Datajournalistikkhåndboken er her (i beta)

Essensiell lesning både for begynnere og viderekomne.
Data Journalism Handbook - 1.0 BETA

Data Jour­na­lism Hand­book — 1.0 BETA

Nå kan du lese det som kan­skje er ver­dens første bok om data­jour­na­lis­tikk. Boken er ute i beta (som muli­gens kan høres pus­sig ut for en ord-jour­na­list, men som høres helt rik­tig ut for en data-jour­na­list) og er en impo­ne­rende sam­ling kunn­skap om data­jour­na­lis­tikk­fa­get. Boken er skre­vet av durk­drevne data­jour­na­lis­ter fra redak­sjo­ner ver­den over, og pas­ser godt både for de som alle­rede kan mye om dette og for de som anser dette som nytt ter­ri­to­rium.

Først som sist, her er adres­sen: datajournalismhandbook.org. Bak pro­sjek­tet står Euro­pean Jour­na­lism Centre og Open Know­ledge Foun­da­tion.

En kort gjennomgang

Boken består av syv deler. Den første omhand­ler selve boken, etter­fulgt av en sam­ling korte, men mer teo­re­tiske beskri­vel­ser av hva data­jour­na­lis­tikk er (eller kan være). Kapit­tel tre omhand­ler hvor­dan dette ser ut i prak­sis i ulike redak­sjo­ner. Her er store aktø­rer som BBC, Zeit, the Guar­dian og Chi­cago Tri­bune sen­trale, men våre ven­ner i Dan­mark i Kaas & Mul­vad får også plass. Neste del (case stu­dies) beskri­ver kon­krete eksemp­ler, og lik­ner en del i stil på det vi kjen­ner fra SKUPs metode­rap­por­ter. Disse er tyde­lig­vis tenkt til å vare over tid, så detal­jer om kode og tek­no­logi omta­les kun over­fla­disk. Her skulle jeg gjerne ha sett mer ner­dete detal­jer, men jeg inn­ser at dette både kan skremme den ikke-tek­niske leser så vel som for­korte leve­ti­den på denne boken dra­ma­tisk.

Kapit­te­let om til­gang på data tar for seg både tek­niske og sosiale meto­der for å få hen­dene på de data­set­tene du drøm­mer om. Søke­tips for jour­na­lis­ter fin­ner du i en langt mer opp­da­tert utgave enn hva som er å lese i tra­di­sjo­nelle lære­bø­ker og er av det bedre jeg har sett i «lære­bok-for­mat» for sånt stoff. Når det kom­mer til til­gang på data i for­hold til offent­lig­hets­lo­ven, så har ikke jeg erfa­ring nok til å avgjøre om dette er just likt i Norge som i EU/USA, men for meg later det til som om også disse avsnit­tene er høyst aktu­elle (og rik­tige) også her på ber­get. Videre får vi erfa­rin­ger med å skaffe data med enkle meto­der, både tek­niske (masse-ned­las­ting, scra­ping, o.l.) og men­nes­ke­lige fram­gangs­må­ter (sånn gjør du for å få til­gang til data som i utgangs­punk­tet er offent­lige, men som du like­vel ikke får på første for­søk).

«For­stå data» (Under­stan­ding data) omhand­ler egent­lig sta­ti­stikk og infor­ma­sjons­vi­su­ali­se­ring, men er pol­st­ret i myke ord som ikke bør skremme den tall-redde (den arit­mo­fobe?). I anek­do­tiske beret­nin­ger påvises feil, slurv og til­hø­rende årsa­ker. Dette er et mor­somt kapit­tel, og bør være til nytte for deg som vil lage jour­na­lis­tikk av tall, men ikke har så mye erfa­ring. Et fint sted å starte, men andre ord. Kapit­te­let avslut­tes med en like myk intro­duk­sjon til infor­ma­sjons­vi­su­ali­se­rings­teori, før siste kapit­tel om his­to­rie­for­tel­ling i data­jour­na­lis­tikk begyn­ner.

Og det som begyn­ner er egent­lig en gjen­nom­gang av nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner der for­tel­ler­grep og for­mid­lings­må­ter kom­men­te­res. Her fin­ner vi også et norsk bidrag fra John Bones i Ver­dens Gang som viser hvor­dan VG gjør det, kom­men­tert med hvilke verk­tøy som ble brukt og tan­ker om hva som utgjør en god visu­ali­se­ring.

