Nordmenn vil ikke være foregangsland i klimapolitikk

Nordmenn ønsker ikke å være først ute med å gjennomføre globale klimapolitiske tiltak

Det har vist seg vans­ke­lig å få gjen­nom­ført klima­po­li­tis­ke til­tak som alle land kan enes om. Lan­de­ne har vans­ke­lig for å sam­hand­le på en måte som gjør at alle er med og tar ansvar, og blant poli­ti­ke­re har det der­for vært dis­ku­tert om noen land skal gå foran and­re. Hva mener inn­byg­ger­ne om den­ne stra­te­gi­en? Vil de god­ta at deres eget land gjen­nom­fø­rer klima­til­tak på tross av at sto­re land som for eksem­pel Kina unn­la­ter å gjen­nom­føre til­sva­ren­de til­tak? Ved hjelp av sur­vey­eks­pe­ri­men­ter fra blant annet Norsk med­bor­ger­pa­nel har End­re Tvin­ne­reim fra UNI Rese­arch Rok­kan­sen­te­ret og Erick Lachapel­le fra Uni­ver­si­té de Mon­tré­al søkt å fin­ne svar på det­te spørs­må­let. De fore­lø­pi­ge ana­ly­se­ne blei pre­sen­tert for ame­ri­kans­ke stats­vi­te­re i august i år.

I hver av de tre undersøkelsene blei respondentene delt inn i to like grupper. Ene gruppen fikk spørsmål om klimatiltak som Kina unnlot å gjennomføre, den andre gruppen fikk ikke denne informasjonen. Det er i Norge at denne forskjellen slår mest ut mellom gruppene, noe grafen over viser

I hver av de tre under­sø­kel­se­ne blei respon­den­te­ne delt inn i to like grup­per. Ene grup­pen fikk spørs­mål om klima­til­tak som Kina unn­lot å gjen­nom­føre, den and­re grup­pen fikk ikke den­ne infor­ma­sjo­nen. Det er i Nor­ge at den­ne for­skjel­len slår mest ut mel­lom grup­pe­ne, noe gra­fen over viser

Eks­pe­ri­men­tet gikk ut til tverr­snitt av den ame­ri­kans­ke befolk­nin­gen, den kana­dis­ke befolk­nin­gen, og den nors­ke befolk­nin­gen i tre uli­ke under­sø­kel­ser. Fun­ne­ne viser at nord­menn gene­relt er de som i størst grad lar seg påvir­ke av om Kina er med eller ikke. Kana­diere lar seg i liten grad påvir­ke av det­te, mens ame­ri­ka­ner­ne befin­ner seg i en mel­lom­po­si­sjon. Tvin­ne­reim sier at fun­ne­ne var noe uven­tet, men at det kan ha noe med at Nor­ge er et lite land som er avhen­gi­ge av multi­la­te­ra­le avta­ler hvor alle er med og drar las­set. De skal snart gjø­re en lik­nen­de under­sø­kel­se i Sve­ri­ge, og vil da vide­re under­sø­ke for­kla­rin­gen om at lan­dets stør­rel­se kan spil­le inn på resul­ta­tet.

De som øns­ker å lese mer om stu­di­en kan lese deres pre­sen­ta­sjon på den ame­ri­kans­ke stats­vi­ter­kon­fe­ran­sen APSA. Merk at det­te er et såkalt «wor­king paper», alt­så er resul­ta­te­ne ikke ennå kva­li­tets­sik­ret gjen­nom aka­de­misk fag­fel­le­vur­de­ring. End­rin­ger kan der­for fore­kom­me.

Les mer: Tvin­ne­reim, End­re and Lachapel­le, Erick, Is Sup­port for Inter­na­tio­nal Climate Action Con­ditio­nal on Per­cep­tions of Recip­rocity? Evi­den­ce from Three Popu­la­tion-Based Sur­vey Expe­ri­ments in Cana­da, the US, and Nor­way (2014). APSA 2014 Annu­al Meeting Paper.

TEMA

K

limapol
itikk

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen