Holdninger til oppholdstillatelse: Asylbarn versus asylsøker

Forskere tilknyttet Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen har brukt et eksperiment for å undersøke om norske medborgere vektlegger asylbarn fremfor voksne asylsøkere. Det gjør de.

Over 65 pro­sent er enig i at barn som har bodd i Nor­ge i syv år uten lov­lig opp­hold bør få opp­holds­til­la­tel­se. Når man i ste­det spør om voks­ne asyl­sø­ke­re, så syn­ker det til 34 pro­sent. Saken var på trykk i BT ons­dag (se også til­hø­ren­de fors­kerno­tat).

Norsk med­bor­ger­pa­nel er en inter­nett­ba­sert spørre­un­der­sø­kel­se som dri­ves av fors­ke­re ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Under­sø­kel­se­ne gjø­res hvert halv­år og utgjør et repre­sen­ta­tivt tverr­snitt av den nors­ke befolk­nin­gen. Asyl­barn­eks­pe­ri­men­tet ble gjort ved å split­te pane­let i to. Den ene delen ble spurt om å ta stil­ling til «et barn som har søkt asyl sam­men med fami­li­en sin» og den and­re halv­de­len «en per­son som har søkt asyl.» I de to grup­pe­ne ble botid variert mel­lom tre og syv år. For eksem­pel, for de som ble spurt om å ta stil­ling til en vok­sen asyl­sø­ker som har bodd i Nor­ge i syv år, var spørs­må­let for­mu­lert slik: «Tenk deg en per­son som har søkt asyl og har fått avslag. Per­sonen har fort­satt å bo uten lov­lig opp­hold i Nor­ge i 7 år for­di han eller hun opp­le­ver situa­sjo­nen i hjem­lan­det som vans­ke­lig. Hvor enig eller uenig er du i at den­ne per­sonen bør få opp­holds­til­la­tel­se i Nor­ge?»

Asylbarneksperimentet

Resul­ta­te­ne viser at boti­den ikke utgjør noen bety­de­lig for­skjell for om folk synes de uten lov­lig opp­hold bør få bli, men at barn gjør. Figu­ren under viser hvor­dan sva­re­ne er for­delt for de som ble spurt om en botid på syv år. Det er en vesens­for­skjell mel­lom for­de­lin­ge­ne. De fles­te er ueni­ge i at voks­ne asyl­sø­ke­re bør få bli, men de fles­te er eni­ge i at asyl­barn bør. For­skjel­len i de to for­de­lin­ge­ne er sta­tis­tisk sig­ni­fi­kant. Hvor len­ge de skal ha bodd i Nor­ge, der­imot, utgjør ingen sig­ni­fi­kant for­skjell (klikk på bil­det under for stør­re ver­sjon).

Hvis du vil utfors­ke resul­ta­te­ne ytter­li­ge­re, så kan du gjø­re det inter­ak­tivt her.

Eks­pe­ri­men­tet ble gjort i okto­ber i fjor av forsk­nings­grup­pen «Diver­si­tet og Vel­ferd». Forsk­nings­grup­pen foku­se­rer blant annet på hold­nin­ger til inn­vand­ring og asyl, og inklu­de­ring av mino­ri­te­ter. Grup­pen koor­di­ne­res av Eli­sa­beth Ivar­sfla­ten, Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, og Paul Sni­der­man, Stan­ford Uni­ver­sity. Ivar­sfla­ten er fag­lig ansvar­lig for design og ana­ly­se av asyl­barn­eks­pe­ri­men­tet. Data fra Med­bor­ger­pa­ne­let er fritt til­gjen­ge­lig for forsk­nings­for­mål fra NSD. Den fjer­de run­den av under­sø­kel­sen er i fel­ten nå.

TEMA

F

orsknin
g

28 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen