Datajournalistikkhåndboken er her (i beta)

Essensiell lesning både for begynnere og viderekomne.
Data Journalism Handbook - 1.0 BETA

Data Jour­nal­ism Hand­book — 1.0 BETA

Nå kan du lese det som kan­skje er ver­dens første bok om data­jour­nal­is­tikk. Boken er ute i beta (som muli­gens kan høres pus­sig ut for en ord-jour­nal­ist, men som høres helt rik­tig ut for en data-jour­nal­ist) og er en imponerende sam­ling kunnskap om data­jour­nal­is­tikkfaget. Boken er skrevet av durk­drevne data­jour­nal­is­ter fra redak­sjon­er ver­den over, og pass­er godt både for de som allerede kan mye om dette og for de som anser dette som nytt territorium.

Først som sist, her er adressen: datajournalismhandbook.org. Bak pros­jek­tet står Euro­pean Jour­nal­ism Cen­tre og Open Knowl­edge Foundation.

En kort gjennomgang

Boken består av syv del­er. Den første omhan­dler selve boken, etter­ful­gt av en sam­ling korte, men mer teo­retiske beskriv­elser av hva data­jour­nal­is­tikk er (eller kan være). Kapit­tel tre omhan­dler hvor­dan dette ser ut i prak­sis i ulike redak­sjon­er. Her er store aktør­er som BBC, Zeit, the Guardian og Chica­go Tri­bune sen­trale, men våre ven­ner i Dan­mark i Kaas & Mul­vad får også plass. Neste del (case stud­ies) beskriv­er konkrete eksem­pler, og likn­er en del i stil på det vi kjen­ner fra SKUPs metoder­ap­porter. Disse er tydeligvis tenkt til å vare over tid, så detal­jer om kode og teknolo­gi omtales kun over­fladisk. Her skulle jeg gjerne ha sett mer nerdete detal­jer, men jeg innser at dette både kan skremme den ikke-tekniske leser så vel som forko­rte lev­e­ti­den på denne boken dramatisk.

Kapit­telet om til­gang på data tar for seg både tekniske og sosiale metoder for å få hen­dene på de dataset­tene du drøm­mer om. Søketips for jour­nal­is­ter finner du i en langt mer opp­datert utgave enn hva som er å lese i tradis­jonelle lære­bøk­er og er av det bedre jeg har sett i “lære­bok-for­mat” for sånt stoff. Når det kom­mer til til­gang på data i forhold til offent­lighet­sloven, så har ikke jeg erfar­ing nok til å avgjøre om dette er just likt i Norge som i EU/USA, men for meg lat­er det til som om også disse avs­nit­tene er høyst aktuelle (og rik­tige) også her på berget. Videre får vi erfaringer med å skaffe data med enkle metoder, både tekniske (masse-ned­last­ing, scrap­ing, o.l.) og men­neske­lige fram­gangsmåter (sånn gjør du for å få til­gang til data som i utgangspunk­tet er offentlige, men som du likev­el ikke får på første forsøk).

“Forstå data” (Under­stand­ing data) omhan­dler egentlig sta­tis­tikk og infor­masjonsvi­su­alis­er­ing, men er pol­stret i myke ord som ikke bør skremme den tall-red­de (den arit­mo­fobe?). I anek­do­tiske beretninger påvis­es feil, slurv og tilhørende årsak­er. Dette er et mor­somt kapit­tel, og bør være til nytte for deg som vil lage jour­nal­is­tikk av tall, men ikke har så mye erfar­ing. Et fint sted å starte, men andre ord. Kapit­telet avs­luttes med en like myk intro­duk­sjon til infor­masjonsvi­su­alis­er­ing­ste­ori, før siste kapit­tel om his­to­riefortelling i data­jour­nal­is­tikk begynner.

Og det som beg­yn­ner er egentlig en gjen­nom­gang av nyhet­sap­p­likasjon­er der fortel­ler­grep og formidlingsmåter kom­menteres. Her finner vi også et norsk bidrag fra John Bones i Ver­dens Gang som vis­er hvor­dan VG gjør det, kom­mentert med hvilke verk­tøy som ble brukt og tanker om hva som utgjør en god visualisering.

Alt i alt

Denne boken er nyt­tig, let­tlest, godt illus­tr­ert med eksem­pler og ikke minst lenker. Som en bok foreløpig kun i html (den kom­mer også på papir) har den for mange gode lenker til å ta med alle her, dermed val­gte jeg å ikke ta med noen. Det er verdt å gå gjen­nom boken bare for å leite etter gode lenker, både til verk­tøy, data og eksem­pler på hvor­dan data blir jour­nal­is­tikk. At boken er skrevet av mange ulike men­nesker gjør at stilen vari­er­er litt, men redak­tørene har gjort en flott jobb med å struk­turere stof­fet på en slik måte at alt henger logisk sam­men. De ulike stemmene forteller “slik gjør vi det her hos oss”, og etter en del eksem­pler er det tydelig at det er mye av det samme som går igjen. Folk sliter med de samme prob­lemene, og del­er her sine erfaringer med å løse dem. Det er behagelig, da det kon­sen­tr­erer de egen­skapene og meto­dene dagens data­jour­nal­is­ter selv set­ter høyest. Det gir neste gen­erasjon data­jour­nal­is­ter et langt bedre utgangspunkt enn det dagens data­jour­nal­is­ter hadde. 

Boken er fin som en inn­føring eller grunnbok. Den bør leses av deg som ser at det blir stadig mer fris­tende data å jobbe med, og slett ikke så mange data­jour­nal­is­ter til å trylle fram his­to­riene de skjuler. Aller helst leses boken akkom­pag­n­ert av en noe mer teknisk lek­tyre, som en bok om programmering/databaser/visualisering og et saftig datasett klart til å bli første­side­stoff (og da men­er jeg selvsagt forside-på-nettavisen-stoff).

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

 1. Når jeg skriv­er “kan­skje” i første set­ning, så kan man selvsagt komme med innvin­ninger. F.eks. gav the Guardian ut e‑boken “Facts are sacred: the pow­er of data” for en tid tilbake, og dette er jo på en måte en data­jour­nal­is­tikkbok. Jeg synes den er litt for fokusert på hva the Guardian gjør og er, og at det dermed ikke er så mye å lære (i alle fall mtp ting du kan gjøre selv, aleine).

  Å si at Pre­ci­sion Jour­nal­ism: A Reporter’s Intro­duc­tion to Social Sci­ence Meth­ods fra 70-tal­let (siste utgave fra 2002) av guru Philip Mey­er ikke er en data­journ­lis­tikkhånd­bok er heller ikke helt lett. Selv om det meste som omhan­dler teknolo­gi i denne boken er sørgelig utdatert på det prak­tiske, så er ideene og teoriene like rel­e­vante i dag.

  Så; the Data Jour­nal­ism Hand­book er kan­skje ver­dens første data­jour­nal­is­tikkbok. I alle fall kan­skje den første som er skrevet i kol­lab­o­rasjon av mange av ver­dens frem­ste prak­tikere på feltet.

 2. Thank you for the very pos­i­tive review. I’m glad you like the book. Short­ly before its launch some­one uploaded this time­line show­ing the his­to­ry of books about Com­put­er Assist­ed Report­ing, Pre­ci­sion Jour­nal­ism and how jour­nal­ists can use data:

  http://www.youtube.com/watch?v=v5lI2l0exFE

  Lil­iana Boune­gru’s chap­ter in the book also looks a bit more at this history.

 3. Thanks for the link Jonathan.
  Quite a few of the books in the time­line are new to me, I’ll con­sid­er pick­ing them up. Are any­one of them par­tic­u­lar­ly impor­tant or fun?

  When it comes to Lil­iana Bounegru’s chap­ter, I think she does a good job nav­i­gat­ing the nam­ings of this(e) trade(s).

  I think all of the names used to define var­i­ous tech­no­log­i­cal approach­es to jour­nal­ism (Com­put­er Assist­ed Report­ing, Pre­ci­sion Jour­nal­ism, data jour­nal­ism, data­base jour­nal­ism, com­pu­ta­tion­al jour­nal­ism, etc) are unclear, over­lap­ping each oth­er, “endan­gered species” (do we pic­ture jour­nal­ist as pure­ly writ­ers of prose in the future?) and also some­what unsuc­cess­ful (If any of these names and under­ly­ing prac­tices real­ly cough on broad­ly, I’d expect the name to dis­ap­pear and the prac­tice to fall in under “jour­nal­ism” — what jour­nal­ists do).

  Still fas­ci­nat­ing though!

 4. Fin artikkel. :)

  Stud­er­er infor­masjonsvit­skap ved SV på UiB, og det å kunne finne his­to­ri­ar i større datasett samt skaffe til veie nyt­tige data er noko som eg gjerne vil lære meir om. Flott at ei slik bok ligg gratis på nett!

til toppen