som mar­tini­glass-struk­tu­ren, altså at vi guides gjen­nom en smal port (stet­tet på et lig­gende mar­tini-glass) som så åpnes for mer utforsk­ning (mar­tini-glas­set åpner seg mot en stor over­flate øverst). Altså en avart av omvendt pyra­mide, men til­pas­set inter­ak­tive og bru­ker­ori­en­terte kon­teks­ter. Du kan lese mer om dette her: http://vis.stanford.edu/papers/narrative

  Men; «vil dei i frem­ste rek­kje leg­gja fram data slik at lesa­ren skal dra sin eigne kon­klu­sjo­nar, eller står for­tolk­nings­ide­o­lo­gien fram­leis strekt?»

  Jeg er ikke helt sik­ker enda, der­for tren­ger jeg sta­dig mer data. Noen redak­sjo­ner er ganske flinke til å be om hjelp, råd og til­bake­mel­ding. Men så langt kan det se ut som det er rom for begge deler. Det er også et forsk­nings-fokus på måter å leg­ger fram data om omver­den som opp­ford­rer til å selv oppnå inn­sikt, det har Nicholas Diakopou­los skre­vet litt om her i vox­pub­lica: http://voxpublica.no/2009/10/from-civic-data-to-civic-insight/

 8. Hei Eirik,

  likte set­nin­gen om por­tal her; vet du om det fin­nes en nett­side som aggregerer/samler over­sik­ter over nyhetsartikler/programmer hvis for­mål er å spre sam­funns­in­ter­es­sant infor­ma­sjon? Jeg ten­ker klas­sisk å kunne søke på temaer, få opp rela­terte artik­ler, etc.

  Eller mye bra her på Vox Pub­lica, stå på!^_^

 9. @Arne: Hyg­ge­lig. og nei og jo. Google news aggregerer/samler over­sik­ter over nyhets­ar­tik­ler hvis for­mål er å spre sam­funns­in­ter­es­sant infor­ma­sjon. De sam­ler også fra flere kil­der. Videre vill nok nett­opp dette være en del av for­måls­pa­ra­gra­fen til mange medier? Men, nei, jeg vet ikke om noen «por­tal» som tema­tisk, geo­gra­fisk og søk­bart sam­ler mer «infor­ma­sjon» (som noe annet en jour­na­lis­tikk) av vik­tig­het. Kan­skje origo tel­ler? Det er noen soner der som må kunne sies at gjør dette. 

  Kan du beskrive litt tyde­li­gere hva du mener en slik «por­tal» bør inne­holde eller gjøre, som ikke gjø­res av origo, nett­avi­sene, wiki­pe­dia eller google news alle­rede?

 10. @Eirik: aggre­ge­ring av nyhets­ar­tik­ler er en ting (inn­ser jeg brukte ordet artik­kel for lett­vint); jeg tenkte på aggre­ge­ring av nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner med meta­in­for­ma­sjon som gjør at man kan kate­go­ri­sere og søke på dem. Et pro­blem jeg ser for meg her er at det ikke fin­nes noen stan­dard for hvor­dan meta­in­for­ma­sjon for nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner (eller egent­lig appli­ka­sjo­ner gene­relt) bør struk­tu­re­res.

  Jeg inn­ser jeg bru­ker også ordet appli­ka­sjon for lett­vint. Med nyhets­ap­pli­ka­sjon ten­ker jeg en web-basert appli­ka­sjon (for å være til­gjen­ge­lig over­alt) som har som for­mål å pre­sen­tere infor­ma­sjon på et inter­ak­tivt medie. For å bruke den len­ken som er øverst i lis­ten som eksem­pel (Følg pirat­jak­ten her TV2) så har nett­si­den mye inter­ak­ti­vi­tet i form av menyer, face­book-inte­gra­sjon, etc, men selve nyhets­ap­pli­ka­sjo­nen er på et egen­stå­ende for­mat (http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00743/piratjakten_ny_rett_743552a.swf).

  Når jeg ten­ker por­tal for nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner ten­ker jeg en nett­side som fun­ge­rer som et utgangs­punkt for å finne disse «egen­stå­ende appli­ka­sjo­nene». Hvor­dan den skal klare å samle infor­ma­sjo­nen har jeg ikke så mye kon­kret å bidra med, men det høres ut som at man på sidene du hen­vi­ser til på Origo bru­ker men­nesker (crowds­ourcing?) til å samle data­ene.

  Kunne du len­ket til Origo-sidene du hen­vi­ser til forresten?^_^

 11. Noe helt annet: Når man skri­ver i kom­men­tar­fel­tet nederst på siden, så er det litt irri­te­rende med ani­ma­sjo­nene brukt i lis­tinga av RSS-feedene. Ble dis­tra­hert opp­til flere ganger=P

 12. @Arne: jeg hol­der på å manu­elt gjøre just det, å samle slike apps i et søk­bart for­mat med mye meta­in­for­ma­sjon. Det gjør jeg for å ana­ly­sere dem, finne ut hva slags data de er laget på, hva slags ana­lyse de til­byr osv. Ut over dette vet jeg ikke om noen slike sam­lin­ger. Du er helt klart inne på noe med pro­ble­mene ang. hvor­dan meta­in­for­ma­sjon for slike apps bør struk­tu­re­rer, de her vel­dig for­skjel­lige til tider, og uten et tyde­lig mål med å samle dem (i mitt til­felle ana­lyse, i apple sin app-store er det salg som gjel­der). Kan­skje vi kan lære noe av Open Web Appli­ca­tions fra Mozilla? 

  Eksemp­let du viser til, TV2s pirat­jak­ten, er en flashapp. De har for­de­len (og ulem­pen) med at de er, som du sier, «egen­stå­ende» – altså at de kan embed­des i html og flyt­tes fra web­side til web­si­der just som en video fra yout­ube. Omlag halv­par­ten av eksemp­lene er laget i flash, og kan med andre ord embed­des slik som du viser. Da kan du ta appen ut av TV2s web­si­der og bruke den andre ste­der, men i samme stund ar du appen ut av sin kon­tekst og mis­ter vik­tig infor­ma­sjon. F.eks. hvor­dan appen ble/blir opp­da­tert, hvem som laget den, om kil­der osv. De res­te­rende 50% er ikke laget i flash, og kan der­med ikke (uten noe eks­tra til­rette­leg­ging) flyt­tes rundt på samme måte.

  Når jeg hen­viste til origo tenkte jeg mer på at sonene i origo lar folk samle den infor­ma­sjo­nen de vil og anser som rele­vant. I slike til­fel­ler ville jeg ikke kalt det crowds­ourcing, da folk sam­ler av egen inter­esse og ikke på opp­ford­ring av en sen­tral aktør for å få noe arbeid gjort eller viten kjent.

  PS: Det er ikke jeg som job­ber med desig­net i vox­pub­lica, men jeg kan nevne ani­ma­sjo­nene når jeg tref­fer de som gjør det.

 13. […] «Accoun­ta­bi­lity», til­reg­ne­lig­het, ansvar­lig­het, ansvars­fø­lelse, fakta­sjek­ket, grun­dig­het – er disse etiske og fag-nære ver­di­ene opp­nåe­lig i en ver­den av for­mell kunn­skap som kom­mer kas­ka­de­rende ned mot en nyhets­ap­pli­ka­sjon? […]

 14. […] data i tabel­ler i blogg­for­mat. Data­ene er første skritt, så kom­mer visu­ali­se­rin­ger, gra­fer, kart, appli­ka­sjo­ner og artik­ler på nett og papir. Ved å bruke pub­li­kum aktivt hen­ter også The Guar­dian inn pub­li­kums […]

 15. […] lagde vi en liste over inno­va­tiv og spen­nende data­jour­na­lis­tikk pre­sen­tert som nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner. Nå har vi fått tak i en ny opp­da­tert liste fra Joakim Karl­sen, høy­skole­lek­tor ved […]

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen