Datajournalistikkhåndboken er her (i beta)

Essensiell lesning både for begynnere og viderekomne.
Data Journalism Handbook - 1.0 BETA

Data Jour­na­lism Hand­book — 1.0 BETA

Nå kan du lese det som kan­skje er ver­dens førs­te bok om data­jour­na­lis­tikk. Boken er ute i beta (som muli­gens kan høres pus­sig ut for en ord-jour­na­list, men som høres helt rik­tig ut for en data-jour­na­list) og er en impo­ne­ren­de sam­ling kunn­skap om data­jour­na­lis­tikk­fa­get. Boken er skre­vet av durk­drev­ne data­jour­na­lis­ter fra redak­sjo­ner ver­den over, og pas­ser godt både for de som alle­re­de kan mye om det­te og for de som anser det­te som nytt ter­ri­to­ri­um.

Først som sist, her er adres­sen: datajournalismhandbook.org. Bak pro­sjek­tet står Euro­pean Jour­na­lism Cent­re og Open Know­led­ge Foun­da­tion.

En kort gjennomgang

Boken består av syv deler. Den førs­te omhand­ler selve boken, etter­fulgt av en sam­ling kor­te, men mer teo­re­tis­ke beskri­vel­ser av hva data­jour­na­lis­tikk er (eller kan være). Kapit­tel tre omhand­ler hvor­dan det­te ser ut i prak­sis i uli­ke redak­sjo­ner. Her er sto­re aktø­rer som BBC, Zeit, the Guar­di­an og Chi­ca­go Tri­bu­ne sen­tra­le, men våre ven­ner i Dan­mark i Kaas & Mul­vad får også plass. Nes­te del (case stu­dies) beskri­ver kon­kre­te eksemp­ler, og lik­ner en del i stil på det vi kjen­ner fra SKUPs metode­rap­por­ter. Dis­se er tyde­lig­vis tenkt til å vare over tid, så detal­jer om kode og tek­no­lo­gi omta­les kun over­fla­disk. Her skul­le jeg gjer­ne ha sett mer ner­de­te detal­jer, men jeg inn­ser at det­te både kan skrem­me den ikke-tek­nis­ke leser så vel som for­kor­te leve­ti­den på den­ne boken dra­ma­tisk.

Kapit­te­let om til­gang på data tar for seg både tek­nis­ke og sosia­le meto­der for å få hen­de­ne på de data­set­te­ne du drøm­mer om. Søke­tips for jour­na­lis­ter fin­ner du i en langt mer opp­da­tert utga­ve enn hva som er å lese i tra­di­sjo­nel­le lære­bø­ker og er av det bed­re jeg har sett i «lære­bok-for­mat» for sånt stoff. Når det kom­mer til til­gang på data i for­hold til offent­lig­hets­lo­ven, så har ikke jeg erfa­ring nok til å avgjø­re om det­te er just likt i Nor­ge som i EU/USA, men for meg later det til som om også dis­se avsnit­te­ne er høyst aktu­el­le (og rik­ti­ge) også her på ber­get. Vide­re får vi erfa­rin­ger med å skaf­fe data med enk­le meto­der, både tek­nis­ke (mas­se-ned­las­ting, scra­ping, o.l.) og men­nes­ke­li­ge fram­gangs­må­ter (sånn gjør du for å få til­gang til data som i utgangs­punk­tet er offent­li­ge, men som du like­vel ikke får på førs­te for­søk).

«For­stå data» (Under­stan­ding data) omhand­ler egent­lig sta­ti­stikk og infor­ma­sjons­vi­su­ali­se­ring, men er pol­st­ret i myke ord som ikke bør skrem­me den tall-red­de (den arit­mo­fo­be?). I anek­do­tis­ke beret­nin­ger påvi­ses feil, slurv og til­hø­ren­de årsa­ker. Det­te er et mor­somt kapit­tel, og bør være til nyt­te for deg som vil lage jour­na­lis­tikk av tall, men ikke har så mye erfa­ring. Et fint sted å star­te, men and­re ord. Kapit­te­let avslut­tes med en like myk intro­duk­sjon til infor­ma­sjons­vi­su­ali­se­rings­teori, før sis­te kapit­tel om his­to­rie­for­tel­ling i data­jour­na­lis­tikk begyn­ner.

Og det som begyn­ner er egent­lig en gjen­nom­gang av nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner der for­tel­ler­grep og for­mid­lings­må­ter kom­men­te­res. Her fin­ner vi også et norsk bidrag fra John Bones i Ver­dens Gang som viser hvor­dan VG gjør det, kom­men­tert med hvil­ke verk­tøy som ble brukt og tan­ker om hva som utgjør en god visu­ali­se­ring.

Alt i alt

Den­ne boken er nyt­tig, lett­lest, godt illust­rert med eksemp­ler og ikke minst len­ker. Som en bok fore­lø­pig kun i html (den kom­mer også på papir) har den for man­ge gode len­ker til å ta med alle her, der­med valg­te jeg å ikke ta med noen. Det er verdt å gå gjen­nom boken bare for å lei­te etter gode len­ker, både til verk­tøy, data og eksemp­ler på hvor­dan data blir jour­na­lis­tikk. At boken er skre­vet av man­ge uli­ke men­nes­ker gjør at sti­len varie­rer litt, men redak­tø­re­ne har gjort en flott jobb med å struk­tu­re­re stof­fet på en slik måte at alt hen­ger logisk sam­men. De uli­ke stem­me­ne for­tel­ler «slik gjør vi det her hos oss», og etter en del eksemp­ler er det tyde­lig at det er mye av det sam­me som går igjen. Folk sli­ter med de sam­me pro­ble­me­ne, og deler her sine erfa­rin­ger med å løse dem. Det er beha­ge­lig, da det kon­sen­tre­rer de egen­ska­pe­ne og meto­de­ne dagens data­jour­na­lis­ter selv set­ter høy­est. Det gir nes­te gene­ra­sjon data­jour­na­lis­ter et langt bed­re utgangs­punkt enn det dagens data­jour­na­lis­ter had­de.

Boken er fin som en inn­fø­ring eller grunn­bok. Den bør leses av deg som ser at det blir sta­dig mer fris­ten­de data å job­be med, og slett ikke så man­ge data­jour­na­lis­ter til å tryl­le fram his­to­rie­ne de skju­ler. Aller helst leses boken akkom­pag­nert av en noe mer tek­nisk lek­ty­re, som en bok om programmering/databaser/visualisering og et saf­tig data­sett klart til å bli første­side­stoff (og da mener jeg selv­sagt for­si­de-på-nett­avi­sen-stoff).

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

 1. Når jeg skri­ver «kan­skje» i førs­te set­ning, så kan man selv­sagt kom­me med inn­vin­nin­ger. F.eks. gav the Guar­di­an ut e‑boken «Facts are sacred: the power of data» for en tid til­ba­ke, og det­te er jo på en måte en data­jour­na­lis­tikk­bok. Jeg synes den er litt for foku­sert på hva the Guar­di­an gjør og er, og at det der­med ikke er så mye å lære (i alle fall mtp ting du kan gjø­re selv, alei­ne).

  Å si at Preci­sion Jour­na­lism: A Repor­ter’s Intro­duc­tion to Soci­al Scien­ce Met­hods fra 70-tal­let (sis­te utga­ve fra 2002) av guru Phi­lip Mey­er ikke er en data­jour­n­lis­tikk­hånd­bok er hel­ler ikke helt lett. Selv om det mes­te som omhand­ler tek­no­lo­gi i den­ne boken er sør­ge­lig utda­tert på det prak­tis­ke, så er ide­ene og teori­ene like rele­van­te i dag.

  Så; the Data Jour­na­lism Hand­book er kan­skje ver­dens førs­te data­jour­na­lis­tikk­bok. I alle fall kan­skje den førs­te som er skre­vet i kol­la­bo­ra­sjon av man­ge av ver­dens frems­te prak­ti­ke­re på fel­tet.

 2. Thank you for the very posi­ti­ve review. I’m glad you like the book. Short­ly before its launch some­one uploa­ded this time­line showing the his­tory of books about Com­pu­ter Assis­ted Repor­ting, Preci­sion Jour­na­lism and how jour­na­lists can use data:

  http://www.youtube.com/watch?v=v5lI2l0exFE

  Lilia­na Boune­gru’s chap­ter in the book also looks a bit more at this his­tory.

 3. Thanks for the link Jonat­han.
  Qui­te a few of the books in the time­line are new to me, I’ll con­si­der pick­ing them up. Are anyone of them par­ti­cu­lar­ly impor­tant or fun?

  When it comes to Lilia­na Bounegru’s chap­ter, I think she does a good job navi­ga­ting the namings of this(e) trade(s).

  I think all of the names used to define various tech­no­lo­gical approa­ches to jour­na­lism (Com­pu­ter Assis­ted Repor­ting, Preci­sion Jour­na­lism, data jour­na­lism, data­base jour­na­lism, com­pu­ta­tio­nal jour­na­lism, etc) are uncle­ar, over­lap­ping each other, «endange­red spec­ies» (do we pic­tu­re jour­na­list as pure­ly wri­ters of pro­se in the futu­re?) and also somewhat unsuccess­ful (If any of these names and under­ly­ing prac­tices real­ly cough on broad­ly, I’d expect the name to dis­appe­ar and the prac­tice to fall in under «jour­na­lism» — what jour­na­lists do).

  Still fasci­na­ting though!

 4. Fin artik­kel. :)

  Stu­de­rer infor­ma­sjons­vit­skap ved SV på UiB, og det å kun­ne fin­ne his­to­ri­ar i stør­re data­sett samt skaf­fe til veie nyt­ti­ge data er noko som eg gjer­ne vil lære meir om. Flott at ei slik bok ligg gra­tis på nett!

til toppen