Alt i alt

Denne boken er nyt­tig, lett­lest, godt illust­rert med eksemp­ler og ikke minst len­ker. Som en bok fore­lø­pig kun i html (den kom­mer også på papir) har den for mange gode len­ker til å ta med alle her, der­med valgte jeg å ikke ta med noen. Det er verdt å gå gjen­nom boken bare for å leite etter gode len­ker, både til verk­tøy, data og eksemp­ler på hvor­dan data blir jour­na­lis­tikk. At boken er skre­vet av mange ulike men­nesker gjør at sti­len varie­rer litt, men redak­tø­rene har gjort en flott jobb med å struk­tu­rere stof­fet på en slik måte at alt hen­ger logisk sam­men. De ulike stem­mene for­tel­ler «slik gjør vi det her hos oss», og etter en del eksemp­ler er det tyde­lig at det er mye av det samme som går igjen. Folk sli­ter med de samme pro­ble­mene, og deler her sine erfa­rin­ger med å løse dem. Det er beha­ge­lig, da det kon­sen­tre­rer de egen­ska­pene og meto­dene dagens data­jour­na­lis­ter selv set­ter høy­est. Det gir neste gene­ra­sjon data­jour­na­lis­ter et langt bedre utgangs­punkt enn det dagens data­jour­na­lis­ter hadde. 

Boken er fin som en inn­fø­ring eller grunn­bok. Den bør leses av deg som ser at det blir sta­dig mer fris­tende data å jobbe med, og slett ikke så mange data­jour­na­lis­ter til å trylle fram his­to­riene de skjuler. Aller helst leses boken akkom­pag­nert av en noe mer tek­nisk lek­tyre, som en bok om programmering/databaser/visualisering og et saf­tig data­sett klart til å bli første­side­stoff (og da mener jeg selv­sagt for­side-på-nett­avi­sen-stoff).

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

28 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

KOMMENTÉR
 1. Når jeg skri­ver «kan­skje» i første set­ning, så kan man selv­sagt komme med inn­vin­nin­ger. F.eks. gav the Guar­dian ut e-boken «Facts are sacred: the power of data» for en tid til­bake, og dette er jo på en måte en data­jour­na­lis­tikk­bok. Jeg synes den er litt for foku­sert på hva the Guar­dian gjør og er, og at det der­med ikke er så mye å lære (i alle fall mtp ting du kan gjøre selv, aleine).

  Å si at Preci­sion Jour­na­lism: A Reporter’s Intro­duc­tion to Social Science Met­hods fra 70-tal­let (siste utgave fra 2002) av guru Phi­lip Meyer ikke er en data­jour­n­lis­tikk­hånd­bok er hel­ler ikke helt lett. Selv om det meste som omhand­ler tek­no­logi i denne boken er sør­ge­lig utda­tert på det prak­tiske, så er ide­ene og teori­ene like rele­vante i dag.

  Så; the Data Jour­na­lism Hand­book er kan­skje ver­dens første data­jour­na­lis­tikk­bok. I alle fall kan­skje den første som er skre­vet i kol­la­bo­ra­sjon av mange av ver­dens frem­ste prak­ti­kere på fel­tet.

 2. Thank you for the very posi­tive review. I’m glad you like the book. Shortly before its launch some­one uploa­ded this time­line showing the his­tory of books about Com­pu­ter Assis­ted Repor­ting, Preci­sion Jour­na­lism and how jour­na­lists can use data:

  http://www.youtube.com/watch?v=v5lI2l0exFE

  Liliana Bounegru’s chap­ter in the book also looks a bit more at this his­tory.

 3. Thanks for the link Jonat­han.
  Quite a few of the books in the time­line are new to me, I’ll con­si­der pick­ing them up. Are anyone of them par­ti­cu­larly impor­tant or fun?

  When it comes to Liliana Bounegru’s chap­ter, I think she does a good job navi­ga­ting the namings of this(e) trade(s).

  I think all of the names used to define various tech­no­lo­gical approa­ches to jour­na­lism (Com­pu­ter Assis­ted Repor­ting, Preci­sion Jour­na­lism, data jour­na­lism, data­base jour­na­lism, com­pu­ta­tio­nal jour­na­lism, etc) are unclear, over­lap­ping each other, «endange­red spec­ies» (do we pic­ture jour­na­list as purely wri­ters of prose in the future?) and also somewhat unsuccess­ful (If any of these names and under­ly­ing prac­tices really cough on broadly, I’d expect the name to dis­appear and the prac­tice to fall in under «jour­na­lism» – what jour­na­lists do).

  Still fasci­na­ting though!

 4. Fin artik­kel. :)

  Stu­de­rer infor­ma­sjons­vit­skap ved SV på UiB, og det å kunne finne his­to­riar i større data­sett samt skaffe til veie nyt­tige data er noko som eg gjerne vil lære meir om. Flott at ei slik bok ligg gra­tis på nett!

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen